.

-

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,100 บาท ในระบบบริการการศึกษา ESS เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1-2 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง หากนักศึกษาไม่มีชื่อสามารถสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทร. 086-4584365 , 043-602053 (นักศึกษามีรายชื่อแล้ว การรายงานตัวเป็นอันสมบูรณ์) มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียน 1/2566 ในเดือน พฤษภาคม 2566 นักศึกษา รอประกาศจากทาง มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป


รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับ สาขาวิชา กลุ่มเรียน คณะ การชำระเงิน
661230001003-6 นาย พงศธร กะการดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540007001-6 นาย อโนทัย คำพระมัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661560002007-6 นางสาว นพมล สุวรรณะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถ.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340009004-3 นางสาว นฤมล มุลศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330001006-7 นางสาว เบสิตา ราชติกา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540007005-7 นาย พงษ์ดนัย พันธุ์เพ็ชร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540007002-4 นางสาว บังอร พลคีรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001039-0 นาย สราวุธ งามดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540008002-3 นาย ปารินทร์ คณาจันทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001004-4 นาย นัฐพล นิวงษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661570006003-0 นาย ปวเรศ เสนาฤทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร คก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661270004001-3 นาย อนาวิน ทารอาภรณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพปฏิบัติ ชีวภาพปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540008001-5 นาย จักรภัทร พละสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330001005-9 นาย หัสวรรษ ลาภบุญเรือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001002-8 นาย นพรัตน์ จันทะมาตย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661533003004-9 นาย ศิริพงษ์ โพธิราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001011-9 นาย พงศธร แสงดาว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001032-5 นางสาว อภิญญา เทือกภูเขียว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001020-9 นางสาว ภัทรา ปรีเรือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001013-4 นางสาว ชฎาพร ว่องไว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001035-8 นาย ชาญณรงค์ ธารเลิศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001007-7 นาย กิตติพงษ์ การีรัตน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001036-6 นาย เขมไพสิฐ วีระพันธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661533003001-5 นาย จำรัส รัตน์วิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001013-5 นางสาว ศิริวราภรณ์ บุญสรณะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001001-0 นาย ภานพ อนุสนธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001012-7 นางสาว จุฑามาศ สมบัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001021-8 นางสาว ปิยะนันท์ ฆารเจริญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001002-7 นางสาว ชุติกาญจน์ สมนึก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340009007-6 นางสาว ชลธิชา มาตรวิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661520001002-2 นาย อภิชิต สีระหว้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320001018-3 นางสาว กมลรัตน์ วันยะโส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001001-9 นางสาว พิยะดา กุลศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540007003-2 นาย อภิรักษ์ ดอนเมือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320001011-8 นางสาว สกุณี ภารประสาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001003-5 นางสาว อรนภา ไชยขันธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001006-8 นางสาว ณัฐฐินี ภูมูลนา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661253006002-5 นาย ภูริภัทร หัตตะพรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปม.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340009009-2 นาย นพรัต จำนงพิศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550001001-1 นาย บดินธนกร การะกูล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001033-3 นาย อดิศร พัฒนสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661570006001-4 นาย รักษิต ศักวิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร คก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550001003-7 นางสาว พรพรรณ เชตะวัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540007004-0 นาย ชัยวัฒน์ หม้อแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001008-5 นาย พานทอง ประจัญพล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330001001-8 นางสาว อนุธิดา ชัยชนะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001025-9 นาย ศุภเชษฐ์ ชมภู ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540008005-6 นาย วรายุทธ ภูขำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001017-6 นาย ไตรภพ พิณรัตน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001005-1 นางสาว ภัทรวดี ทีฆะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540008004-9 นาย ธีรพัฒน์ แก้วกู่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340009003-5 นางสาว อารยา แซ่เหยี่ยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001020-0 นาย วีระศักดิ์ ผาสานคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001010-1 นางสาว นภาพร การประสพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661253006003-3 นางสาว วิยะดา ชวนลำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปม.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330001007-5 นางสาว นภัสวรรณ อุ่นมีศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001015-9 นางสาว ชมพูนิกข์ เถาว์ชาลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001023-4 นาย กวี คงคาใส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001043-2 นางสาว ชยาภา ทองสงคราม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330001008-3 นางสาว ณัฐนิชา อุดรกูล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330001003-4 นางสาว ภัทรา ภารไสว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001014-3 นางสาว อรปรียา ภูพันหงษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330001002-6 นาย ญาณวรุตม์ บุรคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001016-8 นาย นิกร เยรัมย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001007-6 นางสาว น้ำทิพย์ ศรีจรัญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661253006001-7 นาย ศิวะกร คณาปัญญาทรัพย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปม.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001027-5 นางสาว ลักษณ์มี ภูล้นแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001004-3 นางสาว จุฑามาศ บุญนาถ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340009008-4 นาย วิทยา อุปพงค์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001024-2 นาย พีระพงศ์ อรภาพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001009-3 นาย กตัญญู สีหะราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001022-6 นางสาว บุญนิสา มูลผลึก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340009001-9 นางสาว ประภาพร บุญก้านตง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001019-2 นาย วชิรวัตร คุณคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661560002002-7 นาย สุธรรม เบ้าบัวเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถ.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320001017-5 นางสาว มาริษา ปีเลี่ยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001010-0 นางสาว กัลยา ดูระภักดิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320001019-1 นางสาว ณัฐนันท์ ภูฟูม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661533003005-6 นาย ธนวัฒน์ เฉิดเจิม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001040-8 นาย สรยุทธ สมคะเนย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661550001004-5 นางสาว ฐิติภรณ์ ดอนประจำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320001005-0 นางสาว ชลธิชา นาคหกวิก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001041-6 นาย โชคอนันต์ เพียชำนิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001016-7 นางสาว สาลินี อุ่นทรพันธุ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550001005-2 นาย ภูตะวัน ครองประสงค์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320001008-4 นางสาว จันทิมา ดาแพง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001037-4 นาย เมธกานต์ แสบงบาล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001014-2 นางสาว สิรินญา พรหมราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330001004-2 นางสาว ภัทราพร นันบุญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340009005-0 นาย ปิยวัฒน์ มโนขันธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001015-0 นาย พรรษวุฒิ สะอาดชื่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661533003006-4 นาย ชิษณุพงศ์ นอบน้อม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661560002003-5 นาย ธนพล สุวรรณพล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถ.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540008003-1 นาย อดิศร รูปเหมาะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340009002-7 นาย เจษฎาภรณ์ สอนบุญตา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540008006-4 นาย ภัทรวัตร ธรรมประชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001038-2 นาย ยศธร ก้องเวหา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001009-2 นางสาว เพ็ญเเข สำราญโรจน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661533003007-2 นาย รัตพงษ์ มรกฏจินดา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001029-1 นาย ทศพร ปรีดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001028-3 นาย วีระภัทร โชติจำลอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001026-7 นาย กวิน โพธิชัยเหลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001031-7 นาย ชนะชัย ถาวรพร้อม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661220001002-9 นาย เกียรติยศ บุคลิก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661560002006-8 นาย กิตติศักดิ์ กุละนาม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถ.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661560002005-0 นางสาว ปราถนา แก้วอำพา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถ.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230001042-4 นางสาว เขมิกา ปัญญาสาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001006-9 นาย วุฒิธิจักร ศรีพรหม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230001018-4 นาย นริน จรัสกาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.661 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320001012-6 นางสาว กิ่งฟ้า บุญไกรสร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.661 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230001030-9 นาย ภูบดี เเทบท้าว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661570006002-2 นาย ชนพัฒน์ ระดมจินดา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร คก.661 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003009-1 นางสาว ดาวประกาย ทิวาพัฒน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003811-9 นางสาว วัชราภรณ์ แสนเพ็ง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003024-0 นางสาว พรนภา จงลือชา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230003019-0 นางสาว สุนันตรา บุญปัญญา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230003021-6 นาย ฉัตรธิชัย บุทธิจักร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530004002-8 นาย สุรเดช นราทร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003038-9 นางสาว วรรณนิสา ดุลนีย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003036-3 นางสาว ปฏิมาพร คะอังกุ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003006-7 นางสาว นวพรรษ ภูสมปอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340005006-2 นางสาว นิจจารีย์ นาคะจาร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007808-8 นาย ชัยยุทธ มองบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003016-6 นางสาว พิมฤดี จำปาสุโพธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330015002-0 นาย สุประวัติ ทองเหลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530008004-0 นาย พลชนัน องคะศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003004-1 นางสาว ปวีณา จำเริญสัตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007809-6 นาย ธีรภัทร์ วิชัยโย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661524007004-4 นาย พิทักษ์ งามวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003013-2 นางสาว อุบลวรรณ ฟูมา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530004012-7 นาย สรวิศ หล้าก่ำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661524007007-7 นาย อนุชา สายสุด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015007-9 นาย ชาติชาย อิ่มทรัพย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012008-0 นางสาว รุจิรา วิเชียรไชย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003007-5 นาย พรหมพิริยะ โพนรักษา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661254005005-7 นาย ยศกร ชารีจันทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003037-1 นางสาว สุชีรา สุภะนามัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003003-3 นางสาว ขวัญกมล พิมนาม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003016-5 นางสาว ศุภิสรา ศรีนาเรือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012011-4 นาย พรนารายณ์ สุพรรณโมก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003022-3 นางสาว ศุภวรรณ พันธ์สุวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530008008-1 นาย อดิศักดิ์ พันธะรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003801-0 นาย ฉัฐมาทัศน์ พินรัตน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340005009-6 นางสาว จิรัชยา เปรื่องบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661660008002-9 นางสาว จิดาภา ปักเขมายัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ TRM. 6621 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006001-7 นางสาว ทิพย์เกสร ฉายเพิ่ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540006005-8 นางสาว กนกอร ภูจำเนียร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003029-8 นางสาว สุดารัตน์ เหล่าสีนาท ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006009-0 นางสาว สุพิชญา ผลไชย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003015-8 นาย กฤษณะ เฮงสกุลวงษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003802-8 นางสาว เกษราภรณ์ อ่อนวิมล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661254005003-2 นาย พลพัฒน์ อุดมรัตน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003024-9 นาย พงศ์นริศร์ ธรรมโหร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003012-5 นางสาว นิตยา ตรีโอษฐ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340005004-7 นางสาว จิตรา ผิวละมัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003026-4 นางสาว อริสา พลาโห ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003007-4 นางสาว เพชรรินทร์ พิลาวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003040-5 นางสาว กนิษฐา คำเกิด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550003002-7 นางสาว จีรนันท์ สุขกำเนิด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003008-2 นางสาว พิชญา การสะอาด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550003003-5 นางสาว พีรดา โพนวิบูลย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015005-3 นางสาว ระพิน ญาณสถิตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003039-7 นางสาว กัลยกร เทศารินทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003014-0 นาย พัชริสา ฉายถนอม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003002-5 นางสาว กุสสรา วิระศักดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003010-8 นางสาว ปิ่นเพชร บรรณสาร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003022-4 นาย เกษม พรมลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230003002-6 นาย สุทธิเกียรติ เหล่าบัวดี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540006007-4 นาย นาย ภูมิบดี ภูทองเพ็ชร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003014-1 นาย อานนท์ ลุนกำพี้ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230003003-4 นาย พิณธกร เทียนชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661524007805-4 นาย ไกรวิทย์ แก้วปุม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003004-2 นาย ธัญณชัย นะวะพิษ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330012010-6 นาย วชิระ โคตวี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003015-7 นางสาว ปาลิดา เคียนโพธิธีระมาตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003011-7 นางสาว อรอนงค์ สีทา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330014004-7 นางสาว ภาวิณี กายาคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003021-5 นางสาว เกศรา ตะทะนะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006015-7 นาย ชัยอนันต์ พัสดร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003023-2 นาย ชนาธิป พิมพ์ดวงสี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661524007803-9 นาย อัครเดช อ่อนหนองหว้า ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530004009-3 นาย พงศ์ปกรณ์ ชัยบัตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340005005-4 นาย ธนากร ภูผิวขาว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003023-1 นางสาว ศศิธร ภารสถิตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530004003-6 นาย วุธิรัตน์ เขจรเนตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530004010-1 นาย ภูพิชิตชัย ภูอาจดั้น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530004006-9 นาย เสกสรร สุวรรณมณี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003005-9 นาย ธนวัฒน์ ภูหมอก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003809-3 นาย รัชชานนท์ ธารดอนรัตน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003028-0 นางสาว วรวรรณ บุญคุ้ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003017-4 นาย เดชดำรงค์ หงษ์ทอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230003018-2 นาย พิพัฒพล โต่นวุธ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330012005-6 นางสาว จรรยพร ธรรมสิทธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003001-8 นาย อรรถพล จันทะลุน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530008003-2 นาย วรายุทธ ภูจอมขำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330014001-3 นางสาว ปวีธิดา อัฐปัน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012003-1 นาย ยศกร จันทร์น้อย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661660008001-1 นาย ชาญชัย ภูงามนิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ TRM. 6621 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550003004-3 นาย ชาติวิทย์ บุญไสย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330012001-5 นางสาว ฐิติกานต์ โคตรธรรม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003010-9 นาย ชลทิตย์ แวงวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340005011-2 นางสาว ชรินดา ธารเจือ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220003006-8 นางสาว สุธิดา แสงบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330012009-8 นางสาว วรรณษา นาสินสร้อย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003005-8 นางสาว จิรดา คำธิ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007002-8 นาย ธีรภัทร์ อิ่มสะอาด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540006011-6 นาย พิสิฏพายัพ สรรพชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540006003-3 นางสาว ปิยะฉัตร สุทธิสน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015001-2 นาย โกวิทย์ กุลชาติ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003001-7 นางสาว รมิดา พิกุลทอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003006-6 นางสาว สายฝน นวลตา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003027-2 นางสาว สวรส ปรีบุญพูล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003020-8 นาย อนุชิต หนันลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003808-5 นางสาว ขนิษฐา วาจาเด็จ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003028-1 นาย กิตติคุณ เสลจุล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661220003001-9 นางสาว มินตรา มูลมา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540006013-2 นาย วงศ์ชัยภัทร ดอนภิรมย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003035-5 นางสาว อรุณี บุตอัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012006-4 นางสาว ศุภธิดา วงอามาตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530008005-7 นาย วิวัฒน์ ฤทธิ์แผ้ว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530004011-9 นาย เจษฎากร เจริญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340005007-0 นาย บดินทร์ อินทร์พวง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006008-2 นาย นลธวัส แพนมะณี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003032-2 นางสาว อาภรณ์ ทวีลาภ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006010-8 นาย ถิรพล ศรีบุรินทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661254005001-6 นางสาว สาลินี เชตะวัน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003804-4 นาย ชัยยันต์ มณีศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003018-1 นางสาว ดารุณี แสงมหาชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550003001-9 นาย รัชภูมิ ทิพย์อุตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661524007804-7 นาย พสธร ปิ่นเมือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330014003-9 นางสาว พิลาวรรณ ภูพิลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330015006-1 นาย กฤษณะ สิงนาครอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012007-2 นางสาว ชนาพร จิตชื่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003025-7 นางสาว สุภาพร แถมกลาง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330014002-1 นางสาว ทิพวรรณ พันธ์จรุง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003011-6 นางสาว วรนารี สนอุทา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220003003-5 นาย นัทธพงศ์ แก้วนิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540006002-5 นาย ศรณรงค์ ราชพลเเสน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530008007-3 นาย สุธิพงศ์ โอสระคู ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003008-3 นาย ประเสริฐ ว่องไว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540006014-0 นาย ก้องภพ เดชพรรณา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340005010-4 นาย เจมส์ ลุงคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661254005002-4 นางสาว อรยา ภูพันเชือก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661340005003-9 นางสาว สุกัญญา พบบ่อเงิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340005008-8 นางสาว นรินธร ไตรทิพย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003020-7 นางสาว อาทิมา ผลเลขา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007001-0 นาย ธีรเดช บุญขันธ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003034-8 นางสาว จิราวรรณ ทองคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340005001-3 นาย พีรพันธุ์ ไวกล้า ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006012-4 นาย ฐิตากร ศรีพงษ์ชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661220003007-6 นาย เสกสรร วงษ์มุข ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530004001-0 นาย เสกสรร บัวสิงห์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661254005004-0 นาย ปรัชญากรณ์ พันตุล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003030-6 นางสาว ทิพวรรณ วิเชียรไชย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007802-1 นาย พิธา ชมภูจักร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003033-0 นางสาว ประวีณา ตาสาโรจน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007801-3 นาย ธีร์กวิน อัคติ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661570005001-5 นาย สุธิมนต์ สอนบุตา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661524007807-0 นาย ธมกร การยา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003027-3 นาย กัมปนาท ภูงามแง้ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530004007-7 นาย ณัฏฐพล เรืองชาญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003031-4 นางสาว อรกัญญา ภูทองใบ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530004004-4 นาย ธนวิชญ์ จิตชื่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015004-6 นาย กาจบดินทร์ วันชูเสริม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530004005-1 นาย ึึคณาธิป เลิศสงคราม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661220003005-0 นางสาว อนุศรา วังทะพันธ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003019-9 นางสาว ชลมาศ ทองพรม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007005-1 นาย รัฐธรรมนูญ เขจรสาย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015003-8 นาย เจตน์ ถนอมสิทธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530008002-4 นางสาว ชนาพร อุทโท ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003805-1 นางสาว สุธนี วงค์ไชยา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007806-2 นาย ภูมินทร์ ภูโยฤทธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340005002-1 นาย ธีรศักดิ์ แสงสว่าง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530008006-5 นาย ไกรวุฒิ อรรถประจง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003025-6 นางสาว สุธิดา ชมเชี่ยวชาญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012012-2 นางสาว นิภาพร ยุตวัน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524007003-6 นาย ธนบดี พาที ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530008009-9 นาย ธรรมชาติ ราชฤทธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003812-7 นางสาว วิภาดา มะธุรส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330012002-3 นางสาว ณัฐธิดา ทุมโส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003009-0 นางสาว วรกานต์ สนอุทา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003041-3 นางสาว ดาริกา ภูกาษร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6622 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230003026-5 นาย ยุทธพิชัย ชนะไชย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330012004-9 นางสาว สิริธร โพนไสว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540006004-1 นางสาว ชไมพร อุดรทักษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230003013-3 นาย ปนิธาร โทโสลี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320003807-7 นางสาว เพ็ญสุดา ผ่านสำแดง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330014005-4 นางสาว สุจิมา ชวนอาจ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220003004-3 นางสาว น้ำทิพย์ แสนวงษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540006006-6 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีวิจารณ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6621 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330015008-7 นาย ชัยรัตน์ โยธาฤทธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220003002-7 นาย จิระเดช วิเศษรัมย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530008001-6 นาย ชนะสิทธิ์ คำทา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530004008-5 นาย ณัฐวุฒิ ไตรยะโส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6631 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320003810-1 นางสาว ชัญญาณิช พงศ์ธนารักษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6623 (ภาคพิเศษ) คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220003008-4 นาย อำพร แสงปาก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6621 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330015009-5 นาย สุขสันต์ แสงการ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป โครงการพิเศษ BAMN6621 คก.เรือนจำ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320003012-4 นางสาว นริศรา พลลาภ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6621 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001037-7 นางสาว อนัญลักษณ์ อุปเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661680002004-9 นาย จักรปวรณ์ ธณเดชภูณาถ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674004002-4 นางสาว นภัสสร ศิริเวช ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ PSAAE.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002063-6 นางสาว อารีรัตน์ ไพรีรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680003004-8 นางสาว สุกัลยา กมลแสง ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002032-0 นางสาว อรพิณ ภูสีดิน ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002001-8 นางสาว นัฐธิดา หนักแน่น ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006045-5 นางสาว เบญชไมพร ปราบพาล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001002-1 นางสาว ญาณัจฉรา พิมพ์ภูธร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002002-3 นาย ชินวัตร พันธุ์เพ็ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661624005005-1 นาย อรรถชัย นารัตน์โท ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ECP.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661699002005-6 นาย กิตติพงษ์ ประนิดนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524006003-7 นาย วีรวัฒน์ ทานาม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661240001021-7 นางสาว จิรวดี สารบรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661284001007-4 นางสาว ภนิดา แทบท้าว ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003049-6 นาย ปิยะ กะหยี่ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661264007009-6 นางสาว ญาดาวดี พรมสา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790001060-9 นางสาว สุภัสตรา ชนะมาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001028-2 นางสาว ปรียาวรรณ์ หอมจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661564002004-5 นางสาว อภิศร ศิริมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790008014-9 นางสาว สุดารัตน์ คงทน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001047-6 นางสาว รมิตา คำสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001011-4 นาย ลำชี สว่างเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002119-6 นางสาว ทิพย์สุดา สุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661340004010-5 นาย ศิรวิชญ์ แสนบุญครอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661264007006-2 นาย อภิชาติ ภูดอนนาง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330011005-7 นางสาว ธัญญพร วงค์สุโท ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002034-6 นางสาว ฉัตรปวีณ์ โชติพิชชาพัฒน์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661264007005-4 นางสาว คนึงนิจ พิษอดุลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661550002020-0 นาย ก่อกุศล ช่วยกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661699002017-1 นาย ดุสิต วรรณสุทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001011-8 นาย ภูเบศวร์ ราโช ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320002013-3 นาย ณัฐภูมิ ปรีศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002017-6 นาย สิริกร ชวนชัยสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320002028-1 นางสาว แก้วจินดา อ่อนรัชชา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002048-7 นางสาว อินทิรา นามวันทา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790007019-9 นางสาว จินดาหรา ศิริโยธา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006024-0 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญนคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790005002-7 นาย มนัสพงษ์ เสน่ห์ดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009015-5 นางสาว ญาณิศา ทบภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001004-7 นางสาว นรินตา บุตรแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790003001-1 นาย ชัยวิวัฒน์ อุดมไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002014-5 นางสาว กนกพร พลศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001005-6 นางสาว อติมา จันทะโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002085-9 นางสาว กัญญาณัฐ สังเกตกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006033-1 นางสาว ศุภาพร รัตนพลที ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001058-3 นางสาว ปนัดดา บุตรโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004027-5 นางสาว มินตรา สารชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011018-0 นางสาว สุพรรณสา กูดทา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661424005010-6 นาย อัษฎา แสงโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680002018-9 นาง ศุรารัตน์ คำมุงคุณ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340004005-5 นาย กัมชัย คำอิ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001010-4 นางสาว ศิริลักษณ์ ชุมจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001039-3 นาย โอมรัตนา ภูมาศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002008-1 นางสาว ธนัญญา พรหมดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661674003003-3 นาย จอมพล ชินรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330013008-9 นางสาว ชุติมา นามวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006047-1 นางสาว พรพิมล โยธาฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661264007007-0 นางสาว ณัฐชกาญจ์ อุดมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790007020-7 นางสาว สุทธิชาติ คิดดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661524006002-9 นาย เฉลิมชัย แก้วอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550002003-6 นางสาว กิตติยา สินมา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661680002026-2 นาย ยศศักดิ์ สุคำภา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001060-5 นาย สุธิชัย สุตสิน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790002008-7 นางสาว สุพรรษา มงคลศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661680002027-0 นางสาว คริษฐา ปัททุม ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524006012-8 นางสาว ศดานันท์ บุญสูง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661350002002-3 นางสาว ศิริทิพย์ ชะเอมทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6642 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002023-4 นาย คณิศร ศรีโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790009007-2 นางสาว อัญชนา สืบศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006029-9 นางสาว ผกาวัลย์ นันจำลอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005009-1 นางสาว สลินทิพย์ จันทะวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661644002014-4 นาย ภูริพัฒน์ อุปมะ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002109-7 นางสาว ฝนทิพย์ เปรื้องไชโย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790008039-6 นางสาว นันท์นภัส แดงสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001057-1 นางสาว เอมอร กระดานราษฎร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008001-6 นางสาว จิรนันท์ แก้ววงษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001026-0 นางสาว ผกามาศ เกตุสุพรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003004-1 นาย นวพงษ์ วงศ์จอม ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002024-0 นางสาว ศิรินทรา ทองชุม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661690001018-9 นาย วีระพัฒน์ โมสิกานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661350002019-7 นางสาว ทิพวรรณ ฐานโอภาส ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002058-6 นางสาว วรรณวิภา บัวบาลบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006010-9 นาย ปุณณพัฒท์ มาตผุด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002030-5 นางสาว อัญชิสา อุขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661540005016-6 นาย ชวัลวิชญ์ สืบสายสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320002027-3 นางสาว ปริญญา ถิตย์วิลาศ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003032-2 นาย ณัฐวุฒิ ฉายรมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003050-4 นาย บดินทร์ โพธิ์รัง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007009-0 นางสาว เนตรนรินทร์ สิทธิกมลกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661320002006-7 นางสาว เมขลา อุประ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004039-0 นางสาว สุกัญญ์วรา ลำเหลือ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002131-1 นางสาว ยุพารัตน์ เขาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002139-4 นางสาว กมลชนก สามารถกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002043-8 นางสาว สุวรรณา เนื่องมัจฉา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002067-7 นางสาว พัชรพร ปานจั่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002032-4 นางสาว กุลสตรี ศรีแนน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009023-9 นางสาว วิไลภรณ์ ต้นวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002049-8 นาย อนันตชัย ใจช่วง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661564002016-9 นางสาว อาริยา กองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230002029-0 นาย อนันทวัฒน์ มลาปรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661699002016-3 นางสาว พัทธวรรณ ปัจชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002010-7 นางสาว ศยามล บุตดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680002023-9 นางสาว รักไทย อุ่นคำ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790009010-6 นางสาว นฤมล อรัญโสด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002071-2 นางสาว ยิ่งนรา ภารเจิม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008013-1 นาย ภูริภัทร สอนจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001051-8 นางสาว รุ่งธิวา คะพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001008-0 นาย มนตรี นิจจะพจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790009014-8 นางสาว มนัสนันท์ มาตรมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005010-9 นางสาว สโรชา จันทะวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790008028-9 นางสาว ปาริชาติ มะลิวัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004041-6 นาย สุชน นิพรรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790003011-0 นางสาว สุธิชา เครื่องแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006046-3 นางสาว ศิรดา อุตรนคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008010-7 นางสาว พลอยนภา ขาวลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661264007014-6 นางสาว ชลิตา จรูญจิตปรีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002045-6 นางสาว พัชราภรณ์ ช้างทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001024-1 นางสาว กฤติยา ธิพุทธา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661680001004-0 นาย ภคิน เทศารินทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007025-6 นางสาว ญาณพัฒน์ สุขเที่ยง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002082-6 นางสาว พรณภา พิชัยเชิด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001003-9 นางสาว ปวีณา วิเลศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001045-0 นางสาว นริณรัตน์ จัตุรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011012-3 นางสาว ลลิตา ศรีแพงมล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002017-6 นาย วรวิทย์ สีเม้ม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009004-9 นาย วรเมษ แพงพุฒ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002037-3 นาย ภูชิต ดีประวี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661220002018-4 นางสาว ภูสุดา สะจันดา ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008029-7 นางสาว พัชนี ซาเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001053-0 นางสาว นัฐมณ จารุจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006040-6 นางสาว อุไรวรรณ เรืองเกษม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002032-7 นางสาว จุฑามาศ ดลเจิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661530003012-8 นาย ภานุพงษ์ เเสงเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790006059-6 นางสาว จันทร์จิรา ปู่วัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002018-4 นางสาว เเพรวา ปรีอารมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661430002001-5 นางสาว สุภาวดี แสงสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001039-9 นางสาว ณัฐสุดา บุญไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008032-1 นาย กิดาการ คำจร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009026-2 นางสาว นิรชา นามบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661284001008-2 นางสาว นิภาวัลย์ นันทา ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002060-5 นาย อินทรชิต สิทธิธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661564002017-7 นางสาว ปานระพี รมยาคม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661624005001-0 นางสาว ปาลิดา วังซ้าย ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ECP.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661350002018-9 นาย ชัยพร โพธิ์เงิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002021-8 นาย ธนกฤต ธาดานุวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661264007016-1 นางสาว วณิชชา ภูตาไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661530003004-5 นางสาว พรฑิตา ชิตบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661444002124-6 นางสาว กรรณิการ์ โสจ่า ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680003005-5 นางสาว ชุติกาญจน์ ภูบัวคำ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001035-1 นางสาว พิชญา ศรีทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006053-9 นาย ธนพล บุตรมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002003-7 นางสาว ศศิธร ไวยกรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004026-7 นางสาว รัชดาพรรณ คำไสย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009005-6 นางสาว อาทิตยา กิตติกา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661424005009-8 นางสาว วรรณษา หมื่นมี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006061-2 นางสาว ญดา วิเชียรรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661424005011-4 นางสาว นิสาชล แก่นสา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001040-1 นางสาว สุมิตา ปลื้มใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001019-5 นางสาว พรนภา คาคำมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004011-9 นางสาว จุฑามาศ ลาดบัวขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661524006010-2 นางสาว ศรุตา วงกาไสย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790004023-4 นาย ไตรภาค จีบภิญโญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661624006011-8 นาง อัจฉรา อภินันทรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม SE.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002066-2 นางสาว ดาราภร ป้องสา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009029-6 นางสาว กันต์นิษฐ์ ทองแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661530007003-3 นาย ภูมินทร์ เขตปลาขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540005026-5 นางสาว ธัญชนก สุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790001033-6 นางสาว วรัญญา โพธิสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001046-8 นางสาว ทิพวรรณ โคเช็ก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002028-3 นางสาว ศรัญญา ปาระมี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661680001009-9 นาย ธนบดี สารบุญ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002035-3 นาย ภาณุพงศ์ พันจันทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003043-9 นาย อำพล อาจดวงดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661644002025-0 นาย สุรศักดิ์ รักชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790005004-3 นาย ณัฐวุฒิ นิลม้าย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661350002012-2 นางสาว ศุภพร จันใด ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790008020-6 นางสาว ศิริวรรณ ชัยสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002006-1 นางสาว นิภาภรณ์ เอกพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001007-6 นางสาว วิมพ์วิภา แกล้วการไถ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002077-6 นางสาว มัณฑนา ดูลาสัตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790007015-7 นางสาว ชัชชญานันท์ กัลยวรรธนะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790007026-4 นางสาว ณัชชา ประทุมพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002087-5 นางสาว ลัดดาวรรณ เลิศสงคราม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001052-2 นางสาว ทรรศนีย์ คุณละ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661624005006-9 นางสาว วรัญญา จันทร์ศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ECP.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002003-6 นางสาว จุราลักษณ์ นาชัยฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004029-1 นาย กรภัทร์ พรุ่งสินธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002039-9 นางสาว นันทิตา พลเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001049-8 นางสาว อัมราวดี ศิริสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002046-4 นางสาว เจษฎาภรณ์ คำลิน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002002-7 นางสาว ประภาวรินทร์ กมลภพ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661550002016-8 นางสาว อัญชลิกา โมรานอก ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661674003020-7 นาย ธีระศักดิ์ คำพมัย ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330013011-3 นางสาว ธิดารัตน์ ดอนกระสินธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790009020-5 นางสาว พัชฎาภรณ์ อุ่นทะยา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330013005-5 นางสาว ปภาวดี ราชิวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524006006-0 นาย สุวิทย์ บุญยะพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790006027-3 นางสาว ณัฐพร แสนทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661284001006-6 นาย จีรพงษ์ พงษ์นารายณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661564002008-6 นางสาว ศศิฉาย ภูดวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790006017-4 นาย จิรภัทร ศรีหาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005005-9 นาย ธีระภัทร เชื้อนกขุ้ม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230002041-5 นางสาว ณัฐวดี อัตฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790001054-2 นาย จรรยพรรณวรรรณวรกร ชนะภัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005018-2 นาย กิตติเดช อิ่มรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790001029-4 นางสาว ฐิตาพร สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008031-3 นางสาว ฐิติรัตน์ คำโสมศรีกวิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006014-1 นาย พีรวิชญ์ ใจหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001017-1 นางสาว รัชดาภรณ์ บรรเลงส่ง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002016-8 นาย ธิติวุฒิ ภูอาลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004028-3 นางสาว วริทยา บัวศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004043-2 นาย ปกรณ์ ลาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661220002002-8 นางสาว ดารินทร์ แซ่อึ้ง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661350002011-4 นางสาว ดลพร ประจันนวล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002104-8 นาย พงษ์ดนัย ดวงพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002093-3 นางสาว กฤติญาภรณ์ ยานศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661674003026-4 นางสาว จอมขวัญ หลักคำ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004040-8 นางสาว พุธชาติ สุโพธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006004-2 นางสาว โยษิตา นิละปะกะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011003-2 นางสาว กรกนก ยานสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001059-7 นาย บุญประเสริฐ โพธิมา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003056-1 นางสาว นิรชา อารัญภาณุ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007013-2 นาย ชุติไชย ราษฎร์ภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003048-8 นาย สมยศ แจ่มพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006016-6 นาย นราธิป ตาลพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002128-7 นางสาว กัลยรัตน์ นามชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661550002005-1 นางสาว สุวนันท์ พันธุ์กาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661240001014-2 นางสาว ขนิษฐา มักยิ้ม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661564002007-8 นางสาว อารยา นามวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790002025-1 นางสาว มัลลิกา ศิริละ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661264007015-3 นางสาว มุฑิตา ไชยคำนวน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001004-3 นางสาว พัสตราภรณ์ ชรารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002021-7 นางสาว บัณฑิตา แซ่ลิ้ม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002035-4 นางสาว ดวงพร ดิษฐ์เจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661699002015-5 นาย รัชชานนท์ ทองสีนวล ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004047-3 นางสาว พรรณพัชนันท์ อุทัยธวัช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005017-4 นาย นพรัตน์ แวงแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661444002001-6 นางสาว พิชรา ลมรื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790007018-1 นางสาว อุรัสยา อ่อนนางาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002022-7 นางสาว วิชญาดา สมทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661699002009-8 นางสาว กรรณิการ์ อิ่มรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004016-8 นางสาว เกวลิน แสงอร่าม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002059-4 นางสาว นัชชา ป้องศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004022-6 นางสาว ศิริลักษณ์ สิงห์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003038-9 นาย ศุภชัย ศรีใย ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002084-2 นางสาว พัชราภา หัสวงศ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790008037-0 นาย กรินทร์ ทองทัพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790007011-6 นาย ญาณพัฒน์ เนินสุด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002002-8 นางสาว สุวรรณา ภูถาดงา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790004008-5 นางสาว พัณณิตา ศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002015-1 นาย รัฐศาสตร์ สาระโป ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230002030-8 นาย ศรนรินทร์ พืชสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661550002012-7 นางสาว นุชจรี สิงห์โม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661564002019-3 นาย กัมพล ยอดไม้ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790001030-2 นางสาว ปัทมพร กาฬหว้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002009-5 นาย กิตติภพ นาฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661530003007-8 นาย นนทกร คิสารัง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661424005003-1 นาย อนุรักษ์ ตีระศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002006-5 นางสาว ธัญญาภรณ์ สุนทรโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661650002001-8 นางสาว อภิรดี ใจดี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002074-6 นางสาว กุลนัดดา สุราฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661699002004-9 นางสาว ลภัสรดา ราชมณี ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002009-9 นางสาว ปาริชาต วงศ์หงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001046-4 นางสาว รดาพร ดงสุริโย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003036-3 นาย ปิยะ โสมิตร ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661264007002-1 นาย นันทิพัฒน์ การสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002052-9 นางสาว ธีราภรณ์ พันธ์ผา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790008009-9 นางสาว วรรณนิดา วงค์อนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002073-5 นางสาว กัลยาลักษณ์ บุญชู ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002005-7 นางสาว ฐาปนี ประวันนวล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790007008-2 นาย ณภัทร สระคูพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003014-0 นางสาว ปราริชาติ เศรษฐภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002010-9 นางสาว สุพรรษา น้อมระวี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680001001-6 นางสาว กัญฑิมา อุดมรักษ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002096-6 นางสาว สุธิชา ตรีวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006050-5 นางสาว ศุภาวรรณ แก้วมะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008002-4 นางสาว หนึ่งฤทัย กุลวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002057-8 นางสาว อักษรา คำก้อน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661624005009-3 นางสาว อนัญญา จันทะมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ECP.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001038-1 นางสาว เปรมมิกา บูรณศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001050-6 นางสาว พัชราภา การะทัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661680001010-7 นาย ณัฐชนนท์ ชุมเกตุ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002135-2 นางสาว มุทิตา ชมภูเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004049-9 นาย บุญคลัง บุญจรัส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790007023-1 นางสาว วีรวดี สังข์ชุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001043-5 นางสาว ปวีณา ศิริเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006025-7 นาย รเมศวร์ เค้าฉิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001023-3 นางสาว เบญจมาศ จันทร์ดร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790003003-7 นางสาว กรมณี ราชกุดกอก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790007014-0 นางสาว พิมพกานต์ ภูงามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002006-9 นางสาว จิดาภา โคสาสุ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661644002006-0 นาย ธีระพงษ์ ชมดวงทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003011-6 นาย ฉัตรมงคล คงประพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002062-8 นาย ศุภกิจ พลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661674003006-6 นาย ฑีฆายุ ญาณกาย ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661264007018-7 นางสาว กานต์พิชชา สีหวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661690001013-0 นาย พรพุทธิชัย พรไตรศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001019-1 นางสาว อารยา พัสดร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004058-0 นาย ปรเมศ ท้าวหา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001009-8 นางสาว พรทิพา วิไลรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003045-4 นางสาว จุฬาพร บุญจำรวญ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002078-4 นางสาว สโรชา หงษ์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661674003028-0 นาย ปฏิภาณ สำราญพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002002-6 นางสาว กวินธิดา ใจทัด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002005-6 นางสาว สุดาพร เชื้อคำฮด ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003044-7 นาย วัชรพล จงใจภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002013-5 นางสาว รวิสรา คำประชม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790003012-8 นาย พัฒนากร ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001007-0 นางสาว ตรีชฎา สุขประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011002-4 นางสาว ปิยะธิดา เห็มชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002008-5 นางสาว ปัญติญาพร เทพวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330013001-4 นาย ภูริ ศรีละโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790009027-0 นางสาว ชลธาร เศษโถ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661430002004-9 นาย ศิริวัฒน์ ถิตร์ประไพ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790008005-7 นางสาว ทิฐินันท์ ผ่านสำแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002127-9 นางสาว พีระภรณ์ ชาริดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002014-9 นางสาว ปิยะฉัตร ราชจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002130-3 นางสาว สุณิศา ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661320002021-6 นางสาว จิลลาภัทร ภูสดแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002031-7 นางสาว จิราวรรณ โยลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340004007-1 นางสาว พลอยไพลิน มีหนองใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002034-7 นางสาว วนิดา ดีโป ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680002020-5 นางสาว สุพิดารัตน์ ประทุมลี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003002-5 นาย ชิติพัทธ์ ศรีงาม ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002074-3 นางสาว ขนิษฐา สาระวิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001030-8 นาย สิทธิศักดิ์ แสนหัวช้าง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790002017-8 นางสาว กนกพร ฝาระมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001018-3 นางสาว กนกอร ปานดวง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661650002007-5 นางสาว ชาลิสา การเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006023-2 นางสาว มุกดาพร พิลาแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790003008-6 นางสาว วศินี เพ็งแจ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005020-8 นาย อติเทพ ดุลนีย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661264007001-3 นางสาว พนิดา เศรษฐีมุด ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002133-7 นางสาว วารินทร์ เปรี่ยมเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006006-7 นาย ณภัทร ธรรมนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003021-5 นางสาว ศศิกาญจน์ จตุเทน ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001008-8 นางสาว วิมลสิริ รณเรืองฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002020-1 นางสาว ฐิตารัตน์ เครื่องคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661444002028-9 นางสาว พวงผกา เวชกามา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002053-7 นางสาว วิสุดา ดาบน้อยอุ่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002026-3 นางสาว ชลธิชา แสงจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661550002030-9 นางสาว ศุวิมล ชนะพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790001049-2 นางสาว เสาวลักษณ์ สาระทิศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002024-3 นาย วีระวัฒน์ ภูแสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661444002038-8 นางสาว จิราภรณ์ สิงห์เสียว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002046-1 นางสาว ภัณฑิรา แนวโอโล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002044-9 นาย ปริวัฒน์ ภูยืด ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661264007017-9 นางสาว มาติกา ภูสมหมาย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661330013010-5 นางสาว เจนจิรา หนองผือ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001029-0 นาย ภีมพล ไพรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661644002019-3 นางสาว ดาราพร จิตราช ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006030-7 นาย ณัฐวุฒิ บุตรนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002008-0 นาย ธนโชติ บุญกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002020-2 นางสาว จุฬาลักษณ์ กระธรรมะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008027-1 นางสาว ปภาวี จันทร์อ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661350002020-5 นางสาว มุธิตรา ศรีปัดถา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661624006004-3 นาย ทรงศักดิ์ โกศล ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม SE.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002025-8 นาย วรพล ทองสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006001-8 นางสาว ปภัสรา ทองดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002009-3 นางสาว ณัฐพร เบ้าคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530003011-0 นาย ธวัชชัย ไชยบัณฑิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661240001042-3 นาย กิติภพ ไวแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661320002023-2 นางสาว จีระนันท์ สังรวมใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661424005001-5 นาย ไทธนาวุฒิ ป้องเรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002061-3 นางสาว ศุภัสสร ศรีแสนเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790001053-4 นางสาว วราลี บุตรวร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002086-7 นางสาว ลลิดา จันทร์ทุม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661460001004-7 นางสาว สรัลชนา สุวรรณโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002068-5 นางสาว ฉวีวรรณ วงไว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002136-0 นางสาว อรอนงค์ เขื่อนแปด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661524006009-4 นาย ชวัลพัฒน์ ใจมั่น ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340004001-4 นางสาว ธันยมัย สิงหาวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003033-0 นาย ทรงเผ่า ชินศรี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661220002004-4 นางสาว ธัญลักษณ์ วงษ์ศรีชา ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661644002004-5 นางสาว ภัครพร สายแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661690001003-1 นางสาว ธัญพร วีระศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790008018-0 นาย อรรถกร บุตรโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002014-8 นาย พนา แย้มงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002076-1 นางสาว สิริลักษณ์ เเสงอาวุธ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002103-0 นางสาว อาภัสรา เหมือนคนึง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661550002032-5 นางสาว ณัฏฐริกา ธรรมเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661674003041-3 นาย ประยงค์ เขจรไชย ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003051-2 นางสาว อชิรญา แสนพาน ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002024-7 นาย อรรถพล วงค์กระโซ่ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002033-8 นางสาว เบญจวรรณ ยาวศิริ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001011-2 นางสาว อทิตยา บุญโย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002023-5 นางสาว ฐิติมา เฉลิมบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661524006004-5 นาย ศิรวิทย์ ภูงามดาว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540005001-8 นาย จักรี นาสีแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790003013-6 นางสาว นรินทิพย์ เวียงสิมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002016-9 นางสาว อมรรัตน์ จรศรชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006057-0 นาย กมล คัสกรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002115-4 นางสาว พิมพ์ศิริ นันทวี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004055-6 นางสาว อารีญา ไชยราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661424005007-2 นาย สัณหณัฐ จำปานิล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002026-6 นางสาว วรรณิสา อนุนัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006003-4 นางสาว วรัชยา โป๊ะตะคาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661320002016-6 นางสาว อานิต้า สำแดงอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002108-9 นางสาว จิราวรรณ เพียรเสร็จ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680001003-2 นาย ธีรเดช หมีคำ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661690001004-9 นางสาว สุวัจณี วินิจ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002017-4 นางสาว กานต์รวี ชัยคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002036-2 นางสาว ศรสวรรค์ พันสำอาง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004020-0 นาย เจษฎา กวดวงค์ษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011014-9 นางสาว เกษณี ขบวนแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661350002009-8 นางสาว เนวดี สุขเอนก ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001025-2 นาย นันทวัฒน์ สําราญสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008008-1 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีทัศน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661350002016-3 นางสาว ดวงพร คำสมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004025-9 นางสาว พรสินี ศิริอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005028-1 นางสาว จุฑามาส ศรีมุม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540005014-1 นาย วรโชติ ปอคีรีบารมี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661530003005-2 นาย กฤษณะ ปรักเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661284001001-7 นาง อุไลย์ ทบวัน ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661524006001-1 นาย สุดติญพงษ์ วรวงปา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661320002004-2 นางสาว น้ำทิพย์ อุทโท ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661564002011-0 นาย กฤษฎา วงษ์จำนงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661644002002-9 นางสาว รติพร วรชินา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790008035-4 นางสาว สุชาดา ศรีโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002035-7 นาย ปิยะ ศรีนิล ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002090-9 นางสาว ณัฐธิดา รัตนไตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004045-7 นางสาว นาริศา ศรีวิชา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002001-9 นาย กฤษฎิ์ ทำบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002111-3 นาย พีรพัฒน์ เนือนกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004052-3 นางสาว ณัฐณิชา แฮมภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001018-7 นางสาว ชัญญานุช พร้อมสมุทร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002044-6 นาย กฤตภาส เนียมจีน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004030-9 นางสาว กรรณ์นิกา ทับแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661220002012-7 นางสาว ณิชาภัทร ภูงามเขียว ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661660007003-8 นาย ธนะวัตร ศรีลำไพ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790009019-7 นางสาว พิมพ์ใจ ไตรงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661624005010-1 นางสาว ชนันท์รัตน์ สระทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ECP.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001055-9 นางสาว ทัศพร จันทะวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004050-7 นาย วัชระ ไสยโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001023-7 นางสาว ศดานันท์ เสนสาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001015-3 นางสาว ชลธิชา เรือศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009021-3 นาย จตุรวิทย์ เเย้มยวน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002055-5 นาย ภูริภัทร น้อยบุดดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002011-5 นางสาว ศิริประภา พาโคกทม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006008-3 นางสาว ญาณิศา เวียงสมุทร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661320002022-4 นางสาว พุทธาทิพย์ คำประเทือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790008003-2 นาย ญาณกร สารพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002013-0 นางสาว ฝนทิพย์ ว่องไว ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661340004006-3 นาย ชัยสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002023-6 นางสาว อมรทิพย์ กระทุ่มขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001007-2 นางสาว นาถชนก ไลยะมาร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001017-9 นางสาว จิตรลดา การถัก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002069-3 นางสาว สุวิมล คำมา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661550002024-2 นาย ปัญญาพล คำชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661444002089-1 นางสาว บุษกร บำรุงเชื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661350002014-8 นางสาว โพธิ์แก้ว สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6642 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003019-9 นาง กุลธนันท์ หริ่มสืบ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002014-3 นางสาว กัญญารัตน์ รักษ์ชน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661680003002-2 นางสาว ชุติวัลคุ์ กิ่งตุ๋ย ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006034-9 นางสาว นวินดา ผลรุ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002070-1 นางสาว กัญญารัตน์ แก่นจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002047-9 นางสาว ชุติพร กุดวิสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661264007008-8 นางสาว ศศิวิมล สุภวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661624006002-7 นางสาว พัชราภรณ์ ตรีเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม SE.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790008021-4 นางสาว กนกพร ประวันนวล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661320002012-5 นางสาว ยุคลทิพย์ เพาะนาไร่ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002041-2 นางสาว ธิดารัตน์ ห้วยทราย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001044-3 นางสาว ศิริพักตร์ แสงเขตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002017-7 นาย สุรชัย สุริโย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002004-6 นาย ภาคภูมิ พลชายน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004044-0 นางสาว วัชราลักษณ์ นามมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002048-0 นาย นนทลี สารพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003024-9 นาย องอาจ อารัญภาณุ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661424005005-6 นางสาว รัตน์ดาวรรณ ภักดีจุ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002024-1 นาย รัฐภูมิ ชัยนคร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002018-3 นางสาว ปัณฑิตา โป๊ะตะคาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002020-6 นางสาว วรณัฏฐ์ ศรีคราม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002042-3 นาย ภัทรพงษ์ กิ่งโพธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790007010-8 นาย สมคิด เพียสา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661680002002-3 นาย ภูมินทร์ เหลือศิริ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002030-1 นางสาว มาลัยทิพย์ คำมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002023-5 นางสาว ธนัชชา ชัยรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661284001009-0 นาย ชรินทร์ พันโภคา ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008019-8 นาย ปิยะ หันตุลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002009-4 นางสาว ณัฐนิชา นาทะชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790008025-5 นางสาว ปารุดา ไสยวิจีณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001043-1 นางสาว พรพิมล ธารเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002021-4 นางสาว วรวรรณ ฆารเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002106-3 นาย สิทธิชัย จงเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002116-2 นางสาว สุดาพร มืดอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001027-4 นางสาว สุวิมล สารภี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004034-1 นาย เอกรินทร์ อักษรพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661340004013-9 นาย วิทวัส สาระหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002012-6 นาย ทิวากร สุลำนาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540005019-0 นาย กวีเอก ใหม่คามิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661240001005-0 นางสาว อริษา สาระมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008041-2 นางสาว พิมพ์ลภัส อันทะสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661680002013-0 นางสาว กีบดาว สุคำภา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002006-8 นางสาว ขนิษฐา ปิยศิริจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002094-1 นางสาว อภิญญา พวงศรีเคน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661674003052-0 นาย ปัญญา กั้วพูล ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002011-7 นางสาว ธาริณี มาตบุญโท ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001013-4 นางสาว ณัฐมน จินตะกัน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009022-1 นางสาว กฤษณา นามคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003037-1 นางสาว ลาวัลย์ ไชยคีรี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001034-0 นาย ยศชนินทร์ อยู่พืช ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540005008-3 นาย อภิรักษ์ เย็นเกษม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790004057-2 นางสาว ปาลิตา อุดม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008023-0 นาย จักรินทร์ ใจหมั่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001026-6 นางสาว ดาริกา คงสมมาตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661644002012-8 นางสาว ณัฐริกา พละปี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007003-3 นาย ศิลป์ ประสงค์ศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003016-5 นางสาว นฤสรณ์ สาระภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680003007-1 นาย ณัฐภัทร การะภักดี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661424005012-2 นาย ภูวดล บุญอาษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001013-8 นางสาว เพชรน้ำผึ้ง ปล่อยทุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002015-0 นางสาว มณฑิรา มีเทียม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790004051-5 นางสาว อรยา อรุณไพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002107-1 นางสาว กานต์ชนก ศรีโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004033-3 นางสาว ชุติมา อรรคศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002138-6 นางสาว สุกัญญา ทองพลี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004056-4 นางสาว รัชดา ปะโกติโย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008016-4 นางสาว สุรีย์นิภา ศรีมุกดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674004001-6 นาย วิทวัส อนุภาพ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ PSAAE.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004054-9 นางสาว ปัทมวรรณ ชัยเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002022-5 นาย ภูชิต เซ็นปักธงชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009024-7 นาย จรัล ดีจันดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002012-2 นางสาว ภัสรนันท์ จักรมานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330013003-0 นาย ภูชนะ ประทุมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001020-3 นางสาว กัลชุดา ราชหา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661680002015-5 นางสาว ชุดารัตน์ ไชยมะหา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661660007004-6 นางสาว ปาริฉัตร สีลาย ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006051-3 นางสาว มณีรัตน์ เเก้วนำศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002072-0 นางสาว จิดาภา ภูจอมนิล ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661680002017-1 นาย สุพล น้อยทรง ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002011-4 นางสาว วลัยพร เชื้อวังคำ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002036-5 นาย พชรพล เมืองโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001040-7 นาย พลภัทร บุตรคาน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002099-0 นางสาว กิตติญา มนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661220002011-9 นางสาว นริศรา ไค่นุ่นนา ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006044-8 นาย ฐิฏินันท์ หวังประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661690001016-3 นาย ธนากร อิ่มประดิษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001057-5 นางสาว ปิยะวรรณ ซามงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001034-4 นางสาว ภัทรภรณ์ กอมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002095-8 นางสาว วิรัญญา นระทัด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680002025-4 นาย วนาสันต์ จุลทะ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790003004-5 นาย วุฒิชัย ศรีแพงมนต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002007-7 นางสาว ทัศนีย์ คงสมมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790006035-6 นางสาว อุษามณี ส้มแป้น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005012-5 นาย พชร ม่วงมูลตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661340004011-3 นางสาว ศิริพร จำปามาศ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004013-5 นางสาว รัตน์ดาภรณ์ คำแพง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002004-0 นางสาว ปาริชาติ ยอดยิ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006052-1 นางสาว กฤติยา ศรีวัฒนทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002105-5 นางสาว เนตรดาว บุญเสริม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790009001-5 นางสาว จารุนิภา เกษมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002067-0 นาย วิศวพล อัศวภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006032-3 นาย ธนัชพันธ์ บัวเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008006-5 นางสาว อริสรา นามพะภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009008-0 นาย ธนาพล โพธิ์ใคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009025-4 นางสาว ชลดา พละดร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002026-8 นาย ใบบุญ จิตตะยโศธร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007001-7 นาย จิรัณทร์พัชรป์ สมใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003015-7 นาย แทนธัญญ์ หมั่นเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003057-9 นาย โชคทวี แก้วสีหา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002022-8 นาย เจษฎา ศรีสินธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006054-7 นางสาว วิรัญชนา วิไล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001002-7 นาย พฤทธินันท์ ยุบลเมฆ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002007-3 นางสาว ชรัญดา เอี่ยมละออ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001014-6 นางสาว พุทธิดา ไชยวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006056-2 นางสาว เบญญาภา จันทร์แก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002003-7 นาย ภูริเดช รุ่งเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550002001-0 นางสาว ณัฐณิชา ศรีรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661690001001-5 นางสาว กนกวรรณ พันธุ์ยาง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001027-8 นางสาว บุษราภรณ์ วิลานันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002027-4 นางสาว จุฑารัตน์ ภูศรีฉัน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009003-1 นาย รณพีร์ ป้องสีดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003039-7 นาย ณัฐดนัย บุญรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661430002005-6 นาย พันธวัธน์ วงศ์ชาวนา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661240001017-5 นางสาว ปิยะรัตน์ มูลรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790007022-3 นางสาว ภาวดี พินธุนิบาตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661530003009-4 นาย คณิต นาสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661680002029-6 นาย เจษฎาภรณ์ จุนัน ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002028-5 นางสาว กิริยา ไชยราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008011-5 นางสาว สุรีพร ยาระวัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661660007001-2 นางสาว นัฐธิดา ศุภศร ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006036-4 นางสาว ลลิตา ดีประวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661444002102-2 นาย จิรพนธ์ เพียสา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661320002009-1 นางสาว ชลธิชา เจ๊กนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661660007002-0 นาย ปฏิภาณ จันทรภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661330011017-2 นางสาว ชฎาพร ศรีจันทร์เติม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661430002002-3 นาย อภิสิทธิ์ เเจ่มใส ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661444002129-5 นาย บูรพา กั้วจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790008015-6 นาย กิตติภูมิ จำปางาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002031-9 นาย กิตติพงศ์ โกยรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002062-1 นางสาว สิริมา นันทะชาด ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661284001004-1 นาย จตุรภัทร ศรีอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008030-5 นางสาว ดรุณี กมลคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005015-8 นาย ภูริภัทร มืดทัพไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661674003034-8 นาย สุมิตร กุลอาจศรี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007016-5 นางสาว กุลสตรี ศรีบัว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001003-5 นางสาว ณิชาพัชร์ พลวิฑูรย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790008040-4 นางสาว โยษิตา วังภูมิใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002052-2 นาย อภิวัฒน์ เเก้วขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661660007006-1 นางสาว วรรณภรณ์ ทุมประเทือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004006-9 นาย อดิศักดิ์ เเสงนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009012-2 นางสาว ลัดดาวรรณ อุดมนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002020-1 นางสาว ณัฐณิชา ใจชื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680002001-5 นางสาว รัชดาภรณ์ บินขุนทด ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790007007-4 นาย พีรพัฒน์ มูลหา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002023-3 นาย พาทิศ ทองติด ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004053-1 นางสาว ปริศนา ฤทธิโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790005001-9 นาย เอกราช ศรีโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004021-8 นาย ปกรณ์ ปัญญาดิษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002024-3 นาย ชานน นาสมพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002019-8 นางสาว พิธิตา ศิริสำราญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790001016-1 นางสาว ศิริกาญจน์ นวลสุด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002010-0 นางสาว ปิยะนุช วุฒิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003040-5 นาย ฤทธิเดช ทิวะสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790001056-7 นาย ภูเบศ หลีน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661340004012-1 นาย ณัฐพงศ์ คำทองเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661530003010-2 นาย ภาณุเดช นาทองบ่อ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661240001033-2 นางสาว วรดา ทวีวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661240001025-8 นางสาว จินต์จุฑา จุฑาทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790002021-0 นางสาว กาญจนา อิ่มเสถียร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661564002018-5 นางสาว บุญญารัตน์ วงษ์ขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661564002021-9 นางสาว กวินธิดา ยางศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661330011009-9 นางสาว วรรณนิภา พานสำราญ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002031-6 นางสาว ญาณิศา เครือแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661680001005-7 นาย ประพต สุไผ่โพธิ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002053-0 นาย นครินทร์ มอญปาก ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790004005-1 นาย กิตติกวิน มั่งมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661699002007-2 นาย กฤษณะ ภูถี่ถ้วน ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661424005002-3 นางสาว ปภัสรา ศิริมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ MIT.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790004001-0 นางสาว จันทร์จิรา นาทันรีบ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661644002001-1 นางสาว อรพรรณ พลเยี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001016-7 นาย เชิดตระกูล เชิดชู ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661460001002-1 นางสาว อภิญญา ขามช่วง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661650002008-3 นางสาว ณัฎนรี ศรีชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680003006-3 นางสาว อภิญญา ภูสดศรี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661550002019-2 นางสาว กิติยากร บุญสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550002025-9 นางสาว สิริเพ็ญ เยาวนิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790004012-7 นางสาว วรัทยาพร มัดทะปะนัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790004003-6 นางสาว นภา พานคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001032-4 นางสาว อมวัลย์ หงษ์ริญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002008-4 นางสาว อังคนา เรืองสุที ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661230002065-4 นางสาว อุไรวรรณ อัฐทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790003009-4 นาย ไตรภูมิ อัดโดดดร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790007021-5 นางสาว นัทธมน ไทวะกิรติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001063-3 นางสาว ณัฏฐกานต์ ศรีสุภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001047-2 นาย องอาจ เทศชาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003012-4 นาย ธันวา จรนามน ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661644002018-5 นางสาว อรดี วรรณจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790006058-8 นางสาว สิริพิชชา คนกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661284001003-3 นาย ชนัต ภาโส ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ AI.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661699002003-1 นางสาว นิรมล โซ๊ะซู ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661699002006-4 นาย ภัครพล จำปาแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661350002021-3 นางสาว จิราภร บุญพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002123-8 นางสาว กนกวรรณ คำสี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661680002019-7 นางสาว ปะแป้ง ไชยเพชร ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004031-7 นาย นันทวัฒน์ ประวัติศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330013007-1 นางสาว วริศรา จิตจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661350002017-1 นาย ณรงค์ฤทธิ์ คณะค่าย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6642 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002114-7 นางสาว ญานิกา ไทยคำนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006018-2 นางสาว ณัฐธิดา ตันสมรส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002011-1 นางสาว นภัสสร เตชะแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001041-5 นางสาว เบญญทิพย์ ศรีพิราม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661460001001-3 นางสาว ชลธิชา ทิพชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790003005-2 นางสาว จุฑาลักษณ์ คำมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661540005021-6 นาย ธนโชติ สลีสองสม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661540005027-3 นาย ชัชชัย ปัญญานาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661680002014-8 นางสาว นาถลดา วงศ์กระโซ่ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002056-3 นางสาว สรสิชา พลางวัน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002023-0 นางสาว ณัฐทริกา ศรีบัวลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790003002-9 นาย ประวุธ บุตรภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661340004002-2 นางสาว นภาพร หวังพูกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661564002022-7 นางสาว บัณฑิตา ทองอ้ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550002013-5 นางสาว อรุโนทัย เวียงนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661230002069-6 นาย คุณนิธิ ศรีวิจารณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002137-8 นางสาว ปิยวรรณ เคหฐาน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661790006009-1 นางสาว อริสา คำยอด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002003-5 นางสาว ปิ่นแก้ว หงษ์บุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790001024-5 นางสาว จิรภา เวียงเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002005-0 นางสาว วราภรณ์ สมศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661220002006-9 นางสาว วิสุดา โอภากาส ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006026-5 นาย ณัฐกานต์ รัตนภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661330011010-7 นางสาว กมลชนก ปรีกาล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790004007-7 นางสาว ปวีณา เจติธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661264007013-8 นางสาว สิรินาถ รอดไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002051-1 นางสาว วรกมล พลอยวิเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002068-8 นาย พิชัยพล แตงอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661680002022-1 นางสาว จุฬารัตน์ ไชยเพชร ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002013-7 นางสาว ศิรินธร เอื้อนไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661674003029-8 นาย วรนันท์ ไปเจอะ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661444002071-9 นางสาว เยาวลักษณ์ ถอนลาไตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6642 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661230002013-4 นาย สิรทรัพย์ นามโยที ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790006037-2 นางสาว เปรมฤทัย สกุลซ้ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001052-6 นางสาว อมรรัตน์ พรรณาภพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6642 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790009018-9 นางสาว ชลธิชา เวชกามา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001031-6 นางสาว หฤทชนันท์ น้ำหวาน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790007024-9 นางสาว อิษฏ์ธีรา บรรจง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790001021-1 นางสาว กุลธิดา การินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661264007012-0 นาย ธนพล พรเพ็ง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661540005003-4 นาย วิษณุ ไวแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661550002033-3 นาย ธนกร พันธะศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790002016-0 นางสาว ธิดารักษ์ รัตนนิล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661550002011-9 นางสาว วรัญญา ภูทองเเหลม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661350002003-1 นางสาว ฐิติพร ไชยมณี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661644002005-2 นางสาว นภัสสร สระแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661320002007-5 นางสาว สุพรรณิกา โพธิสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661680001007-3 นาย รัฐศาสตร์ วิระทูลย์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661230002063-9 นางสาว สิรินทรา ไกรยรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6643 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790009009-8 นางสาว นริศรา เข้าใจการ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002007-6 นางสาว อัจฉรา แสนไกร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003035-5 นาง จุไรรัตน์ ภูเนานิล ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661540005011-7 นาย วรเทพ ศรีหาตา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
661790006031-5 นางสาว ปฐมาวดี คำมูลนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002040-7 นางสาว ชาญดา ยมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6642 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661674003025-6 นาง วราภรณ์ อารัญภาณุ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6642 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661790002003-8 นางสาว ชลธิชา สมแวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790008017-2 นางสาว กนกพร โพธิ์ไทรย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790002024-4 นาย ธนิสร นระทัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790005005-0 นาย พิชัยยุทธ มีทม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790005007-6 นาย ภัควิน กอดทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661230002015-9 นาย อานันท์ อินทร์แปลง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661444002101-4 นางสาว ชลากร ชัยศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6643 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
661330011016-4 นางสาว ธนภรณ์ ลาโสพรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6641 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003007-4 นางสาว กฤษณา รองเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661674003008-2 นาย เกรียงไกร การนา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6641 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
661240001015-9 นางสาว สุจิรา วงค์นาตาล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661790003007-8 นาย จิรโชติ ทิพกัณหา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661790006011-7 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยสุระ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6641 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
661240001001-9 นางสาว เบญจวรรณ บรรจโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
661699002018-9 นาย