ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ 2564

และสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา ESS เพื่อลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา 64 โทร. 086-4584365 , 043-602053 website hit counter

รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับ สาขาวิชา กลุ่มเรียน คณะ
641340004006-8 นางสาว วิภารัตน์ ประคองเทียน ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004013-4 นางสาว พรสวรรค์ ใจไหว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320003013-7 นางสาว อริศรา กาลสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641250003002-9 นาย ปฏิภาณ อาษาสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง FS 321 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001086-1 นางสาว ชารีรัตน์ ทับวิชิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001088-7 นางสาว จิรัชญา โสมเกษตรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001093-7 นางสาว ชลพรรษา แข็งแรง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001097-8 นางสาว ธันยพร ด่างเกษี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001103-4 นางสาว พรรณพสา พลดอน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001110-9 นางสาว รุ่งไพลิน อาจมูลตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001114-1 นางสาว จุฑารัตน์ มัยวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001124-0 นางสาว ภูริชญา สีกา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001131-5 นางสาว สุวนันท์ เจริญจิตต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001144-8 นางสาว ภัทรธิดา ชัชวาลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002006-6 นางสาว เพ็ญพิชชา จำปานวน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002019-9 นางสาว ประภัสสร สมแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002003-9 นางสาว กนกพร มาทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641520001002-7 นาย นรากร จันทร์สุวรรณ์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005016-3 นาย ช้าง สิงหาลาด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004004-0 นาย ทรงพล ครุฑอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004017-2 นาย จีรวัฒน์ จิตรจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004018-0 นาย ชัยรัตน์ พุทลา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003007-3 นาย นิติภูมิ ประเสริฐศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003010-7 นาย จิตวัต โชติฉันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001022-0 นางสาว ทักษอร ศรีหวัง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001027-9 นางสาว ศิริลักษณ์ ละภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001038-6 นางสาว ศรุตรา วงษ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001004-8 นางสาว ธัญญ์นรี ชัยรัตนสุทธิพร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001010-5 นางสาว สุภิญญา แสงวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001014-7 นางสาว อาริยา เฉิดสถิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001015-4 นาย วีรชน เจินทำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006006-2 นางสาว ญาณิศา จันลอด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006013-8 นางสาว สุธาทิพย์ นันทะศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005007-5 นางสาว ชุติมา ใจทน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641540001008-2 นาย ภานุวัฒน์ สุขจิตต์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790004006-4 นางสาว กาญจนาภรณ์ กองนาง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004009-8 นางสาว ศศิวรรณ สิงห์สถ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004020-5 นางสาว กัญติกา จรัสแผ้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004032-0 นางสาว วิลาวัลย์ สาโยธา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006067-4 นางสาว ปริยาภัทร บุริพัก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006038-5 นางสาว วิจิตรา ปัตลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006040-1 นางสาว กานต์ธีรา แก้วดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006044-3 นางสาว อุทัยทิพย์ พิศกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007041-8 นางสาว พรนัชชา อุ่นชิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007049-1 นางสาว ยุพารัตน์ ทองสันทัต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007053-3 นางสาว อาทิตยา ไชยเมืองพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004061-9 นางสาว ปราณปรียา ทองมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004065-0 นางสาว กชกร ดวงภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004068-4 นาย ธนพงษ์ หัตถสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001011-7 นางสาว เขมิกา จิตนาโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001025-7 นางสาว สุนิตตา เพชรจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001040-6 นางสาว กรีนมุกดา อุ่นดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007009-5 นางสาว พจนา ดวงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007010-3 นางสาว อรณิช แสนเกิ้น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007012-9 นางสาว วิภาวดี พิมดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641220005802-3 นาย อวยชัย กองวงษา 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641330009801-8 นางสาว นนทิกาญจน์ เกลียวเพียร 60 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ MBA.6421 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์
641550002012-2 นางสาว เมวดี บุญภาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002012-1 นาย เกียรติศักดิ์ ภายไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002014-7 นาย ศิวกร ดอนโอฬาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002031-1 นางสาว จันทมณี บุญประสม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002005-5 นางสาว ชนิกานต์ มะปะเม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008055-7 นาย พงศุธร จันทะจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008032-6 นางสาว นริศรา บุพศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008039-1 นาย มนพัทธ์ งาสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008040-9 นาย สิริกร บังอรจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008043-3 นางสาว เบญจพร บรรพต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009004-4 นาย พีระ ใจกว้าง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009016-8 นางสาว ลลิตา ชัยบัณฑิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009019-2 นาย ไชยวัฒน์ ผาอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009023-4 นาย สุรเชษฐ์ บุญทูล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001024-2 นาย ปราบดา ศรีพรหม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001002-8 นางสาว อัจฉริยา สีมาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001004-4 นางสาว ลลิตา ภารเจิม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001014-3 นางสาว กนกพร สุขสกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641220001001-6 นาย นัทพงษ์ แก้วนิล ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220001008-1 นาย สิปปกร อุ่นบุญ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001003-1 นาย กฤษฎา สีกำพี้ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001009-8 นาย ฉัตรธิชัย บุทธิจักร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001011-4 นางสาว ลลิตา พัฒนสาร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001018-9 นาย ชัยวุฒิ สู้สงคราม ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001020-5 นาย ลักษณ์นาก มาเบ้า ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320003028-5 นางสาว นิภาพร บุตรวัง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014004-2 นางสาว สรุตรา สุพรรณโมก ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641790008021-9 นางสาว กัญญาวีร์ สาระพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008012-8 นางสาว ชลดา กั้ววิบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641680001803-0 นาย จนัสธร วิชัยศร ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641780001812-9 นาย ทรงพล ทะรังศรี 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001815-2 นาง ปิยะมาศ พิมพ์หาญ 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001822-8 นางสาว นุชนันท์ คำเนตร 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001825-1 นางสาว จุฬาภรณ์ ไชยแสน 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641640001005-6 นางสาว กนกพร ผ่องทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001007-2 นาย สิวพัฒน์ บุญมา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001017-1 นางสาว เบญญากร บุษบารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641320001012-1 นางสาว สวรส ปรีบุญพูล ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001015-4 นางสาว ปิยะนุช คำมะลา ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001019-6 นางสาว นภาภรณ์ สมสวย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001020-4 นางสาว ศิริลักษณ์ คุณหงษ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001025-3 นางสาว งามตา ธาตุไพบูรณ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001001-0 นางสาว กนกวรรณ กันฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001015-0 นาย ธีรภัทร์ ปรีบุญพูล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001018-4 นาย ธนกร มูลสอาด ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641540003013-0 นาย ณัฐวุฒิ ดำดี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003006-1 นางสาว พนิตา จันทร์ประทักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003031-9 นางสาว ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003021-0 นางสาว ฐิติมา แสวงผล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330011002-9 นางสาว พัชรีพร สุทาธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011004-5 นางสาว ลัทธวรรณ จันทร์สว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011006-0 นาย พิจิตร แก้ววัน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011012-8 นางสาว รัตติยากร จำปาขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011016-9 นาย ศรายุทธ บูรณกิตติ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011017-7 นางสาว ณัฐวิภา กุลมงกุฎ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011024-3 นางสาว วีรยา แช่มช้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003005-4 นางสาว หทัยชนน์ ศรีชูยงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002012-2 นางสาว ยุพารัตน์ คูณศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641570004010-2 นาย วันชนะ นามปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680002007-7 นาย นครินทร์ อินทร์ผ่อง ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003001-9 นางสาว ปาริชาติ สาพา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641530004010-6 นาย พิทักษ์สันต์ สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004014-8 นาย นพกร ฉัตรวิลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680007502-2 นางสาว ลดา ภารประดิษฐ 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641320002010-4 นางสาว สุพัตรา ชลชี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002011-2 นางสาว วรินดา ทมานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002018-7 นางสาว พัณณิตา การเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002018-4 นาย อานนท์ ศิริบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641350002020-0 นางสาว จิราพร บุตรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012003-6 นางสาว อัมรินทร์ ถิ่นประสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330012007-7 นางสาว อาภาภิญ ประเสริฐสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330012014-3 นางสาว ชุติมา ตาลสถิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013003-5 นางสาว ชนัษฎา ณ กาฬสินธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641790005012-1 นาย วงศ์ตะวัน ยุระพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005013-9 นาย วีรวัตน์ ภูแสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005019-6 นางสาว จุฑาทิพย์ เฉลิมชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005022-0 นางสาว ณัฐกฤตา คงเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005028-7 นางสาว นัยนา สร้อยชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002010-2 นางสาว รัตติยา นนท์มุลตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002021-9 นางสาว อัญชลี วงศาเวียง ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002024-3 นาย ยุทธศาสตร์ ดอกดู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002031-8 นาย ศราวุฒิ ปรีดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003014-0 นาย นพดล ยุบลชู ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680001002-9 นาย เจษฎาภรณ์ ปัสสาพันธ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001004-7 นางสาว พัชรพร ใจมั่น ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001008-8 นางสาว รัตนาพร นระทัต ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004001-4 นางสาว สุทธิลักษณ์ สุพระวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004004-8 นางสาว ทิพรดา ประสงค์ทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004006-3 นางสาว เบญจมาศ พรรณศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004011-3 นาย พรทิวา มะเสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004013-9 นาย วิชิตชัย ศรีเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005002-6 นาย ทักษ์ดนัย ทักษิณภาค ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005003-4 นางสาว สิริวิมล คำทะราช ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641550001001-6 นางสาว กุสุมา เกษร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004001-4 นางสาว อินทราณี สวัสดี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641330002015-2 นางสาว ชนกชนม์ จันทริวชัย ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641540001016-5 นาย ธีระภัทร ภูเด่น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641340004014-2 นางสาว นิธิคูณ อุดมเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004015-9 นางสาว นฤมล ถิตย์ผ่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320003014-5 นางสาว ณัฐติกา มณีสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641440001049-9 นางสาว ฉันทนา พลหาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001058-0 นางสาว ยลดา หล้าจันทะ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001065-5 นางสาว เกสรา อุ่นคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001068-9 นางสาว อินทิรา แสงทะนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001074-7 นางสาว ผกาวรรณ จันดำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001083-8 นางสาว ขวัญนรินทร์ คำเอก ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001094-5 นางสาว ธิดาพร ฆารชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001096-0 นางสาว ปิยพร ปากสีมน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001099-4 นางสาว ณัฐวดี กุนานัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001108-3 นางสาว ศิริวรรณ ยืนนาน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001112-5 นางสาว กัญญาวีร์ เอกนพพระ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001119-0 นางสาว ชลธิชา สาระขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001127-3 นางสาว พัชรินทร์ บินรวดเร็ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001137-2 นางสาว ณิชกานต์ เพชรน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001140-6 นางสาว กาญจนา ใหม่วงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002032-2 นาย พีรธัช ชาวประสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002010-8 นางสาว อรทัย ในจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003003-2 นางสาว อาภากร อันพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002011-2 นางสาว ปิยะดา ภูสมดี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641520001003-5 นาย พิทักษ์ งามวรรณ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520001009-2 นาย นวพล สุขนิตย์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005010-6 นาย ณัฐวุฒิ ภูแผ่นนา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004002-4 นาย วันดี พัดแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004016-4 นาย ชานนท์ ขินานา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001025-3 นาย บุญชัย โพธิมา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001028-7 นางสาว ชาลิสา เพียโคตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001029-5 นางสาว เบญจมาศ แคร่กระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001031-1 นางสาว รัตติยา สกุลฮูฮา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001037-8 นาย ก้องภพ วงพิเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001041-0 นางสาว ธัญชนก ภูจอมนิล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001002-2 นางสาว พัชริดา สิทธิศร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001012-1 นางสาว อธิติยา คณาธนวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006015-3 นางสาว จิราวรรณ ปลัดชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005012-5 นางสาว ภาวนา ภูถาวร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641540001012-4 นาย เจษฎา แสงนาโก ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790006048-4 นางสาว รุจิราภรณ์ เศษฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006049-2 นางสาว รจิตา ศรีราชสนไทย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006052-6 นางสาว มัลลิกา โคตะยันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007045-9 นางสาว พลอยชมพู พิศณุ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007047-5 นางสาว ศิรินทิพย์ พลเวียง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007057-4 นางสาว กัลยกรฑ์ ไชยขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007062-4 นาย อรรถสิทธิ์ ศรีทองสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007063-2 นางสาว อารียา วาจาเด็ด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004041-1 นางสาว วันวิสา เพ็งแจ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004048-6 นางสาว อารยา โสดาเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004051-0 นางสาว วิจิตรา ภูมิอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004057-7 นางสาว กรรณิกา คำมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004064-3 นางสาว สิริธร คำวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001016-6 นางสาว ญดาพร บัวจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001022-4 นางสาว วิลาวรรณ สารินันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001024-0 นางสาว ธนัญญา พุทศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001028-1 นางสาว นภาทิพย์ แสงจันทร์ลอย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001029-9 นางสาว จันทร์ทิพย์ บุญหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001005-9 นางสาว อัญชลี ศรีสมัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001009-1 นางสาว ชลดา อาสาสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641520005007-2 นาย จิราวุฒิ เหล่าสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790007004-6 นางสาว ญาดา ผิวคำศรีบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007006-1 นางสาว พัชริดา เศษณะเวศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007013-7 นางสาว อัจฉราพร เสนาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007014-5 นาย ชญานิน กองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007024-4 นางสาว สุทธิดา อาจดวงดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007026-9 นางสาว ณัฐณิชา สีมาสม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007030-1 นางสาว สิรีธร พิลึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641220005806-4 นาย สิทธิชัย วงค์เครื่อง 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641550002004-9 นางสาว กัญญาณัฐ น้อยพลี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002009-8 นางสาว วรรณิศา พันธ์สุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002019-7 นางสาว นิชกานต์ ใจมั่น ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002022-0 นางสาว สริตา นาโพธิ์ตอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002027-9 นาย นิติพงษ์ เทวินรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002029-5 นาย ชัยวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002002-2 นาย ธนากร ก้อนหมื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002007-1 นาย อนุชิต เย็นวัฒนา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008062-3 นาย ภานุวัฒน์ สุขพนัส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008036-7 นางสาว นภาพร ปัญญาสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008038-3 นาย ชัยภูมิ คำสุดแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009005-1 นางสาว อภิสรา ศาลางาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009027-5 นางสาว สุมินตรา ประดับเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009030-9 นาย ภราดร ภูนาใบ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009033-3 นาย วีระชัย โคตรสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001027-5 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001019-2 นาย กฤษณ์ สุยสีลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641230001006-4 นาย เกียรติพงษ์ ขออยู่กลาง ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001017-1 นาย ชยากร สมคะเณย์ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641330014005-9 นางสาว วนิดา บุญสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260001006-1 นางสาว ชลิตา จรูญจิตปรีดา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008029-2 นาย ตะวัน วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008030-0 นางสาว วรรณวิษา ปานอุไร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008003-7 นางสาว จารุวรรณ คงแหลม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008013-6 นางสาว ฎารุณี สีสร้อยพร้าว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641350002014-3 นางสาว พรกมล สารฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641680001801-4 นาย สุริยา แก้วฝ่าย ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680001805-5 นาย นราพงษ์ ศรีคิรินทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680001809-7 นาย วายุภัทร ราศรี ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641780001801-2 นาย คเชนทร์ คะโยธา 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001813-7 นางสาว จุฑาภรณ์ ทิพโชติ 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001818-6 นาง สุพิษา มีตา 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001819-4 นาย ธนาธิป อรัญโชติ 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641640001003-1 นางสาว วิมลพร ไชยวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001006-4 นาย ชาติอิสระ ยะนะโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001016-3 นาย วรัญญู พลอยวิเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001018-9 นางสาว เขมิกา ผลาเหิม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641220003007-1 นางสาว กรรณิการ์ เชอมือ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641420002010-2 นาย ณัฐดนัย นิคมภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320001003-0 นางสาว วรวรรณ บุญคุ้ม ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001018-8 นางสาว อารยาณี ถิ่นสำอางค์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001026-1 นางสาว วรรณษา นาสินสร้อย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001002-8 นาย นเรนฤทธิ์ สมสวย ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001003-6 นาย ธีรกานต์ ภูขันซ้าย ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001009-3 นางสาว รุจิเรศ โพธิ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001022-6 นาย ธนวัชร มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641540003001-5 นางสาว สิตานัน ทรัพย์พงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003002-3 นางสาว วชิรญา ช่วยสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003022-1 นางสาว กฤษพร อินทะการ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003012-9 นางสาว ตรีนุช สมาทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003018-6 นางสาว สุจิตตา งามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330011005-2 นางสาว ศิรินภา สอนเวียง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011008-6 นาย กิตติภณ พวงมาลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011019-3 นาย วิชยุตม์ ศรีขจรวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011020-1 นางสาว อริสา จินดาภู ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011022-7 นางสาว ชนิกานต์ เด่นดวง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003007-0 นาย ธนวัฒน์ ใจภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230003003-9 นาย วรุตม์ แจ่มเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002006-4 นางสาว สิรัญญาพร แก้วอุดม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641680002001-0 นางสาว ชาลินี ระดาไสย์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641450001006-8 นางสาว กิตติมา สลางสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641530004007-2 นาย ครรชิต พิมพ์รส ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004011-4 นาย สุทธิพงษ์ ใหญ่สมพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004012-2 นาย พีรพัฒน์ เพ่งพิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004016-3 นาย สุรยุทธ ประทุม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680007504-8 นาง sweet dawn hallazgo 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680007007-2 นางสาว จุรี สายจันเจียม 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641680006802-7 831 วิชญ์ธินันต์ ตรัยหิรัญเดช(ฐานิสฺสโร) 60 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา M.A.DA.6421 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641420003003-6 นาย ชนะชัย สุรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล COMDATA.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320002002-1 นางสาว ศิริลักษณ์ ภูผิวแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002016-8 นางสาว จุฑามาศ ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012005-1 นางสาว สุพรรณิกา แกมนิรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330012008-5 นางสาว ยาดา นามไพร ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013001-9 นาย ภัคพล เจริญตา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330013005-0 นางสาว นพวรรณ เนตรหนองเทา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330013008-4 นาย วุฒิพงษ์ นวนใส ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330013010-0 นาย ก้องภพ ทองเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340001002-0 นางสาว หทัยมาศ แก้วไตรรัตน์ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001013-7 นาย บดินทร์ อินทร์พวง ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001017-8 นาย พิสิฏพายัพ สรรพชัย ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005009-7 นาย อโนชา คนกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005020-4 นางสาว ชนิกานต์ สีส่อง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002013-6 นาย อมรเทพ เขจรลาภ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002025-0 นางสาว วณิดา จักรนามน ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002032-6 นาย ศิวกร สุวรรณพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002033-4 นาย ปัณณวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680001003-7 นางสาว นันท์นภัส ศรีทอง ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680001011-0 นาย คมชาญ เกษหอม ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680001013-6 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001001-3 นางสาว รัชนีกร ต่อนสุรา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001009-6 นาย กฤษกร สะสันติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004007-1 นางสาว พัชรินทร์ รัตนวิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005004-2 นาย บูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005010-9 นางสาว นวพร พันธ์เสถียร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005009-1 นาย ภาณุเพชร ถิตย์พิพิธ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330002002-0 นางสาว นิภาวรรณ สันโดษ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002003-8 นางสาว จรรยพร ธรรมสิทธิ์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002010-3 นางสาว อรไพลิน พลชะอุ่ม ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002012-9 นางสาว ปณิตา นิจครบุรี ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641540001014-0 นาย ชิษณุพงศ์ นนท์ศิลา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001019-9 นาย ปิยพล ศรีประไหม ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641270002001-0 นางสาว ธิดารัตน์ นามโนน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agri.Biot.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641340004003-5 นางสาว ปุณยวีร์ เวียนขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641250001007-0 นาย ภูมิภูมิ ภูแลนปิว ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641250001010-4 นางสาว สาลินี เชตะวัน ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641250003001-1 นางสาว วิริยา บึงบัว ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง FS 321 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001063-0 นางสาว กาญจนา บรรจง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001066-3 นางสาว มัสยา ถิ่นวิลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001073-9 นางสาว สุวนันท์ อินทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001081-2 นางสาว อรปรียา โสภารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001098-6 นางสาว จิราภรณ์ เวียงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001105-9 นางสาว ศศิกานต์ ชนะสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002037-1 นางสาว ปรียานนท์ คุณแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002014-0 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002021-5 นางสาว นริศรา เหลือผล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002023-1 นางสาว ปภาวรินทร์ วงฮาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003011-5 นาย จิรัฐิติกาล ศรีตาแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003013-1 นางสาว กุลยา แก้วชามสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002001-3 นางสาว ศิริภัทร์ศร สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001003-7 นาย วิชชุกร รัตนวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001013-6 นาย กิตติศักดิ์ ภูทองแท้ ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520001006-8 นาย เกรียงศักดิ์ พิมพ์บุบผา ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004003-2 นาย วัชรินทร์ คามจังหาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004008-1 นาย ปกรณ์ สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003006-5 นางสาว ฐิติพร จันทะนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001023-8 นางสาว จุรีพร พวงศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001030-3 นางสาว สุนิศา ศรีโยธา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001033-7 นางสาว วรนุช ภูยอดสูง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001034-5 นางสาว ภัสสร ชัยพิมพา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001040-2 นางสาว ประภาจันทร์ หงษาวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001016-2 นางสาว รณิษฐา พรมวัฒ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006026-0 นางสาว สุรวีร์ รังศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006027-8 นาย รัชชานนท์ เชิดเกาะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006028-6 นางสาว จิตติมาพร สีสุมิ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006030-2 นางสาว อภิญญา ไก่สะแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006008-8 นางสาว ศิรประภา พงษ์เผ่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006019-5 นางสาว อภิยดา พิกุลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005014-1 นาย ธนาคิม สาราจันทร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641540001009-0 นาย ราชารัตน์ ฆารวิพัฒน์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790004001-5 นางสาว อิษยา อุสาพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004010-6 นางสาว วิไล บุญทาป ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004011-4 นางสาว ปนัทดา นะมอนรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004012-2 นางสาว ชลฤทัย โพธิ์แก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004013-0 นาย นิติกร เหล่าถาวร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004023-9 นาย ยศธพรชัย คำทะเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641530002006-6 นาย พงศกร คลังประโคน ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทก.ุ641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790006057-5 นางสาว วริศรา บุญเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007040-0 นางสาว สุธาสินี ภูพวก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007056-6 นางสาว พิยดา ประทาพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007060-8 นางสาว พรลภัส จุลปาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004035-3 นางสาว มนัสวี แวงวัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004039-5 นางสาว วราภรณ์ พันมะวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004040-3 นางสาว ฟารดา สารจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004042-9 นางสาว นัฐธิดา วงศ์รักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004050-2 นางสาว สุมาลี โหรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004054-4 นางสาว กชนิกา สุขใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004060-1 นาย ปรมินทร์ อุบลชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004070-0 นางสาว ศิรินทรา ศิลธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001010-9 นางสาว อมรรัตน์ ทิพย์เนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001014-1 นางสาว อินทิรา มีแวว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001023-2 นางสาว สุชานาถ ลาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001026-5 นางสาว กมลชนก พรมเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001031-5 นางสาว ประภาสิริ อังคะสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001032-3 นางสาว ภัทฐิตา ขุนภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001037-2 นางสาว สุนทรี อัคติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001058-8 นางสาว สศิตา เมืองฮาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641520005004-9 นาย ศุภกรณ์ ไชยขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005005-6 นาย วิทวัฒณ์ นาสมภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790007003-8 นาย จักรินทร์ งอยภูธร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007007-9 นางสาว มัญฑิตา สะหะขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007019-4 นางสาว วารุณี หงษ์ภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007020-2 นางสาว เมขลา พิมพิไสย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007022-8 นางสาว ณัฐฌา จามน้อยพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007025-1 นาย จีรวัฒน์ อินทะวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641220005807-2 นางสาว วรรณภา ภูโสภา 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641550002007-2 นางสาว อริยาพร ชุมสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002011-4 นางสาว ไอรดา บัวแพง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002013-0 นาย ตะวัน จันทร์ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002018-9 นางสาว กมลชนก นุเล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002020-5 นางสาว จาริณี พิศมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002021-2 นาย ภูตะวัน นัสดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002030-3 นาย ธนิสร จันทะศร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002004-8 นางสาว ชญาดา โคตรพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008054-0 นางสาว บุญชญา พงศ์แก้วดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008061-5 นางสาว สุภาพร จันดำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008031-8 นาย สุรเชษฐ์ สุมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008034-2 นางสาว พัชรินทร์ จันทมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008035-9 นางสาว กัลยารัตน์ โพนะทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008041-7 นางสาว อารยา เพชรวิชิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008047-4 นางสาว ภัทรวดี หมื่นหาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008049-0 นางสาว บุริมนาถ ภารวิจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009003-6 นางสาว อรพรรณ สังคะลุน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009012-7 นาย มนัฐพงษ์ พะเวียงคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009021-8 นาย อนุกูล ณะรักมาก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009025-9 นาย ณัฎฐากรณ์ อุ่นสำโรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009028-3 นางสาว กานติมา ผาสิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009031-7 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001037-4 นางสาว เพ็ญนภา เสมอการ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001044-0 นางสาว กมลทิพย์ สัจจะวิระ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001003-6 นางสาว อภัสรา พันธ์สระคู ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001008-5 นางสาว จิตติมา วัฒนสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001009-3 นาย อนุชา บุญมา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641230001005-6 นาย วิวัฒน์ ภูปา ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001008-0 นาย ไตรภพ ประทุมเหง่า ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001012-2 นาย กิตติคุณ เสลจุล ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320003032-7 นางสาว กัญชลี บาลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014008-3 นางสาว พรพฤกษา วงศ์จีน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260001001-2 นางสาว อรอุมา ฆารเสถียร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260001002-0 นางสาว ปนัดดา บุญเย็น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008020-1 นางสาว อรอุมา วงค์คำจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008023-5 นางสาว สิริยากร เทพนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008002-9 นางสาว แพรพลอย ทองงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008010-2 นาย พงสกร หอมหวล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008011-0 นางสาว อริสา รักกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641680001808-9 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขประเสริฐ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641640001012-2 นางสาว อรนุช อยู่สุธา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641220003006-3 นางสาว ธมลวรรณ ชาติมูลตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220003012-1 นางสาว กุสุมา พร้อมเพียง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641420002009-4 นางสาว ปัญญดา พินไธสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641430002001-0 นาย ปัญญาวุฒิ ยุบลเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641430002002-8 นาย วุฒินันท์ ไชยวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320001001-4 นางสาว รุจิรา วิเชียรไชย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001016-2 นางสาว จุฑาพร คงสมบัติ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001027-9 นางสาว อรกัญญา ภูทองใบ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001010-1 นาย นิติกร เอกพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001024-2 นางสาว วรดา โสดาชู ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001026-7 นางสาว ศุภาพิชญ์ พินิจการ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641540003006-4 นาย ณรงค์ศักดิ์ ทาแน่น ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003014-8 นางสาว สุธิชา นับพุทธชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003008-7 นางสาว จริยา คงมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003026-9 นางสาว จิราพร พิมพรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003035-0 นางสาว ศรัญญา กิจประชุม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330011003-7 นางสาว จิรภิญญา พานิชนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011015-1 นางสาว ชลธิชา เสริฐวาสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003009-6 นาย ชินวัตร หนองสูง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002003-1 นางสาว วิชุดา ตาจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002011-4 นาย ณัฐพล ดอกไม้ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641570004009-4 นางสาว สร้อยสุดา ศรีฟ้า ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680002004-4 นาย พลวัฒน์ วิชาดี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003003-5 นางสาว อรทัย แสงทะมาตย์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003005-0 นางสาว กัณฐิกา ซาเสน ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003010-0 นาย กฤษฏิพัทธ์ สุทธิจินตนา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641450001008-4 นางสาว วราภรณ์ ดลสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641530004002-3 นาย ภานุวัฒน์ เชื้อพระซอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004013-0 นาย เนติพงศ์ โชติประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570001004-8 นาย คมกริช ทิพย์มณี ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570001007-1 นาย นราธิป ฉันพินิจ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680007003-1 นาย อดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641680007006-4 นาย ชวลิต อ่อนบุญมี 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641680006803-5 831 วัฒนวงศ์ คิ้วทองเต็ม 60 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา M.A.DA.6421 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641320002005-4 นางสาว เกตนิภา สายสินธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002008-8 นางสาว บุษบา ศรีณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002017-9 นางสาว วรรณนิษา อินทร์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002003-6 นางสาว คณิตา พันธ์พิบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641350002017-6 นางสาว ประภัสสร ศรีมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012013-5 นางสาว วรัญญา ภูอุทัย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013011-8 นางสาว เกษมณี นามบุญลือ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340001008-7 นางสาว กนกอร ภูจำเนียร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001016-0 นางสาว สุวิมล สมมิตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005003-0 นาย ธีรภัทร ภูบรรทัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005010-5 นาย กาลัญญู พงษ์พันนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002002-9 นาย นพคุณ ทรัพย์ส่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002005-2 นางสาว ลลิตา พันโพคา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002036-7 นาย ธีรพัฒน์ วงค์อามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002040-9 นาย ภัทรพล เนตรวงค์อินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003012-4 นาย อานุภาพ วงษ์แก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003015-7 นางสาว กชกร สมรภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003016-5 นางสาว จีรนันท์ ขิมขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003020-7 นางสาว วราภรณ์ แก้วศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003021-5 นาย สหรัฐ ณาณสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680001004-5 นางสาว จุฑาทิพย์ เพ็งพิศาล ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001007-0 นางสาว ปิยกานต์ บุญเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001010-4 นางสาว ดารารัตน์ แสงกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005011-7 นาย ธนภัทร พลเยี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005012-5 นาย อาทร นาราษฎร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641550001006-5 นางสาว สิรินาถ จอมทรักษ์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641460001001-8 นาย ตติพล สัตย์ซื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641540004002-2 นางสาว มณฑิรา บุญสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004008-9 นาย เกษม ไชยวารี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001011-6 นางสาว ชไมพร อุดรทักษ์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001013-2 นาย ฐิตากร ศรีพงษ์ชัย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001017-3 นาย ศรัณย์ ถิ่นช่วง ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001003-3 นาย พุทธินันท์ ไชยสอน ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641340004001-9 นางสาว กชมล เอื้อประเสริฐวณิช ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004008-4 นาย พิทยา สุวรรณามังกร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320003015-2 นางสาว ชุติมา ศรีบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014009-1 นางสาว อรจิรา เสริฐวาสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641250001008-8 นางสาว ภัทราวดี สมคะเณย์ ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001071-3 นางสาว ธิติพร ทองหล่อ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001072-1 นางสาว ไพริน เหล่าอัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001080-4 นางสาว เนตรปรียา สุวรรณโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001085-3 นางสาว ปิยธิดาภรณ์ เนื่องแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001118-2 นาย วัชรพงษ์ หาญเชิงชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001135-6 นางสาว จุฑามาศ สอนดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001141-4 นางสาว อภิสมัย ปัตตะเค ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001143-0 นาย ดนัย ไชยจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002031-4 นางสาว กุลธิดา มาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002008-2 นางสาว วรินทร พรมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002011-6 นาย วราพล ไพรสนธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002025-6 นางสาว สุภาวรรณ สงเคราะห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003005-7 นางสาว จุฬารัตน์ อารักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003007-3 นางสาว เกศรินทร์ แจ่มสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641520005012-2 นาย ธราธิป สีหานาม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005013-0 นาย ทินกร ปาเส ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005015-5 นาย ถิรวัสส์ กาวี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003009-9 นาย อนุวัฒน์ วิพัฒน์มงคล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001026-1 นางสาว ปิยธิดา วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001005-5 นาย ไชยสิทธิ์ ปัททุม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001009-7 นางสาว ดรุณี มนัสสีลา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001013-9 นางสาว อาภาศิริ ธงยศ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006021-1 นาย กิตติศักดิ์ โคตรพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006031-0 นางสาว ทัศนี แก้วฝ่าย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006034-4 นางสาว ฤทัยชนก วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006001-3 นางสาว เมทินี เหลาพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006011-2 นางสาว จีระนันท์ สุธรรมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004003-1 นางสาว สายธาร สิงชู ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004004-9 นางสาว ปิยธิดา ผลานิสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004007-2 นาย ธนกร พรมเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004008-0 นางสาว กัญญาณัฐ เครือเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641530002001-7 นาย ณฐพล ดลพูล ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทก.ุ641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790006060-9 นางสาว จิตชนก เรณุนันท์ ณ อยุธยา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006061-7 นางสาว ธิตินันท์ ศิริมนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006066-6 นางสาว เนริสา ชาดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006072-4 นางสาว สุธาสิณีย์ โทไกรษร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006039-3 นางสาว มาริสา พาผักแว่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006050-0 นาย พีระพงษ์ มาภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007035-0 นางสาว พจนีย์ ดวงมั่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007050-9 นางสาว ณัฐณิชา โคตรแสนเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007055-8 นางสาว รัญชิดา สาวิกัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004036-1 นาย ธีรพันธุ์ นันชะดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004056-9 นางสาว อัจฉราพร ประสงค์สุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004063-5 นาย ณัฎฐชัย ใจประสาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001012-5 นางสาว ศิริรัตน์ พุดบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001018-2 นางสาว สุพัฒนา เวียงนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001034-9 นางสาว พิยดา คำวงษ์สา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001035-6 นางสาว ณัฐวรรณ์ สารมานิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001003-4 นางสาว ลลิพัฒน์ ชัยพรมเขียว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001055-4 นาย ทศพล คณิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641520005006-4 นาย พลพัฒน์ ไชยวารี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790007001-2 นาย ธนวรรธก์ วินิจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007005-3 นางสาว สุวรรณา เพิ่มพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007015-2 นางสาว ปมาพร ศรีชุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007052-5 นางสาว ธนิดา พงษ์เดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641330009805-9 นางสาว ประกายกานต์ บุญชิต 60 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ MBA.6421 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์
641550002023-9 นางสาว จิราพร พฤษฎี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002010-5 นาย พัทธนันท์ เรืองชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002019-6 นางสาว นิตยา สงรัต ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008050-8 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์กะโซ่ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008051-6 นางสาว ศิริวรรณ ไชยศรีรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008060-7 นางสาว ชนิภรณ์ หนองเป็ด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008063-1 นางสาว สรรเพชุดา น้อยนิล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008033-4 นางสาว นลินนิภา มีพิษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008042-5 นางสาว สินีนาฏ ใสบัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008045-8 นาย จิรชัย ผดุงสมัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009001-0 นาย ณรงค์ชัย นาเมืองรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009022-6 นาย เอกสิทธิ์ ภูผาเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001030-9 นางสาว จิตริยา โสบรรเทา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001045-7 นางสาว จีรณัฐ คำจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001007-7 นางสาว ฉัตรสุดา บูรณะพล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641220001005-7 นาย อาทิตย์ เลิศไธสง ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220001007-3 นางสาว สุกัญญา นันเชียงเครือ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001015-5 นาย อนุชิต หนันลา ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320003004-6 นางสาว ธิติยา ฐานสินเพิ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641320003033-5 นางสาว พรรณภา ปูนาสี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014010-9 นางสาว ศุนิดา ไกรมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260001005-3 นางสาว นันธิดา นาไชยโย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008064-9 นางสาว ศนิตา นนธิบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008007-8 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วใส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008019-3 นาย ธราดล เวียงสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641680002804-7 นาย พงศกร แสงฤทธิ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641220003003-0 นางสาว วรรณิดา คงเท ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220003011-3 นาย ธนาดล บุญบุตตะ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320001030-3 นางสาว ชณิกานต์ สาวิสิทธิ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001004-4 นางสาว สุชานรี ดวงวิสุ่ย ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001007-7 นางสาว วรินยา ปัญญาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641540003003-1 นาย ศุภกร เฉิดฉาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003020-5 นาย เทวราช คนหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003020-2 นางสาว จิดาภา พิสุราช ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330011010-2 นางสาว ณัฐฑาริณี ภูขมัง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011025-0 นางสาว ปภัสรา งามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011026-8 นางสาว ปณิดา ชิตบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003010-4 นาย สิทธิกร ปะวันตา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002007-2 นาย สุรเดช แสนบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002013-0 นาย ธนพนธ์ มะนัส ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641570004001-1 นาย ธวัชชัย ท่อนทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570004003-7 นาย ปรวิทย์ อัดโดดดร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641450001007-6 นาย ระวิสิทธิ์ ภูละมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641530004009-8 นาย สุวิทย์ จรัสพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790001008-3 นางสาว ปภัสสร สักการะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641680007005-6 นาย ฐกร กิจอานันท์ 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641320002001-3 นางสาว ไพลิน ศรีเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002004-7 นางสาว ณัฐณิชา แก้วไพศาล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002002-8 นางสาว พรนภา อำพวา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012002-8 นางสาว จุฑามาศ ภูพาดแร่ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013007-6 นางสาว อารียา ภูฉายา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340001011-1 832 เจมส์ ลุงคำ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005002-2 นางสาว พรพรรณ เรืองศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005006-3 นางสาว ธีราพร ศรีหาวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005007-1 นางสาว อรอุมา วงคำจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005017-0 นางสาว กัญธีรา เที่ยงธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002001-1 นางสาว อรทัย ชื่นอารมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002022-7 นางสาว ดาราพร แก่นพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002029-2 นางสาว ดุสิตา นามพุทธา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002038-3 นาย สิทธิพร โสตถิพาณิชย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002041-7 นาย มตราวิทย์ คำหงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003007-4 นาย ปุลิน คาดีวี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003019-9 นางสาว วิภาภรณ์ คำเสมอ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003022-3 นาย พีรสิทธิ์ ถนอมภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680001001-1 นางสาว นวมน นามลาพุทธา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680001010-2 นางสาว ธิดารัตน์ ด้วงคำจันทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004003-0 นางสาว หรรษา ฝีปากดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641550001005-7 นางสาว นิยดา ไสลจิตร์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550001007-3 นางสาว กนกวรรณ หันไชยเนาว์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004003-0 นางสาว วิมลรัตน์ วิลาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004004-8 นาย อภิชา บุญกลำพะ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641330002009-5 นางสาว ปัณฑ์ชนิต ภูผาผิว ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002018-6 นางสาว สุดารัตน์ นนทะนำ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340004005-0 นาย พีระพล ชาญวิริยะปรีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004010-0 นางสาว สุดารัตน์ พลอยวิเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004011-8 นาย กรกฤต สุทินฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004016-7 นางสาว อุรัสยา ขันธะวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641250001004-7 นางสาว อรยา ภูพันเชือก ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001047-3 นางสาว ปรียาพร วงษ์รินยอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001054-9 นางสาว ธัญญารัตน์ ดาบลาอำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001082-0 นางสาว ประนัดดา ฐานะรุ่งเรืองเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001084-6 นางสาว ลลิตา คณะทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001090-3 นางสาว พัชริดา ฐานทองดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001106-7 นางสาว พัชรินทร์ หงษ์ภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001107-5 นางสาว ปุณชรัสมิ์ อุ่นตา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001125-7 นางสาว แพรวนภา แสนบุญศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001130-7 นางสาว อุสา เหล่าสุนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001138-0 นางสาว กัลยาลักษ์ ป้องแสนกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001139-8 นางสาว ธัญญารัตน์ คงสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002035-5 นาย พัชรพล ศิริมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002009-0 นางสาว เกื้อกานต์ อันสีลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002012-4 นางสาว สิริรัตน์ ห้วยทราย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002006-2 นางสาว วันวิสา ป้อมศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641650002007-0 นาย สุรนนท์ เงินอิน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641650002012-0 นางสาว พรทิพย์ เวียงดินดำ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641650002013-8 นางสาว ณัฐวดี ศรีไค ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001002-9 นางสาว วันวิสาข์ น่วมด้วง ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001004-5 นาย ศราวุธ วรรณโส ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001006-0 นาย สุทธิชาติ เอ็นดู ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520001001-9 นาย ยุทธนา ธงวิพันธ์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520001005-0 นาย ธีรพัฒน์ วงษ์ศรี ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520001008-4 นาย ธัญวัฒน์ หงษ์เหลี่ยม ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005014-8 นาย ธนากร กล้าจิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520005017-1 นาย นครินทร์ กองไธสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004009-9 นาย วรชิต บุญจรัญ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004013-1 นาย พศิน ทวีสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003003-2 นาย ณัฐวิทย์ ศรีโยธี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003004-0 นางสาว ตีรณา ราชประโคน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001024-6 นาย ธีรดนย์ กางสำโรง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001018-8 นางสาว สุกานดา ปัททะษิณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001019-6 นางสาว สุวคนธ์ แสงใส ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006020-3 นางสาว วันวิสาข์ อังคะฮาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006023-7 นางสาว อักษรสวรรค์ อันวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006004-7 นางสาว วรรณวิสา สิงห์คำป้อง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006007-0 นางสาว รัชดาพร ศรีเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006018-7 นางสาว ศวิตา อุทสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005002-6 นางสาว กรรณิการ์ ฆารภูมี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260005013-3 นางสาว อรพิณ บุญเรืองลือ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790004005-6 นางสาว นิสากร กินนะสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004015-5 นาย ชินวัตร ภูระก้านตรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004017-1 นางสาว วนิดา วรจักร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004019-7 นางสาว สุภาวดี ศรีมาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004022-1 นางสาว วลัยลักษณ์ โพธิบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004027-0 นาย ฉัตรเพชร อำมุกคะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004028-8 นาย โชคชัย แสนนาใต้ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004034-6 นางสาว อรชพร ซุยพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006065-8 นางสาว ปพิชญา มหาไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006036-9 นางสาว รัตติกร คงประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006053-4 นางสาว ณัฐวดี การาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006056-7 นางสาว อรอนงค์ จันทร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007032-7 นางสาว ศิริลักษณ์ หลักทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007033-5 นาย ภัทรพล พิมพิมูล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007034-3 นางสาว จีรภา ดาขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007036-8 นางสาว สุดาภา จันทนามสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007037-6 นาย ศิลปกร แพงศรีทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004044-5 นาย ธนวัฒน์ คำจันทร์วงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004047-8 นางสาว ฐิติมา เคนท้าว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004049-4 นางสาว ประถมาภรณ์ นิละม้าย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001017-4 นางสาว ศิรินภา หอมกลิ่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001027-3 นางสาว ศศิธร สิงห์เจือ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001030-7 นางสาว พุทธวรรณ แวงวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001038-0 นางสาว จริยา ชินรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001039-8 นางสาว ภาณุมาศ ธารวาวแวว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001001-8 นางสาว พันธ์ประภา เกตุสนอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001007-5 นางสาว ปณิตา ไชยรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001048-9 นางสาว เยาวภา อุ่นสุด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641520005002-3 นาย ภารดา วงศ์อารีย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790007002-0 นางสาว ณัฐณิชา ไพศาล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007016-0 นาย ธีรเดช สุวรรณศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007018-6 นางสาว ศิริลักษณ์ อำภาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007021-0 นางสาว สุภัคคภัทร โยธะการี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007023-6 นางสาว ธิดารัตน์ อามาตย์สมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007028-5 นางสาว วณิชยาภรณ์ ไชยสาส์น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641220005001-2 นาย เกียรติพงษ์ เถาว์วันดี 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 ปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220005803-1 นาย วัชรนนท์ วีระวัชร์เตชากร 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641660002004-6 นาย ปภาวิน ชริน ถนอมสงวน ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6421 คณะศิลปศาสตร์
641330009802-6 นาย เอกพล คำชมภู 60 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ MBA.6421 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์
641550002021-3 นางสาว พรรณภา ไชยศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002011-3 นาย คมกริช เเก่นนาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002015-4 นาย ชัยมงคล จันแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002017-0 นาย นาวินภพ สนอุทา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002025-3 นาย เอกพันธ์ ภูดวงจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002028-7 นาย อิศวกรณ์ ทุมีสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002003-0 นางสาว มนัสสิการ อุตส่าห์งาน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008037-5 นาย บำรุง ทฤษฎี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009002-8 นางสาว ดวงหทัย ศรีสัมฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009017-6 นาย สหพันธ์ ศรีหาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009018-4 นางสาว ดาริกา ครุธตำคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009020-0 นาย บัณฑิต เงาะลำดวน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001026-7 นางสาว ธิดารัตน์ เติมกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001040-8 นางสาว ขวัญนภา พันสี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001001-0 นางสาว สุขภวรรณ นาใจคง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001013-5 นางสาว ประภาสินี กงเเก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641220001003-2 นางสาว สุธิดา แสงบุญ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001007-2 นางสาว สุภาพร แถมกลาง ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320003025-1 นางสาว เขมรินทร์ บาลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014002-6 นางสาว อรอนงค์ กองณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260004001-9 นางสาว กฤษณา บุญมา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) FT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008022-7 นางสาว วัลเพ็ญ จันทร์หอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008027-6 นางสาว ธิญาดา นามไตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008008-6 นางสาว ชนิกานต์ สามัญตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008009-4 นาย พลพร จันทะราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008016-9 นางสาว ปวีนุช บุญสูง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641350002007-7 นางสาว สุธิพร ปรีเลขา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002009-3 นางสาว ชนกสุดา นวลทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641680002801-3 นาย สงวน เย็นวัฒนา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680002803-9 นางสาว ธีรัตม์ ด้วยโชติ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641780001804-6 นาย ภีมวัฒน์ ภูผายาง 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001811-1 นางสาว เบญจมาภรณ์ มะโนขันธ์ 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641640001015-5 นาย ทวีทรัพย์ แก้วขจร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641220003013-9 นาย พีรพัชร ศาลางาม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220003014-7 นาย อนันท์ จันทร์ดม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220003015-4 นาย นิกร กองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641420002008-6 นาย นันทวุฒิ หาญประโคน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320001029-5 นางสาว สลิลทิพย์ สุขเขียว ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002019-4 นางสาว จุฑามณี คำจุมจัง ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001005-1 นางสาว อมรรัตน์ ขันธะวิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001021-8 นางสาว อริสา ฆารเสถียร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641690001023-4 นางสาว กัญญาณัฐ น้อยนาจารย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641540003007-2 นาย ณัฐวุฒิ สาริกา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003008-0 นาย บรมัตถ์ ไชยรา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003010-6 นางสาว เกษกนก บุญสิน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003021-3 นางสาว ลลิต์ภัทร คุ้มศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003002-0 นางสาว ศิริลักษณ์ อุปนิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003005-3 นางสาว กมลชนก พิมพิไสย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003007-9 นางสาว สุภาพร นามทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003019-4 นางสาว สุปราณี วังทะพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003023-6 นางสาว สุกัญญา สุขสวาง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330011009-4 นางสาว เปรมฤทัย ขุลี ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003006-2 นาย อมรเทพ สอนสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641570004006-0 นางสาว ขวัญธิรา โสภาเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570004007-8 นางสาว มัณฑนา กาสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680002006-9 นาย จตุพงษ์ ศรีหาระ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003004-3 นางสาว อรนุช แสงสลวย ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003008-4 นางสาว พรนัชชา กุลสุวรรณ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003009-2 นางสาว ยุพาพร ภูผาลา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641450001003-5 นาย ณัฐพงษ์ พิมพ์สวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641530004004-9 นาย วชิรศักดิ์ อันเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004006-4 นาย ปิยณัฐ ศรีสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004008-0 นาย ทศพร นุยแฮ้บัว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004018-9 นาย ปฏิภาณ แพงรูป ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641420003002-8 นางสาว จารุวรรณ วงสุนทร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล COMDATA.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320002007-0 นางสาว ธัณญชนกภัครศ์ ลาภิศไรวิณศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002014-6 นางสาว ชนิตา พิมชะอุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002006-9 นางสาว ปิยะวดี ถิตรัศมี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012011-9 นางสาว รุ่งทิวา กุลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330012012-7 นางสาว บุษราภรณ์ ยุระพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013006-8 นางสาว วนิดา ภูหวล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340001003-8 นาย ธนดล จุรยา ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001009-5 นาย ภาสกร นรทัด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005004-8 นางสาว บัณฑิตา สครรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005005-5 นาย วัชรกร รัตนวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005014-7 นางสาว ศรัญญา จูมศรีราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005015-4 นาย ธนพจน์ นมนาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005016-2 นาย ชยธร ตึกกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005021-2 นางสาว พัชรีภรณ์ บุญหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005024-6 นางสาว ลลิตา มะละกา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002003-7 นาย ครรชิตพล วังคีรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002004-5 นางสาว สุทิชา ไชยทองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002009-4 นางสาว นุชชา ศรีพยอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002037-5 นาย วันชนะ น้อยสงวน ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003009-0 นาย ภากร งามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003010-8 นาย พรหมประชา ศรีโสดา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641660001005-4 นาย ยงยุทธ ภูทองเป้ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004012-1 นาย ชัยวัฒน์ ชินคีรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005005-9 นาย กฤติน ดีประวี ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005001-8 นาย อรรถพล เงินยวง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641550001009-9 นางสาว ศิริวรรณ เพ็งพุฒ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004005-5 นาย ธนาธิป ภูงามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004007-1 นางสาว ศิรินภา กาสร้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641330002016-0 นางสาว ชุติมา พลพุทธา ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641540001001-7 นาย ชัยอนันต์ พัสดร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641260005011-7 นางสาว อรัญญา ขุราศรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641270002003-6 นางสาว กนกพร เชื้อคำจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agri.Biot.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641340004004-3 นางสาว นฤศรา หวังเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004007-6 นาย ศุรวุฒิ ภูชำนิ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641250001001-3 นาย ยศกร ชารีจันทร์ ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641250001003-9 นาย พลพัฒน์ อุดมรัตน์ ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641250001006-2 นาย กฤษฎา สิงห์ดง ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001052-3 นางสาว อภิญญา สุทธรัง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001062-2 นางสาว รินดา ปัญจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001076-2 นางสาว สุธิมา โคตนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001087-9 นางสาว สุปรีญา มังสุไร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001091-1 นางสาว อัญชสา ภูโด่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001095-2 นางสาว สุภาพร พลบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001111-7 นางสาว อภิสรา คุ้มถนอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001115-8 นางสาว รัฐฎาภรณ์ อุสุพานิช ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001116-6 นางสาว เยาวลักษณ์ วันทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001128-1 นางสาว ปณิตา ไชยเสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001129-9 นางสาว สุดารัตน์ ศรีปัดชา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002030-6 นางสาว อัญมณี คำภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002036-3 นาย ศิริทัศน์ สมตน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002001-7 นางสาว มลฑาทิพย์ จันทร์สองดวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002018-1 นางสาว ปัญญาภรณ์ โพธิ์ชัยศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002020-7 นางสาว ธาริณี อารมณ์สวะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002024-9 นางสาว ศรัณยา จันทะรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002029-8 นางสาว สุพัฒตา คำมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003006-5 นางสาว มนทิตรา สิทธิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003008-1 นาย ณัฐวุฒิ เฉลิมกาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002002-1 นางสาว สิทธินันท์ ภูดีวี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641650002008-8 นางสาว มลฤดี ศรีละ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641650002010-4 นาย ณัฐพงศ์ บุญนำ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641520004010-7 นาย ณัฐทวี ทินช่วย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004012-3 นาย วัชรากร ยอดยศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003005-7 นาย ภูตะวัน มณีกัญย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001035-2 นางสาว สุวลี ทิพย์คูนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006024-5 นางสาว วริยา มูลตรีประถม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006029-4 นาย กิตติศักดิ์ พันใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006032-8 นาย วรรังสรรค์ บุพศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006035-1 นาย ศราวุฒิ แก้วหาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006003-9 นางสาว พัชริดา ก่อแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006009-6 นางสาว ศิรประภา คงสอนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006010-4 นางสาว ฤทัยทิพย์ บุษดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006014-6 นางสาว เนตรนภา วิชัยวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006016-1 นางสาว ธิติยา ชนใฮ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006017-9 นางสาว สุธาสินี บุตตะสุริย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005006-7 นางสาว ปิยธิดา ไสยกุล ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260005008-3 นางสาว อารียา ภูวนผา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641540001010-8 นาย วิทยา เเดนกาไสย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790004014-8 นางสาว พิรญาณ์ บุราณเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004033-8 นาย ภูมิเพชร วิรุนน์พันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641530002005-8 นาย พลวัฒน์ ฤทธิวรรณ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทก.ุ641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790006063-3 นางสาว บุษบามินตรา โพนกองเส็ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006070-8 นาย สิทธิชัย เห็มทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006042-7 นางสาว จิราภา ไกยกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006045-0 นางสาว วราทิพย์ พิศกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006046-8 นางสาว อุทัยทิพย์ วงศ์หินกอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006047-6 นาย ธนกฤต ปาปะโข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006054-2 นางสาว กมลพรรณ ฐานะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007038-4 นางสาว อมลรดา คำดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007051-7 นาย สมภพ แก้วเกาะสะบ้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007058-2 นางสาว ธัญสิริ โพธิสม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007059-0 นาย ศิฑาภพ ภูขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007061-6 นางสาว จารุวรรณ ยืนนาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004037-9 นาย ศุภกฤต ลักขณากรกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004046-0 นางสาว พิริยา เย็นใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004052-8 นาย ธนภัทร พลสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004055-1 นางสาว รุจิรา ประดับมุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004058-5 นาย จิรัสย์ วิไลชนม์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004062-7 นางสาว เมยวดี บุตรจำรวญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004066-8 นาย วรศักดิ์ สีกา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001020-8 นางสาว กัญญาลักษณ์ คำไหล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001021-6 นางสาว อริยา โปงเปว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009034-1 นางสาว สุภาภรณ์ เรืองนุช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641660002001-2 นาย ชัชญาภา ธนธิติโสภณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6421 คณะศิลปศาสตร์
641550002008-0 นางสาว นันทิชา ธารศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002023-8 นาย วิทยาพล โยธาราช ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008052-4 นาย ศุภฤกษ์ อักษรนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008057-3 นางสาว สุกัญญา ไชยสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009007-7 นางสาว ณัฐภรณ์ คางคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009010-1 นาย ฐิติกรณ์ แสนสีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009029-1 นางสาว ชลิตา ไชยขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009032-5 นางสาว กัญญารัตน์ ศิริกำเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001020-0 นางสาว ณัฐกานต์ กางโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001025-9 นางสาว อภิญญา พงเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001012-7 นางสาว ปณิดา อรรถประจง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641220001006-5 นางสาว ธัญยพร เรณู ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001002-3 นาย รัตนชัย แดนประกรณ์ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001013-0 นาย กัมปนาท ภูงามแง้ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641320003029-3 นางสาว สุธิดา พิณรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330014003-4 นาย เอกชัย คงพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260001003-8 นางสาว ทยิดา กุลศรีโล ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008024-3 นางสาว โฉมสุดา กำเนิดมะไฟ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008004-5 นาย อนุชิต ไชยสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008015-1 นางสาว วิยะดา กรโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641350002010-1 นางสาว อรอนงค์ พลไกรษร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002011-9 นางสาว พัชรีวรรณ หาริพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002015-0 นางสาว อาภาภรณ์ ธะวาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641680001806-3 นาย วัชรพงษ์ ภูสมนึก ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641780001802-0 นาย อุชุกร ถิ่นละออ 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001806-1 นาย ประจักษ์ ภูคงกิ่ง 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641570005001-0 นาย กิติ พรสงวน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641640001009-8 นาย ชลสิทธิ์ บุญพิทักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001011-4 นาย วัชระ ทองคู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641220003008-9 นาย เอกลักษ์ เลขนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220003010-5 นาย อิทธิพร ปะวาระ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641420002003-7 นาย สถาพร วิเศษทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641420002007-8 นาย สรวิชญ์ ปรีกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641430002003-6 นาย ธีรพัฒน์ เพชรรั่ว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม FLS.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320001005-5 นางสาว เกศรา ตะทะนะ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001006-3 นาย ศักดิ์กมล ภูสีเงิน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001008-9 นางสาว สุพัตรา มณีมูล ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001017-0 นางสาว พิชญา หมั่นเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001022-0 นางสาว ทิพวรรณ วิเชียรไชย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641540003004-9 นาย อินทราวุธ ศรีบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003009-8 นาย ธนธรณ์ อ่อนทองหลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003016-3 นาย ชินโชติ หงษ์เตาปูน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003017-1 นาย พงศธร ปาจะ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003018-9 นางสาว กชกร น้อยนาจารย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540003019-7 นางสาว วันชมพู บุญเรือน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641320003036-8 นางสาว ธนพร ภูเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641320003022-8 นางสาว ชุติมา มาตจำรัส ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641330002013-7 นางสาว วิภาวี มโนขันธ์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330011018-5 นางสาว ชนิกานต์ ปังอุทา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011021-9 นางสาว พรรณราย โมรา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003008-8 นาย นนทวัฒน์ ภารสมภพ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230003012-0 นาย พุฒิพงษ์ ปริวัตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002005-6 นาย พงศธร หลาบสุภา ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002010-6 นาย กฤษฎา ปัดถาธิตัง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641570004002-9 นาย สุรศักดิ์ จันทร์กระจ่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570004008-6 นาย ธนพล ถิ่นช่วง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร AME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680002005-1 นาย พลกฤต สุขอินทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680003012-6 นางสาว นฏกร โชติประเสริฐ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ CPM.6441 คณะศิลปศาสตร์
641450001010-0 นาย ธัญสิน ไชยสุนทร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641530004005-6 นาย กชกร จันทะโสตถิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530004017-1 นาย ธนัท เส็งนา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6431 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570001002-2 นาย วุฒิพงษ์ ไชยยนต์ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570001003-0 นาย ภานุวัฒน์ พลกุล ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641570001006-3 นาย พณพล กุลณเสถียร ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680007501-4 นางสาว นัยนา โคตรสมบัติ 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680007505-5 นาย ชาติ พรชะตา 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641420003004-4 นางสาว ปิยธิดา กองพิธี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล COMDATA.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320002009-6 นางสาว วิจิตรา ภูแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002015-3 นางสาว ธิรารัตน์ เปียจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641350002012-7 นางสาว ศุภิสรา โคตะโน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6442 คณะบริหารศาสตร์
641330012009-3 นางสาว เบญจลักษณ์ ชนะสงคราม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330013002-7 นางสาว จิตติมา ทรงวงค์เกต ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330013009-2 นางสาว ชนากรานต์ ตาลรุ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340001010-3 นางสาว ชรินดา ธารเจือ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001015-2 นางสาว นภาพร ยุบลไสย ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005001-4 นางสาว วรรณิภา แสนมหาไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005027-9 นางสาว พลอยไพลิน สุขสาระวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002011-0 นางสาว ศศิพร ทิพเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002014-4 นาย นนท์ธภูมิ ผิวขำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003004-1 นาย เจษฎาภรณ์ สามารถ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003023-1 นางสาว ปิยนัส สินธอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680001009-4 นางสาว ชลดา พันธ์น้อยนนท์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001003-9 นาย ณัฐวุฒิ ถิ่นรัศมี ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004005-5 นางสาว ตะวัน แพนแหล้ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005007-5 นางสาว มาลินี เอื้อเฟื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330002005-3 นางสาว นันทิยา แสงจันทร์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002007-9 นางสาว รัญชิดา ศรีกุตา ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002014-5 นางสาว นัชชา ชื่นบุญเพิ่ม ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641330002020-2 นางสาว พรลภัส แสงพิสาร ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641540001002-5 นาย ปารมี ญาณสาร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540001004-1 นาย อมรเทพ ยมภา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641270002002-8 นางสาว ศุภิสรา แสนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agri.Biot.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641270002004-4 นางสาว กัญฐนันท์ณัฐ ผาก่ำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agri.Biot.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641340004018-3 นางสาว ธัญญารัตน์ อุดมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641250001005-4 นาย ภัทรพล นาแถมเงิน ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001050-7 นางสาว สไบทิพย์ บูรณะ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001051-5 นางสาว อัฉรา แสงมนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001053-1 นางสาว ธัญญารัตน์ โททุมพล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001057-2 นางสาว หทัยรัตน์ จันทุมา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001060-6 นางสาว ปภัสสร มหาคาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001061-4 นางสาว ธิวาภรณ์ อัดแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001075-4 นาย กิตติภณ ว่องไว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001077-0 นางสาว นัฐยา อยู่เย็น ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001104-2 นางสาว นาเดีย รุ่งโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001109-1 นางสาว ปรียาภรณ์ ล่องบุตรศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001123-2 นางสาว ปณิดา เสาวรส ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001133-1 นางสาว มัณฑนา จันทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001136-4 นางสาว ศิริกัณยา นันทะมา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002033-0 นางสาว จุฑามาศ ชำนาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002017-3 นางสาว พรรณวรินทร์ ชานาตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002022-3 นางสาว สุกัญญา แพงมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790002026-4 นางสาว วาสนา นาไฮ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790003004-0 นาย พศิน ภูเผ่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641650002009-6 นางสาว ศิริจรรยา เสือขำ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE. 6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001008-6 นางสาว คัทลียาพร ยะพลหา ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641699001011-0 นาย นันทกร ไกยเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520001007-6 นาย อนันตชัย วรสวาท ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004007-3 นาย ผดุงเดช หนวดคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004014-9 นาย จตุรงค์ ถานาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520004015-6 นาย จักรพงษ์ สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IDE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003001-6 นาย พัฒนพงศ์ อาจนามูล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641530003015-6 นาย ณัฐพล แทนพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641240001020-4 นางสาว ลลิตา เผือดผุด ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001021-2 นางสาว นภัสสร ไม้อ่อนดี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641240001011-3 นางสาว กนกพร จันทามี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790006022-9 นางสาว วรรณิดา ประมายัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006025-2 นางสาว กรรณิการ์ เดชเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006033-6 นาย อภิสิทธิ์ เเก้วประดิษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006002-1 นางสาว ปวีณ์นุช แสงกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006005-4 นาง กนกวรรณ แพงสาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641260005004-2 นาย เจษฎา กุลโพนเมือง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260005005-9 นางสาว สุภักศร โยธาฤทธิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260005009-1 นางสาว นภาพร ศรีสุมิ่ง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260005010-9 นางสาว ชลิตา จำเริญสรรพ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) FT.6442 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641540001006-6 นาย สุทนต์ ผลพันธิน ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทค.641 (แผน ม.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641790004002-3 นาย อาทร เชื้อคำจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004018-9 นางสาว อภิญญา พันธ์โฮม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641430003802-0 นาง สุพัตรา เอกตาแสง 60 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน M.SC.6421 พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790006062-5 นางสาว ณัฐณิชา พ่อนามแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006064-1 นางสาว พิมพิกา วิสาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006068-2 นางสาว น้ำฝน รัตนะคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006069-0 นาย วัชิระ ภูมะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006037-7 นางสาว เมทินี ลุกลาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006041-9 นาย ธีรศักดิ์ ศรีสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006051-8 นางสาว อรกัญญา ภูลายขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006058-3 นางสาว กุสุมา บุษราคัม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790006059-1 นางสาว ภควดี ระหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007043-4 นางสาว เสาวรัก ลาภไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007046-7 นางสาว ปิ่นทิพย์ สอนสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007048-3 นางสาว ณิชารีย์ บุตรสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004038-7 นางสาว ปฐมพร แพงหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004059-3 นาย อธิชา น้อยสิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004067-6 นางสาว ปนัดดา เพชรวิชิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790004069-2 นางสาว สุณิสา วิกล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001013-3 นางสาว สุภาวดี แพงบุตรดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001019-0 นาย ธิรากรณ์ พิมคีรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790001036-4 นาย ธีรเจต อุทัยแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790007029-3 นาย ณัฐภัทร จันทร์เสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641220005805-6 นางสาว ธัญรัตน์ พรมดอนยาง 60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร M.Agri.tect 64 พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641660002003-8 นางสาว ภัสรา บุญราชา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6421 คณะศิลปศาสตร์
641330009803-4 นางสาว ทิพย์นารี ต่วนชะเอม 60 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ MBA.6421 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์
641330009804-2 219 วิภาดา เทพสิงห์ 60 สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ MBA.6421 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์
641550002016-3 นางสาว ณัฐชา สำรองทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550002022-1 นางสาว ชณิตา วงษ์ตระกูล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641230002016-2 นางสาว ชรินรัตน์ ธารเจือ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230002001-4 นาย วัฒนา เรืองเเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008056-5 นางสาว พรรณิษา วรชินา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008048-2 นางสาว กรรณิกา ควรไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6442 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009008-5 นางสาว สุดารัตน์ ทองแจ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790009026-7 นางสาว ปณิตตา สอนปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641440001028-3 นางสาว เบญญาภา พิงพิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001039-0 นางสาว ทิพวรรณ แดนกาไสย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001046-5 นางสาว กนกวรรณ พันพิพิธ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001015-0 นางสาว น้ำผึ้ง จัตุชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641220001002-4 นาย อำพร แสงปาก ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ พศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001001-5 นางสาว พรนภา จงลือชา ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001004-9 นาย ชาญยุทธ นิตยาชิต ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230001016-3 นาย ยุทธพิชัย ชนะไชย ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641330014001-8 นางสาว กุลลณี ศรีบัว ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK.6421 คณะบริหารศาสตร์
641260001004-6 นางสาว สุนิตรา ศรีลารัก ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ทอ.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641260004002-7 นางสาว สุดารัตน์ ไขไพรวัน ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) FT.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641790008026-8 นาย ปุรินทร์ ปิ่นวัชระ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008028-4 นางสาว สุรัตน์ฏิกานต์ นครอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008006-0 นางสาว มัทนา สุทธิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790008017-7 นางสาว รพีพรรณ คำสีทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641350002001-0 นางสาว รุ่งทิวา วิเชียรไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ MTBM.6441 คณะบริหารศาสตร์
641680001804-8 นาย พงษ์ชนัน ศรีคิรินทร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641780001807-9 นางสาว ธัญญารัตน์ ถนอมผล 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001816-0 นาย เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641780001817-8 นาย อภิรักษ์ ทองสุข 60 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา MED.6421 พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641640001008-0 นางสาว อริสา ไทธะนุ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641640001010-6 นางสาว ศศิวรรณ แก้วยม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ FLSENG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641220003016-2 นาย ศราวุฒิ ไทธะนุ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641420002002-9 นาย พิชัย เกณสาคู ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล FLSICT.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641320001004-8 นางสาว กนกวรรณ ภูแล่นนา ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001010-5 นางสาว อาภรณ์ ทวีลาภ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001011-3 นางสาว อริสา พลาโห ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001014-7 นางสาว สุภาภรณ์ วงค์หลวงอุด ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001021-2 นางสาว ศศิพร พัศดร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001023-8 นางสาว ดาริกา ภูกาษร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641320001028-7 นางสาว มณีรัตน์ บูรณะ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี บช.641 คณะบริหารศาสตร์
641690001017-6 นางสาว อัจฉราพรรณ ศิริกาล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6441 คณะศิลปศาสตร์
641330011013-6 นางสาว รัฐนันท์ ทองอยู่ยืน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330011014-4 นางสาว ณิชยา สุวรรณไตรย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6441 คณะบริหารศาสตร์
641230003004-7 นางสาว จุลนภา ดอนเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230003011-2 นาย ปรเมศร์ สารปรัง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641230003013-8 นาย พีรวัฒน์ บุระวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6421 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002001-5 นางสาว บัณฑิตา กองสินเเก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641220002004-9 นางสาว ณัฐธิดา เกาน้ำใส ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6441 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641680002002-8 นางสาว พรศิลา รักษากาญจนสิน ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680002008-5 นางสาว รุจิรา พลกล้า ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น LG.6441 คณะศิลปศาสตร์
641450001009-2 นางสาว จุฑามาศ เพ็งบูโฮม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ISC.6441 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641680007503-0 นาย ภูวิศ มานนท์ 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
641680007002-3 839 พร้อม ดวงมณี 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641680007004-9 นาย วิวรรธน์ พุทธานุ 80 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา Ph.D.DA.6431 ปกติ คณะศิลปศาสตร์
641320002013-8 นางสาว กัลยากร อุบลเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320002019-5 นางสาว พิมพ์พัตรา ฤทธิแผลง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641330012001-0 นางสาว กัลยาณี มหานิล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641330012004-4 นาย จุมพล มานะกิจเจริญกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340001004-6 นางสาว สุพิชญา ผลไชย ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340001012-9 832 ถิรพล ศรีบุรินทร์ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.641 คณะบริหารศาสตร์
641790005011-3 นาย รัชวินทร์ ปัจฉิมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641790005023-8 นางสาว ภัทราวดี ยังเพ็ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6441 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
641670002012-8 นางสาว ทิวาภรณ์ ไพบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002016-9 นาย ปฏิภาณ ชาตะ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002017-7 นาย ธีรศักดิ์ ยืนยง ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002019-3 นาย ธนศิลป์ การนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002026-8 นางสาว วันวิสา ชาวชายโขง ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002027-6 นางสาว พัชรา นาสอ้าน ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002030-0 นางสาว อมินทร์ตรา พุดขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002035-9 นางสาว พรทิพย์ บุญสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641670002039-1 นาย สุธิกร วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PSL.6441 คณะศิลปศาสตร์
641520003005-8 นาย วรากร แลผดุง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641520003006-6 นาย ภาดล ไฝ่ชอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ IEA.6441 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641680001007-8 นางสาว จิราเจตน์ สารผล ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641680001012-8 นางสาว กิติยา คงชู ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6441 คณะศิลปศาสตร์
641660001006-2 นางสาว พรพรรณ เขตกัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว Trm.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004002-2 นางสาว สุพรรษา รันจัตุรัส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641620004010-5 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปูนาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ILD.6441 คณะศิลปศาสตร์
641340005008-3 นาย ธนรัตน์ ผสมทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641340005006-7 นางสาว จีราภรณ์ สุขภิบาล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6421 คณะบริหารศาสตร์
641550001004-0 นางสาว มนัสยา หนองโสดา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641550001010-7 นางสาว ชนิฎฐา สังวาลย์แก้ว ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ทล.641 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641540004006-3 นาย ภาศกร ศรีทะรัง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ CAE.6421 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
641330002008-7 นางสาว ศุภธิดา วงอามาตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กจ.641 คณะบริหารศาสตร์
641340004009-2 นาย จักรภัทร พระภูจำนงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641340004012-6 นาย พงษ์ดนัย พันธุ์เพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC.6441 คณะบริหารศาสตร์
641320003017-8 นางสาว นรินทร ภูแล่นเรียบ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641320003024-4 นางสาว เสาวลักษณ์ ธนูชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641320003037-6 นางสาว คนึงนิจ ตับไหว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC.6422 คณะบริหารศาสตร์
641250001002-1 นาย ปรัชญากรณ์ พันตุล ปวส. สาขาวิชาประมง ปม.641 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
641440001078-8 นางสาว อรวรา วรรณภิพาคดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6442 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001092-9 นางสาว วริศรา จันทเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001113-3 นางสาว ชุติกาญจน์ พลขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001117-4 นางสาว ส้มกลิ่น ยี่วาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001120-8 นางสาว วิภาดา สวาสดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001126-5 นางสาว วิจิตรา แสนนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641440001132-3 นางสาว พัชริดา ผิวนวล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน BPH.6443 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
641790002034-8 นางสาว ศิรินภา จอมคำสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6441 คณะศึกษาศาสต