.

-

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,300 บาท ในระบบบริการการศึกษา ESS เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง หากนักศึกษาไม่มีชื่อสามารถสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทร. 086-4584365 , 043-602053 (นักศึกษามีรายชื่อแล้ว การรายงานตัวเป็นอันสมบูรณ์) มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียน 1/2567 ในเดือน มิถุนายน 2567 นักศึกษา รอประกาศจากทาง มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป


รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับ สาขาวิชา กลุ่มเรียน คณะ การชำระเงิน
671230001004-2 นาย ปรเมศ พลเยี่ยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671253006002-3 นาย ปัณณวัฒน์ เพียรงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปม.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008803-2 นาย ศุภกิจ ขุนทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.672 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340009002-5 นางสาว สุกานดา ศรีวาดมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340009001-7 นางสาว ภาวิณี พิลาศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001007-5 นาย กิตติศักดิ์ ประชามอญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003001-3 นาย ศุภเลิศ สะภา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ทย.671 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320001001-7 นางสาว ณัฐณิชา ไชยวารี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี บช.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008001-3 นาย ชนันธร ขัติยะวงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001002-6 นาย ญาณวุฒิ รักษี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001003-4 นาย นนทนันท์ มาแสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001006-7 นาย อรุณ โคราชแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671253006003-1 นาย กิตปวุฒิ สามชัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671520001001-2 นาย วรุวงค์ สวัสดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.671 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550001001-9 นางสาว ขัตติยา อุทรักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008804-0 นาย สาธิต สารคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671253006001-5 นาย ชัยสิทธิ์ ฝอยโคกสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปม.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330001003-2 นางสาว ปณิตา ภูล้อมทาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671520001002-0 นาย เจษฎา ทรัพย์เพิ่ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชก.671 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003002-1 นาย นราดล จงมีสัตย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001001-8 นางสาว สุภัสสร คำพันธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003003-9 นาย ชัยชนะ ฉายถวิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007001-4 นาย พีรพัฒน์ ถินจำลอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทค.671 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008801-6 นาย ทศพล ภูเกิดพิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.672 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001005-9 นางสาว วิชุดา พรหมเสนา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สศ.671 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340009003-3 นาย ธนวัฒน์ นามวงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทธด.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330001001-6 นางสาว จีรนันท์ ยลถวิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008802-4 นาย พลากร ภูแย้ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฟก.672 พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001002-4 นางสาว วริศรา อิ่มจิตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ กจ.671 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264006001-2 นางสาว ชลิตา จรูญจิตปรีดา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร FIT.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006002-0 นางสาว ญานิกา ศรีทอง ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006003-8 นางสาว ศิริประภา ดียา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340005002-9 นางสาว พรวดี ฉายถวิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530008002-2 นางสาว สุภาณี พละทรัพย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007001-8 นาย พรพิพัฒน์ เปรมปรีดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003013-1 นาย ณัฐวุฒิ ออสวัสดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340005003-7 นาย ชนะภัย ไชยขันธ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671570005002-1 นาย วรพล นาสมวาส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003012-3 นาย ไพบูรณ์วิทย์ แก้ววังชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003015-6 นาย ณัฐวุฒิ เเก้ววิชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003007-3 นางสาว รัตนากร ปิชัยญาณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340005001-1 นางสาว พรญานี ฉายถวิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005005-2 นางสาว ปาลิดา แสงนิกุล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003008-1 นางสาว จีรภิญญา อ่อนนุ่ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330014001-1 นางสาว กาญจน์สิตา นพเก้า ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003010-7 นาย ภานุวัฒน์ ละคร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540006002-3 นาย ศิวากร พิมพะนิตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6721 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003011-5 นาย วสันต์ วันทนี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003005-7 นาย จิรายุทธ ศรีบัว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003009-9 นางสาว ภัทรวดี มะลิโค ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007002-6 นาย ณัฐพล โพธิ์คำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006003-1 นาย อาทิตย์ คาคำดวล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003001-6 นางสาว อภิญญา? โคราชแก้ว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003801-8 นางสาว ธนัชพร โททำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC.6723 พิเศษ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004001-8 นาย พีรพงษ์ พรมบุตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003001-5 นางสาว พรปวีณ์ ตุ่นลำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี AC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006001-5 นาย ฤชากร โพธิบัติ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6721 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003004-0 นาย สุภนัย เครือเนตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671254005001-4 นาย ศตวรรษ เนตรโสม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003002-4 นางสาว เพชรลดา คำแสน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003016-4 นาย ภราดร ผลเรือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004002-6 นาย วรายุทธ โพนศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003003-2 นางสาว เกษราภรณ์ ครองแสนเมือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003014-9 นาย กิตติภูมิ สียูพิมพ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671570005001-3 นาย อภิชา จันทรน้อย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008001-4 นาย มณฑล จินดามาตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ MCE.6721 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550003001-7 นาย หฤทัย บุญยะมาตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6731 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005004-5 นาย เจตนิพัทธ์ ตรัสศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6721 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003006-5 นาย ทักษ์ดนัย บอนขุนทด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6721 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671434003005-5 นางสาว อัมพิชญา บุ่งนาเเซง ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005006-5 นาย กฤตนัย ดอนแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008029-5 นาย ณัฐพงษ์ มิยะกร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011005-5 นางสาว สิรินยา ฟันเดนเบอร์ค ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002030-3 นางสาว ธัญวรัตน์ การประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004021-6 นางสาว แพรวา มะโนศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002007-4 นางสาว สมานัตตา จำปาทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550002008-3 นางสาว วิภาวรรณ บัวผาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004038-0 นางสาว ชนัญชิดา บุพศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006054-5 นาย ธนพล วงษ์ภูธรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671644002003-5 นางสาว กนกรัตน์ พันทะว้า ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002009-0 นางสาว อังคนาง มูลแก่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002037-4 นาย ภูริภัทร์ สามารถ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006004-3 นางสาว วนิดา ด้วงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004022-4 นางสาว ปวีณ์ธิดา นันทกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004025-7 นางสาว กรกนก นิลจำเริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011004-8 นาย นภดล ชมภูทีป ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002043-6 นางสาว อพัสสร วงษาหลง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671220002002-6 นาย ชาญวิทย์ พนมคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006037-0 นาย ณัฐพล สุบิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004034-9 นางสาว สุพรรณญา พรมมากุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002025-6 นาย อภิศักดิ์ สิมมาหลวง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006014-9 นางสาว ทิพย์สุดา บุญชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002017-9 นางสาว ธนัญญา มรกฏจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006039-6 นางสาว ขวัญนภัช ชาญหัตถศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002007-0 นางสาว กันติชา โกศล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004043-0 นางสาว ศริษา ตินะโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006001-9 นางสาว ปฏิภรณ์ พฤฒิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002068-3 นางสาว อารดา ดานชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008005-5 นางสาว จิตรลดา สารทะนง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004017-4 นางสาว บงกช คนที ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006006-5 นางสาว ตีรณา น้อยศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009005-4 นาย อภิรักษ์ อุ้ยโหมด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002035-5 นาย อรรถชัย อาษาภา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004023-2 นางสาว กุลณัฎฐ์ มาตวังแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008006-3 นางสาว ชนาภัทร พลสงคราม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007011-4 นางสาว ณัฐชนันท์พร พลวงษ์สา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011002-7 นาย ประกาสิทธิ์ กาบกลอน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ PY.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003002-7 นางสาว อาคิรา เบ้าทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002018-1 นางสาว ธนัฐชา ภูเเล่นนา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002042-8 นางสาว วรัญญา ภูผาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002016-8 นางสาว พลอย ดำสง่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007001-0 นางสาว พัชราภรณ์ วิจารณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ Trm.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009014-6 นางสาว ณัฐชา ป้านภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001008-8 นางสาว เพชรลดา วรรณรส ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002001-7 นางสาว ชลนิสา คำพิศมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006046-1 นางสาว วิภาพร เพาะพืชดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002048-5 นางสาว รุจิวรรณ สนโต ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009016-1 นางสาว อรนรินทร์ หมื่นศร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003009-8 นาย กิตติภูมิ บุญเลิศลภ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002035-8 นางสาว อรอุมา ภักดีสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011002-2 นางสาว ปานระวี มาตสรรพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671350002002-1 นางสาว จิรัชญา บุญไม่ละ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002031-4 นาย กิตติศักดิ์ ไชยพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004044-8 นางสาว ประกายฟ้า โมธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005002-5 นาย นิพล ภูกมล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012014-1 นาย ลิขิต ศิริระ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002038-2 นางสาว ปฐมาวดี แท้สูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009013-8 นาย พันธ์วริศ ด้วงกอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002017-6 นางสาว นลินรัตน์ โคสาสุ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002001-0 นางสาว ระพีภัทร ขาวสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002012-0 นางสาว กมลรัตน์ จันทร์มา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002006-7 นางสาว วราพร แสนบุดดี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004045-5 นางสาว วิภากาญจน์ ม่วงมิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002002-2 นางสาว สุชาวดี สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671330011001-4 นางสาว ศุภสุตา สุยคำไฮ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264007003-7 นางสาว ชนกพร รัตนวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002039-0 นางสาว จตุพร สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002008-1 นางสาว ภัคนันท์ ปราถนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001003-7 นางสาว ศิรินดา ประภาสะโนบล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002003-0 นางสาว ณัฐณิชา บุรานเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012015-8 นางสาว อรพรรณ ผลเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002004-2 นาย ชิษณุพงศ์ โชคบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671240001002-5 นาย รัชภูมิ สายโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002019-6 นางสาว พัชราภา กัลปพฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001013-8 นาย กฤชเพชร เพ็ชร์ประยูร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012011-7 นาย กิตติศักดิ์ ประวิโน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002006-5 นางสาว สายธาร ดอกสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005008-2 นางสาว แอมมี่ จิตจักร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002017-3 นาย อธิป ภูบัวคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002071-7 นางสาว ปลายฝน แม่นเหมือน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001014-6 นาย สุระนันท์ บรรลือเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002022-6 นางสาว ฉายสุรีย์ สันหะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007005-6 นางสาว มุกชมพู ไพเราะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002024-6 นางสาว อภิญญา สิงห์รักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671570004001-4 นางสาว ธนวรรณ โคจร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002051-5 นางสาว กรกนก คงคะดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003012-2 นาย อชิตพล คาดสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524006003-5 นางสาว อรัญยา ศรีทน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540005005-7 นาย ทวีวัฒน์ พิมพะนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671350002004-7 นางสาว ปนัดดา อาจศึก ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007009-8 นางสาว วรกานต์ บังสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001014-4 นางสาว ศิริวรรณ เพชรก้อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004026-5 นางสาว ธนากร เภาโพธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012018-2 นางสาว จันทร์จิรา มั่นยืน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004049-7 นางสาว ธัญทิศา สุดสนที่ระลึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002002-0 นาย เอกคเดชสุมณ ภูสกุลรุ่งวัฒนา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001005-8 นางสาว อาทิตยา เจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004048-9 นางสาว เบญจวรรณ บุญตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001006-6 นาย ปุญญพัฒน์ พุทธิมา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002026-1 นางสาว ปุณฑริกา พุทธรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002008-5 นางสาว กมลพรรณ พิลาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002009-9 นางสาว วิลาพร มุกโส ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007015-5 นางสาว สุณัชฎา คนซื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002046-5 นางสาว ลลิตา ไชยสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006036-2 นางสาว กัญญาภัค ภูบัวเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002016-2 นางสาว สุทธิดา ภูละคร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001007-8 นางสาว กมลรัตน์ หอมอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002056-8 นางสาว เนตรอัปสร ปาจี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012001-8 นาย จุลจักร จันทะงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001001-1 นางสาว วรรนิสา ชาพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002007-0 นางสาว วราลี ศรีผาง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003006-8 นางสาว อุมากร จำปามูล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003007-6 นาย ทีปกร กิจจาอาภา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008018-8 นางสาว พิราวรรณ กล้าหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001013-6 นางสาว วีรินท์ กั้วนามน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001003-9 นางสาว ศิริลักษณ์ โกฏิรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001001-7 นางสาว ธัญญลักษณ์ เเก้ววันทา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ VT.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002053-5 นางสาว กมนดนัย เวียงทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671460001001-1 นางสาว คุณิตาฉัตรชญา สังข์ทองวิสิฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009001-3 นางสาว จีรนันท์ โสนายะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680002001-3 นาย อธิวัฒณ์ นามปัญหา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006001-6 นางสาว มนัชนันฎา ละดาดาษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007006-4 นางสาว บัณฑิตา ศิลปชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001007-4 นางสาว สุภัสสรา มูลไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671650002005-7 นางสาว วัชระกร ปังอุทา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002028-7 นางสาว สิรีธร นัดทะยาย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006012-3 นางสาว อรทัย ศรีสร้อยพร้าว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002024-9 นางสาว เกวลิน จำเริญสัตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002033-7 นางสาว ชนิกานต์ ทิพย์สันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002037-1 นาย พีรพัฒน์ บัวคำภู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671644002002-7 นางสาว พิมรัตน์ เขจรดวง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002006-2 นางสาว ทรัพย์ศิริ ภูมิดอนใส ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008019-6 นาย ธนชัย สิงห์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002066-7 นาย พิชญาภัค ภูจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007014-8 นางสาว เพชรรัตน์ ไผ่ฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002034-8 นางสาว ผการัช ผลจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671564002003-5 นางสาว ภัสสร บัวสะบาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006007-3 นางสาว ณัฐนิช ภูดอย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006053-7 นางสาว อรนลิน โชติบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002003-3 นาย พุฒิเมธ กองทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671564002004-3 นาย พีรณัฐ พุดด้วง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002020-0 นางสาว กนกพร โคตรวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002027-9 นางสาว อรัญญา วิเชียร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002050-1 นางสาว บุษกร พึ่งสลุด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002031-7 นางสาว วรกมล เจริญมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012016-6 นางสาว ธัญกร ทัพภูเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002013-9 นางสาว ชลนา แก้วยก ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006032-1 นางสาว พรรณปพร บุญศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002036-6 นางสาว กมลณัฐ สร้างนอก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002036-3 นางสาว วนัชพร ทิวาพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006034-7 นางสาว สุภัสสร จันทร์ดอกรัก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002052-3 นางสาว กุลณัฐ มูลเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002041-6 นางสาว ปภาวรินทร์ สันทาลุนัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004040-6 นางสาว วิภาวดี หาระทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007007-2 นางสาว สุทธิดา ยางหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002073-3 นางสาว ศุภสุตา อุตมะญาน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002034-1 นาย ธีร์พิทยุตม์ โพธิอำพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005004-1 นางสาว พรทิภา ยันตบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012008-3 นาย วรเมธ ตะคร้อสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002049-3 นางสาว พัชราภรณ์ ทองน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006038-8 นางสาว จรรยา กลิ่นหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001017-7 นางสาว พัชราพร มาจิตรตรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002025-9 นางสาว ศิริรัตน์ สมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002007-3 นางสาว กวิสรา ขันนามล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005007-4 นาย พัระพัฒน์ ภูขัยแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013002-0 นางสาว แพรวา แว่นสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004032-3 นางสาว บุษกร บุญยะบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006042-0 นาย ชนินธร สุริยันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009003-9 นางสาว รตนภร คนคล่อง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008012-1 นางสาว วนิดา พยัคเค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002046-9 นางสาว สุชานันท์ โมธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006013-1 นาย วินัย ไชยดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001025-0 นางสาว วิรัลยา ชินมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002001-3 นาย กิตติทัต สุบรรทม ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004046-3 นาย ธรรมศาสตร์? รัตนพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012010-9 นางสาว อรัญญา ศิริสุรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002006-5 นางสาว สิริวรรณ ไชยปัญหา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530003005-0 นางสาว มณฑิรา วิเศษวิสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671699002004-7 นางสาว วรรณเรศ วงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002003-4 นาย อภิชัย ชาลีเปรี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002040-2 นางสาว ศิโรธร แสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007013-0 นางสาว ชมภูนุช รจพจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003005-0 นางสาว ธิลาวรรณ์ จันแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004002-6 นางสาว อาจรีย์ สนิทไทย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005001-6 นาย อัธฑสัณ เอาะตะเมาะ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6741. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006030-5 นางสาว เบญจรัตน์ ว่องไว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004008-3 นาย ธีรเมธ ศรีสมศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006051-1 นางสาว พรพิมล จอมทรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002049-9 นางสาว ยลดา ภูทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002005-1 นางสาว ถนอมพร สำราญใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002020-4 นางสาว ศิริรัตน์ วงษาราช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002037-8 นางสาว สุพัตรา จันทร์ส่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002012-4 นางสาว ไอรดา ผลเลขา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002061-8 นางสาว วรกาญจน์ เเห่งสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671680001001-4 นาย ธนภัทร ค้าเจริญ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ BPA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671350002006-2 นาย พุทธิพงษ์ โพธิโสภณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671350002016-1 นาย พงศธร โคตรศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008023-8 นางสาว นภัสพรรณ ทองปาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002012-1 นางสาว สุทธาศิณี กมลภพ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004019-0 นางสาว เพชรลดา วีสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002020-7 นาย พรประเสริฐ ลาอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005003-3 นาย รัฐพงศ์ สาระทักษิณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009010-4 นางสาว ฉันชนก สิงหาราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012007-5 นางสาว ชลนิกา พ่อโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001012-8 นางสาว ชลธิชา นันรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002030-9 นาย ธนกฤต ยุบลพาศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002003-2 นางสาว นิรภรณ์ ประหยัด ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002009-3 นางสาว นภัสสร เรืองแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006035-4 นางสาว กัญญาณัฐ เจริญวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004006-7 นางสาว พัชราภา นามวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002014-7 นางสาว ไอลดา กําหลง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008001-4 นางสาว ณิชาภรณ์ ชาญนรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006003-2 นางสาว กิตติยา บุญอาษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003002-3 นาย มานิต เจริญดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002033-3 นางสาว ประภาดา ดินดอนหวาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004015-8 นาย ธีรยุทธ ชัยโนนทัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002024-2 นางสาว เสาวนีย์ เรืองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002004-0 นางสาว สุดาพร สันโดษ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002005-4 นางสาว กัญญารัตน์ แก่นจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004037-2 นาย ศุภกันต์ บุตรสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010004-4 นางสาว โสภิดา ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001016-9 นางสาว ขนิษฐา นาแถมเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002005-5 นางสาว พิมพ์ลภัส บุ่งนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001011-2 นางสาว เมย์วดี จูมครอง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005003-2 นาย ศักยริกข์ กาญจันดา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6741. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002008-9 นางสาว ณัฐสุดา เสนานุช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006045-3 นาย วิชยุตม์ สมสนุก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002001-4 นางสาว ปรียานุช คำผิว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671350002003-9 นางสาว นีรภา มิ่งคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002050-7 นางสาว ลิลดา ภารสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002011-2 นาย อภิวัฒน์ ทุมอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004042-2 นาย ธนภัทร ตางจงราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002026-7 นางสาว ณัฐชา ศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002018-8 นางสาว สุปรีญา ใจถวิล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004031-5 นาย ทศธร ภูปานกลุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007001-5 นาย โชคสุวรรณ์ ศรีโททุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002002-4 นางสาว ศศิวิมล ผ่านแสนเสาร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008003-0 นางสาว เรวดี เชียงแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006022-2 นางสาว ชญาภา หมั่นเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002045-1 นาย ยุทธศิลป์ จำเริญสัตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002003-2 นางสาว สิรินทร โพธิรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002040-8 นางสาว นฤมล เบือกขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003007-2 นาย วีรพงษ์ จันนามิตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010002-8 นางสาว ธีรพร อุทพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา BE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003001-9 นาย ฤทธิเดช เชื้อคำฮด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002018-4 นางสาว กุลณัฐ แสงเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005002-4 นางสาว สุพิชชา กิ่งกาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE.6741. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002029-8 นางสาว ศุภิสรา โตค้างพลู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006026-3 นางสาว ปัณฑิตา ดาบพิมพ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008022-0 นาย คมสัน ด่านลำมะจาก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002011-3 นางสาว กมลพรรณ โคตรมา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002069-1 นางสาว กนกวรรณ จองระหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002019-2 นางสาว จิรัชญา ศรีบุดสะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003004-3 นางสาว ฌิณนิชา โททำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004039-8 นาย วันจักรี พะโยโค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001026-8 นางสาว ประวีณา หมื่นรักษาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002067-5 นางสาว ขวัญฤดี หวยสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006025-5 นางสาว ปฐมาพัฒน์ บุญชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002004-8 นางสาว วรรณนิภา ทองสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006019-8 นางสาว กุลธิดา สุกทน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002002-8 นาย รัฐภูมิ ทีทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002059-2 นางสาว ชนันท์ธร ทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004004-2 นางสาว ภาวินี จิตจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003011-4 นาย ธนโชติ สันประภา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008027-9 นางสาว กรรริญา โมระพัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002003-9 นางสาว ปณิดา ประจิริโย ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002063-4 นางสาว สุทธิดา คร่ำกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002034-5 นางสาว ฑิชาดา วิเศษศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009009-6 นางสาว สุพัตรา หนูวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009017-9 นางสาว หยกผกา แสนโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680003001-2 นางสาว ณัฐธิดา แขมเกษม ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ CPM.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002013-2 นางสาว ไพลิน วัฒโน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671350002005-4 นางสาว สุปรียา ตันโตพฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001008-2 นาย โฆษิตชาดก ภาชนะวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002002-5 นาย นพรชัย ปะติตัง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671460001002-9 นางสาว เกศรา แก้วนาเหนือ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ SEC.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002003-6 นางสาว ภัทรธิดา ภูคงยอด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002048-1 นางสาว ยุวธิดา จันจิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007003-1 นาย เชิดสกุล ประชุมแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002039-7 นาย จิรายุทธ สมภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005006-6 นางสาว ธัญญาภรณ์ แดมชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009006-2 นางสาว ยลรดี โพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002017-0 นางสาว ดวงกมล ภูเด่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671220002008-3 นางสาว อัมพกา ศรีประดู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790007004-9 นางสาว ศิริกาญ ไพบูลย์ชิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002039-4 นางสาว อินทิรา เกษมสินธ์ุ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005004-0 นาย นที เถื่อนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004035-6 นางสาว ไปรยา คุณกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004029-9 นาย เมธาสิทธิ์ คิดโสดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002057-6 นางสาว อะธีนา สีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012005-9 นางสาว ณัฐริกา จันทรคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002022-3 นาย โชคชัยโย สุขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006047-9 นางสาว วรัญญา อารมณ์สวะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001010-2 นางสาว ธิติกาญณ์ ไกรยะวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002010-1 นางสาว อโณชา โมฆรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003003-5 นางสาว พิมพ์พรรณ หวานจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002005-9 นางสาว ฐิตาภรณ์ นาแถมพลอย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002042-4 นางสาว ลลิตา สิมมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002007-7 นางสาว วริศรา นิลสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002014-3 นางสาว ธิดารัตน์ ขันโอฬาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003004-9 นางสาว วิไลวรรณ ไชยบรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001012-0 นางสาว วริทธิ์นันท์ วโรดมพสุกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424004002-2 นาย โชคชัย พิมเพราะ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004047-1 นางสาว พิมพ์ชนก พระสุพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002047-3 นาย กิตติกร นาชัยเริ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006018-0 นางสาว กฤตชญา ทะสังขาร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671570004002-2 นาย นพณัฐ ถาจันราช ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007008-0 นางสาว สโรชา ม่วงศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008014-7 นางสาว ภัทรศยา ศรีสุโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002015-4 นางสาว ธนันพร หวายพิมาย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003013-0 นาย พงศกร วิชาระโภช ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010001-0 นางสาว ปริณดา พรมแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา BE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004016-6 นางสาว พรปวีณ์ พรมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009015-3 นางสาว นิรชา ทับศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006029-7 นางสาว จิรัฐติกาล อักษรพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002004-0 นางสาว ประณีรัตน์ ถิ่นหนองพัง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001006-2 นางสาว ปวรรัตน์ แสงสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001024-3 นางสาว ภัทรวดี ไชยเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009004-7 นางสาว ปนัดดา สีต่างคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002005-9 นางสาว ภคพร โพสาฮาด ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671350002018-7 นางสาว อัญชลี ราชดู ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002006-6 นางสาว อัยลดา เหลาทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671644002004-3 นางสาว อิไลชา จิเซล เทรอล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001015-1 นางสาว กชกร บุญเจือ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006027-1 นางสาว กัลย์สุดา วรกฎ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001022-7 นางสาว นันธิดา สิงห์กันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013001-2 นางสาว มนัสนันท์ ตาลเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424005002-1 นางสาว ศิรินภา มุสิกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671530003003-5 นาย วุฒินันท์ คงสบาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671350002008-8 นางสาว อรพิน ฤทธิคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002006-3 นางสาว วิมลรัตน์ คำสี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009002-1 นาย ภาณุวิชญ์ มานะพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008015-4 นางสาว มินตรา โสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013003-8 นางสาว กุสุมา เหลือผล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008013-9 นางสาว ประภัสสร สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002001-8 นางสาว ธิดารัตน์ ชัยเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004014-1 นางสาว จันทนิภา โกจารย์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002047-7 นางสาว ทิพยาภรณ์ สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002045-7 นางสาว ยศวดี ภูนาเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006016-4 นางสาว เพชรลดา แพงเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002015-7 นางสาว เกสรา ยิ่งใจกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006008-1 นางสาว อภิญญา การสันทัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001001-3 นางสาว ฐิตาพร ศรีภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004027-3 นางสาว กัญญาณัฐ ใจบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002012-7 นางสาว พรนิภา มหาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009011-2 นางสาว กฤตภัค บุญยอ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002032-9 นางสาว ศศิวิมล ปีกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006011-5 นางสาว ณิฌาภรณ์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002001-8 นางสาว ปัญจพร อ้วนเฮือง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790005005-8 นาย เจษฎา เทพวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002030-6 นางสาว วิราศินี เขียนแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004033-1 นางสาว ชุติกาญจน์ โพธิหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002014-6 นางสาว อภิรดา ศรีพล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004020-8 นางสาว ปิยรัตน์ คำศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002019-9 นางสาว สุชานาถ อามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671350002009-6 นางสาว พิชญ์สินี ร่มแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340004002-0 นาย จีรพัฒน์ สิงห์เพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671434003001-4 นางสาว วนิดา ปานณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002016-5 นาย ดนัย อ่อนศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001005-2 นางสาว ปานตะวัน นาอิสาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008026-1 นางสาว จุฬาลักษณ์ นวมจิตต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002007-1 นาย พงศธร ลอยดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671650002008-1 นางสาว สุธิดา วงศรีชา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008020-4 นางสาว ฐิติพร พรมมานันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011001-9 นาย ชิษณุพงษ์ ภูจารึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ PY.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002007-5 นาย พีรพล สมสาย ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671350002010-4 นางสาว ปฏิญญา สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001010-4 นางสาว พรชิตา พันสี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002009-7 นางสาว ฐิติมา อามาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003008-0 นางสาว อมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008017-0 นางสาว กนกอร สมเป็ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004018-2 นางสาว รัตนาวดี ศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009018-7 นางสาว จุติพร สารวิวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002004-1 นาย รัฐวีพงษ์ ภูครองทุ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671434003002-2 นางสาว ภัทรธิดา วงค์สมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004013-3 นางสาว กุสุมา พุทธวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002058-4 นางสาว อริสตา สีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671524006002-7 นางสาว ชญาณี นิลนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IEA.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671564002006-8 นาย กฤชณัท ศรีภาวินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007010-6 นางสาว จิรัชญา หัสขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002021-8 นางสาว จีรวรรณ โพธิ์แป้น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002032-2 นาย เฉลิมพร อุทัยเฉลิม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320002009-9 นางสาว กมลทิพย์ ภูโทเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004028-1 นาย สิรวิชญ์ พรมแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002026-4 นาย อนุชิต กุสุริ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671274003001-4 นางสาว อรดา พันธุ์การ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ Biotech.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002006-9 นางสาว ศิริวรรณ สีสัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424005001-3 นางสาว ณัฐธิชานันท์ ลนขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006010-7 นางสาว ศิริมา เวียงแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006044-6 นางสาว สินาภรณ์ ระนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001019-3 นางสาว คูนทรัพย์ ยะโสธร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001004-1 นาย ทักษ์ดนัย ราชพิทักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002052-7 นางสาว อาทิตยา รัตนแสงศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006049-5 นางสาว จันทนา วัฒน์วงศา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006005-7 นางสาว กรรวี พันธฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002036-0 นางสาว สิตานัน ตามสระน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002054-3 นางสาว มริสา ไกรสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012020-8 นาย ธนภัทร ธิวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006002-4 นางสาว พิบูลรัตน์ บุตตะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006040-4 นางสาว ดมิศรา อันพาพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006020-6 นางสาว กษิรา อุตวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671254004001-5 นาย ภูริณัฐ เเม่นชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ FS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012006-7 นาย ไกรศิริ ไกรรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004036-4 นางสาว ภาสินี แสงจรัสเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006028-9 นาย จิรศักดิ์ สังชาดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006050-3 นางสาว จีรนันท์ พันหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008016-2 นาย สหกิจ นนธิบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012004-2 นางสาว เกตุกนก ผิวขำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424004001-4 นางสาว ศรัญญา ล้ำลือ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ AI-MIT.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003010-6 นางสาว นภัสสร ไชยนิจ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002022-0 นางสาว สุดารัตน์ ทองเฟื้อง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002060-0 นางสาว นภาพร ช่วยรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002021-5 นาย ยุทธนา เยาวพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002023-4 นางสาว ปภาวรินทร์ ปัททุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001004-5 นางสาว กุลลาวดี น้อยทรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004024-0 นางสาว วรดา ดีปะวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004005-9 นางสาว ภัทราวดี สุเทวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002011-2 นางสาว อรทัย จันทร์ศิริสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690002001-2 นาย สุรวิชญ์ ยี่สารพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ LLB.6742 นอกเวลา คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671644002001-9 นาย อนุชา บุบผารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ FLAENG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002011-6 นาย สิรวิชญ์ เจริพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004011-7 นางสาว รุจิรา นาสูงชน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001003-3 นางสาว ขวัญจิรา สุดใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006031-3 นางสาว วัลยา ใจคุ้มเก่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001007-0 นางสาว สตรีรัตน์ คำทะเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002033-0 นางสาว สุธาสินี ดวงดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002021-2 นางสาว ณัฏฐนิชา แก้ววังปา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006033-9 นางสาว ลดามาส สามศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002001-6 นางสาว ชนัฐปภา เทพศรีหา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004030-7 นางสาว วรกานต์ สาธุชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003001-9 นางสาว สุธิตา สรประสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002004-4 นางสาว เยาวมน หอมทรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009007-0 นางสาว นิภาพร ตาลโหยง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002062-6 นางสาว วีรปรียา บัวหงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671699002008-8 นางสาว กัญญาภัค การมนเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001009-6 นาย บุญพิทักษ์ สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006052-9 นางสาว เวสารัช พันธ์วงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003003-0 นางสาว อมรทิพย์ ชาติวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001004-7 นางสาว ชลธิชา เรืองเเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002051-9 นางสาว สุพรรษา เเก้วศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002027-2 นางสาว เกวลิน บุญเอก ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671674003003-1 นาย พงษ์ไทย ภารสำราญ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002005-7 นางสาว ธิติมา ชาติวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002029-1 นางสาว กมลพรรณ สิงห์เส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002027-5 นางสาว พรประภา วระยศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002028-0 นาย เจษฎา เย็นใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008008-9 นางสาว ชนิกานต์ แสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001021-9 นางสาว ชลธิชา ตรีประโคน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008010-5 นางสาว วรัญญา ก้านมะลิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004012-5 นางสาว ดลนภา ปิ่นเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001009-4 นางสาว ศิรประภา สุราฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006056-0 นาย ภัทรดนย์ ภูถาวร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002029-5 นางสาว อัครมณี บุญเกื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002005-8 นางสาว จิดาภา หนึ่งคำมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790007002-3 นางสาว อนัญตญา สีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ENG.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002023-8 นางสาว ณัฐณิชา ถานาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002010-8 นาย พิชัย อุทัยมาต ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006048-7 นางสาว วิยาดา ทุมวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006017-2 นางสาว นพธีรา เหล่านายอ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006004-0 นางสาว อังสนา โยธากุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002010-4 นางสาว วีริศรา จันทาทุม ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264007001-1 นางสาว ฟ้าประธาน ผ่านจังหาร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550002002-6 นางสาว นันทพร มาเคลา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671690001002-1 นางสาว ณัฐนรินทร์ พิมพ์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002023-1 นาย เจษฎา การถาง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671220002004-2 นางสาว พรนภา ภูชมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ PS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002013-5 นางสาว กนกพร จันทร์ขันตี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009012-0 นางสาว ภาวิตา เสน่ห์ดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008007-1 นางสาว ชุติมา ทุมโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008024-6 นางสาว จารุวรรณ ผานาค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009019-5 นาย สันติพงษ์ ปัตถาวโร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002015-0 นางสาว พิมพ์ชนก จวงทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001011-0 นางสาว ปาริฉัตร อุคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671644002005-0 นางสาว อริสา กุลศรีโล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001020-1 นาย ธีรสิทธิ สาระวัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009008-8 นางสาว อรีรัตน์ จุมพลขัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา SOC.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008021-2 นางสาว นงนภัส สุรันนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002002-7 นาย ทรงพล จิตติวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008011-3 นางสาว กานต์ธิดา สุขโอรส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011007-1 นางสาว กนกรัตน์ กั้วพิศมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006023-0 นางสาว อรลิตา อ่อนตาเเสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004010-9 นาย ดุลยวัต อุทัยศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008009-7 นางสาว ณัฐธยาน์ นามเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001008-6 นางสาว ขวัญจิรา สายวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011003-0 นาย สินเพชร กองสงฆ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป BAMN6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671350002001-3 นางสาว สุภาวดี โคตรุชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004003-4 นางสาว วรวรรณ วงษ์อั๋น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004009-1 นางสาว ชนรดี ถานะบำรุง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002015-3 นางสาว ฉัตรพร สีโกมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002007-5 นางสาว กัญญาวีร์ สีวงอร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671690001005-4 นางสาว ธิติมา อินทร์วิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ LLB.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002044-4 นางสาว อาทิตยา สมชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004007-5 นาย ปวริศร์ มงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671350002013-8 นางสาว ธนิษฐา ศรีรัตนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ITBM6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671564002001-9 นาย สิริศักดิ์ พันผาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ DI.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002044-0 นางสาว อรฤดี พิมพ์ดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010005-1 นาย อนุชิต ภูทองใบ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002002-1 นางสาว ชนกนันท์ นันภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ CA.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002031-1 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีบุรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002025-3 นางสาว อุมากร วงศ์ศรียา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790010003-6 นาย ฉัตรมงคล สันประเภท ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002055-0 นางสาว ประภาวรินทร์ หล้าโน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002041-0 นางสาว ชลธิดา ขันนาเรา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008002-2 นางสาว กัญญารัตน์ บุญวงศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002014-0 นาย ธีรชาติ พันธุ์วาสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008004-8 นางสาว มิ่งกมล สงมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ES.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530007001-5 นาย ชุติวัต สำราญรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790001028-4 นางสาว อรกัญญา พระสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003006-4 นางสาว อลิสา อินทร์เมือง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012003-4 นางสาว อภิญญา อรรถประจง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007012-2 นาย ภานุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005001-7 นางสาว รัตนกร สาระกรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ CED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003004-3 นาย โตมร นันสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011006-3 นาย จิรวัฒน์ บุตรสาพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002001-6 นางสาว พัชรพร พิมพ์นนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน CE.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424004003-0 นางสาว วรินทราย สมมาตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004001-8 นางสาว อภัสรา ปาระคะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ MED.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012009-1 นาย สิทธิชัย เวียงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012017-4 นาย ศุภรากร ประจักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006009-9 นางสาว นัฐลิดา สังฆมะณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012013-3 นาย นราธิป พลตื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002028-3 นางสาว วีรณัฐา เสนานิคม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013005-3 นางสาว ปทิตตา จันทะคัด ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001027-6 นางสาว พรปวีณ์ กั้วพิสมั้ย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003004-8 นางสาว สุพัตรา โบหะพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002007-3 นางสาว อนัญพร นาชัยนาค ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006021-4 นาย ณัฐวุฒิ แสงทวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002010-5 นางสาว ชลลดา อุ่นบุรมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002032-5 นางสาว อรัชพร โสภาที ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004041-4 นางสาว ชลธิชา ผิวขำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002002-4 นางสาว วชิราภรณ์ บุบผา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี AC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001023-5 นางสาว นันทนา รัตนอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003005-6 นาย วรากร เครือสิง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002065-9 นางสาว ธาสินี วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002064-2 นางสาว ลินลักษณ์ จันปาน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008025-3 นางสาว สโรชา ปัดชา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006055-2 นางสาว วรนุช เทพปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003006-8 นางสาว ปฎิภรณ์ ไชยะมะณี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008028-7 นาย ศราวุธ ป้องสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006041-2 นาย นพวิทย์ ไชยสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002035-2 นางสาว ปานิตา ชูชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002008-2 นาย ธนวัฒน์ เปาป่า ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ AS.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671564002005-0 นาย ภานุวัฒน์ พรชะตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790012002-6 นาย วีรยุทธ ชัยมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา PE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002038-9 นาย เดชา พิลาภ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330013004-6 นางสาว กมลลักษณ์ ภูวงแหวน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด BAMK6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002003-4 นางสาว อรอุมา เขียวเพ็ชร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790003007-6 นาย ศิรสิทธิ์ สุด_ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012012-5 นาย จิรากร แก้วคำสอน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001018-5 นางสาว อริษา ทองจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007002-9 นาย ธนทัต เรียบผา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร FT.6741 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012019-0 นาย อภิษฎา ใขโพธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002009-6 นางสาว ปริสา วิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002043-2 นางสาว รวิสรา สุวรรณรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006043-8 นาย สาริน ภารบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002006-7 นางสาว สุพรรณี ไชยหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ LE.6741 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340004001-2 นาย สุวิจักขณ์ โสภานะ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC6741 คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002010-7 นางสาว พิมวิมล สุขาชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006024-8 นาย ธนวัฒน์ สีแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003001-5 นาย รัฐฤทธิ์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง PAG.6741 คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001002-9 นางสาว ปิยพร เขียวสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002038-6 นางสาว อริสรา ติยะบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ BPH.6741 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002072-5 นางสาว ภัทรนันท์ ภูลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006015-6 นางสาว สุชานาถ จิตภาค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย TH.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002070-9 นางสาว รัตนา จิตรักญาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790003002-7 นางสาว ศิริวรรณ แวงโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ AGR.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002011-9 นาย ชิษณุพงษ์ ธัญพิสิษฐ์กุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา PRI.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001006-0 นางสาว สุชานันท์ นาดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ETE.6741 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว