ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระบบบริการการศึกษา ESS เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเอง หากนักศึกษาไม่มีชื่อสามารถสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทร. 086-4584365 , 043-602053 (นักศึกษามีรายชื่อแล้ว การรายงานตัวเป็นอันสมบูรณ์) มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียน 1/2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567

เข้าระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ ESS คลิกที่นี่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ระดับ หลักสูตร คณะ การชำระเงิน
671320001005-8 นางสาว กัญญ์ณัฐ พันธุ์คง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001027-3 นางสาว ขวัญใจ บุญสามารถ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003006-2 นางสาว ภัคจิรา ลุนลคะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671520001004-6 นาย อรรถพล มูลอินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001002-4 นางสาว วริศรา อิ่มจิตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540007007-1 นาย ภูมิภัทร แสงสว่าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003001-3 นาย ศุภเลิศ สะภา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320001001-7 นางสาว ณัฐณิชา ไชยวารี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320001002-5 นางสาว ณัฐธิดา ภูมูลนา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330001012-3 นางสาว ปวริศา สุภัควณิช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008001-3 นาย ชนันธร ขัติยะวงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001002-6 นาย ญาณวุฒิ รักษี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001016-6 นาย อภิวัฒน์ แวงวรรณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001003-4 นาย นนทนันท์ มาแสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330001005-7 นางสาว ติวานนท์ พวงจำปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008013-8 นาย อนุรักษ์ ทรัพย์ธเนศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001011-5 นาย วีระพงศ์ นาสถิตย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540007005-5 นาย ภานุพงศ์ ไชยสัตย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550001001-9 นางสาว ขัตติยา อุทรักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001009-9 นางสาว ศศิมา ภูหงษ์เพชร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001028-1 นาย ปณิธาน แก้วพรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003008-8 นาย วงศธร พละสุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001023-2 นาย ศรัญญู เทียมสนิท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540007009-7 นาย ภูวนาถ แสงชมภู ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001003-2 นางสาว ปณิตา ภูล้อมทาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671533003003-9 นาย ชัยชนะ ฉายถวิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003009-6 นาย วัชรากร ศรีประใหม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001017-4 นาย เตชนัท โควกิ ชิบะตะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320001003-3 นางสาว อนัญญา แย้มใส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008004-7 นาย เจษฎา ดลสอาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008014-6 นาย เมธาสิทธิ์ สาสีมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671253006002-3 นาย ปัณณวัฒน์ เพียรงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001004-2 นาย ปรเมศ พลเยี่ยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008803-2 นาย ศุภกิจ ขุนทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340009002-5 นางสาว สุกานดา ศรีวาดมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008002-1 นาย พงศภัค กาฬโอก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001012-5 นาย พลกฤต วิเศษชู ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320001011-6 นางสาว กันติชา โกศล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550001003-5 นาย ภูมินทร์ วิศาลวชิโรภาส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671520001001-2 นาย วรุวงค์ สวัสดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007010-5 นาย ปภังกร ศรีมาลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008006-2 นาย พนมพร สุภา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671253006001-5 นาย ชัยสิทธิ์ ฝอยโคกสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540007008-9 นาย นิติรัฐ พิมพะสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001011-7 นาย ภูมเรศ กรวยสวัสดิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008805-7 นาย ทศวรรษ เนตรหนองเทา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001022-4 นาย ฐิติวัฒน์ วิบูลย์กุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008801-6 นาย ทศพล ภูเกิดพิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008016-1 นาย รภีภัทร พลคีรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001006-5 นางสาว หญิง พักตร์ไถวเลิศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340009007-4 นางสาว แก้วใจ เดชพรรณา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001015-8 นาย ทวีรัชต์ คำศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001009-1 นางสาว ธิติกานต์ ชมแพน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008802-4 นาย พลากร ภูแย้ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007003-0 นาย ณภัทร มูลตรีบุตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007004-8 นาย กิติบดี ภูพันธ์เว่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008806-5 นาย พัสกร จงมีเดช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671520001005-3 นาย กฤษกร เหล่าเจริญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001013-1 นาย พีรพัฒน์ รีชมรัตน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320001007-4 นางสาว ขวัญธิรา สารสี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330001007-3 นางสาว ภคพร มีหาฤทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008015-3 นาย นันทวุฒิ ดลเอี่ยม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001008-3 นาย ณัฐนันท์ ทองโชติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003007-0 นาย จักรินทร์ บุปผาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003005-4 นาย เปรมปรีด์ ราศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001020-8 นางสาว ปิยะฉัตร จินะวัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671533003004-7 นาย ธนรัตน์ วิเศษสุวรรณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001030-7 นาย รัชภูมิ สายโรจน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008008-8 นาย ปฏิภาณ วงมะลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340009005-8 นางสาว นริศรา สีหะวงษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001006-7 นาย อรุณ โคราชแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671253006003-1 นาย กิตปวุฒิ สามชัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001010-9 นาย รเมศ สุคันธนาค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008804-0 นาย สาธิต สารคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001021-6 นาย ศาสตราวุฒิ ถมเวียง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008011-2 นาย วัชรพล วรรณทอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008007-0 นางสาว วารุณี คชอาจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003010-4 นาย ดำรงพล เครือวรรรณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671520001002-0 นาย เจษฎา ทรัพย์เพิ่ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320001008-2 นางสาว ดารุณี มีสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671533003002-1 นาย นราดล จงมีสัตย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008005-4 นาย ดนัย ประเสริฐสังข์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001001-8 นางสาว สุภัสสร คำพันธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330001010-7 นาย ธนภัทร สุตัญตั้งใจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550001002-7 นางสาว วิภามาศ พลวิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007001-4 นาย พีรพัฒน์ ถินจำลอง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330001008-1 นางสาว กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340009004-1 นางสาว สุนันทา การเลิศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001005-9 นางสาว วิชุดา พรหมเสนา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320001010-8 นางสาว นีรนา มงคล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320001012-4 นางสาว วรรณนิสา ภูตาคม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001025-7 นาย วิวัฒน์ชนา คำไชโย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001024-0 นาย กิตติกร อ้อนไธสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001018-2 นาย วิทวัส สายพฤกษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230001019-0 นาย ธนชัย ศรีชัยภูมิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340009001-7 นางสาว ภาวิณี พิลาศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001007-5 นาย กิตติศักดิ์ ประชามอญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008009-6 นาย ธนภัทร คูเมือง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540007011-3 นาย ชัยรัตน์ นาสมภักดิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001014-1 นางสาว เวธนี ศรีเสมอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540007006-3 นาย จักรภพ เหมือนนาดอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001032-3 นาย พงศกร อุทัยทิพย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550001004-3 นางสาว ภัทรมน โพธิกมล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540008010-4 นาย ธิติวุฒิ มุธิตา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001031-5 นาย ธีรภัทร ศรัทธาคลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540008003-9 นาย ภัทรกร วิเศษสุทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671533003011-2 นาย อดิเทพ ตาลป่าหว้าน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001026-5 นาย นฤนาถ ไชยสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320001009-0 นางสาว กรรณิการ์ ลือเลื่อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330001004-0 นางสาว รุ่งอรุณ ภูแสงสั่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540008012-0 นาย สันติ ใจทาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230001013-3 นางสาว ดาวี เปียญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540007012-1 นาย นวดล ม่วงมูลตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340009006-6 นางสาว เจนนิสา อามาตย์มนตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320001013-2 นางสาว พรรวษา ศรีวิจารณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320001006-6 นางสาว พรนภา เหล่าบุบผา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230001029-9 นางสาว ณัฐณิชา ภูภักดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330001001-6 นางสาว จีรนันท์ ยลถวิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671520001003-8 นาย ปรเมษ จันทํา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320001004-1 นางสาว ภัทราพร พันบุปผา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264006004-6 นาย รุ่งโรจน์ พรมวงค์ ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005008-2 นาย ประกฤษฎิ์ กาญจันดา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005003-3 นางสาว บุหลันฉาย สุระขันทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005004-1 นาย ณภัทร อาวะแสง ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005006-6 นางสาว จุฑามาศ พรมกุล ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006005-3 นางสาว กันยารัตน์ คำบุ ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005002-5 นาย พีรพัฒน์ คำชูราษฎร์ ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006006-1 นางสาว ศิริวรรณ งอยกุดจิก ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005005-8 นางสาว จุฑามาศ พะโนราช ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006001-2 นางสาว ชลิตา จรูญจิตปรีดา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006003-8 นางสาว ศิริประภา ดียา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005007-4 นางสาว ภาวดี สมปัญญา ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671224005001-7 นางสาว ปวีณา วิเศษสัย ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264006002-0 นางสาว ญานิกา ศรีทอง ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003002-4 นางสาว เพชรลดา คำแสน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004013-3 นาย ธนกร วันเลื่อน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003026-3 นาย ภาณุพงศ์ พันจันทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003008-0 นางสาว ยุวธิดา ไร่ไสว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006009-8 นาย อาวุธ ภูสุข ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006012-2 นาย อลงกรณ์ ไชยสา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005012-8 นางสาว ทัศวรรณ นามมันทะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003011-4 นาย วริศรา ภูลงเขา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004020-8 นาย พิศิษฐ์ ถนัดทำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003016-3 นางสาว ทักษิณา ภูนบทอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330014009-4 นางสาว ฐิติพร บุญจำรวญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003009-8 นางสาว ฟ้าประกาย ศรีคะเณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330014003-7 นางสาว ชลนิภา ทองอุ่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003036-2 นาย รัฐภูมิ ชิมโพธิ์คลัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004022-4 นาย อณิรุทธิ์ บุดดี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550003005-8 นางสาว ณัฐวรา แท่นหิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012005-4 นางสาว มุดตา เขี่ยงสถุ่ง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007006-7 นาย สมชาย จินดามาตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671254005002-2 นางสาว พัณณิตา กลางนา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671254005004-8 นาย ธนัทเทพ ภูโปร่ง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671660008003-5 นางสาว อภิชญา ศรีปัญญา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003042-0 นาย นฤเบศน์ ยุบลพันธุ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550003002-5 นางสาว อัญชิสา พลเยี่ยม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007001-8 นาย พรพิพัฒน์ เปรมปรีดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007018-2 นาย ธีรถัทร เกี้ยมแสนเมือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008009-7 นาย เกื้อกูล พันธุ์เจริญเกียรติ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007007-5 นาย ฑีนธรน์ นิลเขต ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008007-1 นาย สุทธิพงษ์ สายทอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003025-4 นางสาว เพชราภรณ์ แสงคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003014-8 นางสาว พรลภัส ไชยสะอาด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671570005002-1 นาย วรพล นาสมวาส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003010-6 นางสาว นุจรี หมื่นแก้ว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005011-0 นางสาว สุกัญญา ภูเเสง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003028-9 นาย ดนุสรณ์ วรรณดร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003015-6 นาย ณัฐวุฒิ เเก้ววิชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530008013-9 นาย นครินทร์ วิสงคราม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004025-7 นาย ภาสกร หาญโสภา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012802-4 นางสาว สิริกานดา มาตรมงคล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007801-1 นาย ณัฐนันท์ โสนนอก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005001-1 นางสาว พรญานี ฉายถวิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330014005-2 นางสาว อธิตา เพ็งสูงเนิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671660008004-3 นางสาว จริญญา ฮวดศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003008-1 นางสาว จีรภิญญา อ่อนนุ่ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007016-6 นาย อนุชา ผลากูล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004016-6 นาย ภานุเดช บุญแสน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330014001-1 นางสาว กาญจน์สิตา นพเก้า ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003010-7 นาย ภานุวัฒน์ ละคร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003044-6 นางสาว จิรวดี เบ็ญจมาศ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003006-5 นาย ทักษ์ดนัย บอนขุนทด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004026-5 นาย ปฏิภาณ จำปาอ่อน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007020-8 นาย นิติ จำเริญรักษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005018-5 นางสาว วิลาสินี วิเชียรซอย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003009-9 นางสาว ภัทรวดี มะลิโค ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330014011-0 นางสาว นภสร ถาคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003023-9 นางสาว ฐิตานันท์ เกลียวเพียร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005007-8 นาย ทัศนัย พิมพ์สวัสดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671660008001-9 นาย ภานุวัฒน์ กาญจนสุขเมฆิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003801-8 นางสาว ธนัชพร โททำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007009-1 นาย ตรีทศพล ศรีคล้าย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550003004-1 นางสาว ณัฐมน มองเพชร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330014002-9 นางสาว จิ้งอ้าย ลิ้ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220003001-7 นางสาว ภัทราพร คงยิ่ง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004001-8 นาย พีรพงษ์ พรมบุตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012002-1 นาย คีวัน จิรเจต ลี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330012010-4 นาย กัญญพัชร กรทิพย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007021-6 นาย ธนาภัทร วงค์ขุมดิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004005-9 นาย ภูริภัทร มาตรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671254005001-4 นาย ศตวรรษ เนตรโสม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530008010-5 นาย อำพล ลีรังกา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003024-7 นางสาว รุ่งฤดี ภูจันหา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003020-5 นาย ภาคิน แสนรัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530008004-8 นาย ก้องภพ เจริญศักดิ์ขจร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012001-3 นางสาว วราลักษณ์ ศรีรักษา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003025-5 นางสาว นิชานันท์ แย้มอรุณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007005-9 นาย พงษ์ฐกร ลครอนันท์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008002-2 นางสาว สุภาณี พละทรัพย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007024-0 นาย วิสิทฐ์พล กุลเกลี้ยง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008008-9 นาย วุฒิกร พันธ์จรุง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003028-8 นางสาว ลลิตา เเต้มพิมาย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671660008006-8 นางสาว ธนัชพร โสโท ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005801-4 นางสาว วันรุ่ง โนนทิง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330014008-6 นาย เจริญวิทย์ ภูสมพงษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006006-4 นางสาว จิรัตน์ดาพร ศรีเตชะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005010-2 นางสาว ศิริลักษณ์ บุตรเพ็ชร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006013-0 นาย นภัสกรพรรณ พรมช่วย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003022-2 นาย นัฐกร ไม้เลื้อย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003037-0 นาย ธวัชชัย วรรณพงษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004011-7 นาย ธนวัฒน์ กิตติศรีสุวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007004-2 นาย รชตะ พิลาวัลย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012004-7 นางสาว จิราภรณ์ วิรคาม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004021-6 นาย สิริวัฒน์ คลื้มค้างพลู ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004004-2 นาย ณัฐวุฒิ ช่อแก้ว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003007-3 นางสาว รัตนากร ปิชัยญาณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003032-1 นางสาว พิมลภา ยาทองไชย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003810-9 นางสาว วัชราภรณ์ ภูคงน้ำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005802-2 นาย ชวนากร ฉิมลี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003011-5 นาย วสันต์ วันทนี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003005-7 นาย จิรายุทธ ศรีบัว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003027-1 นาย เรืองยศ จันทวี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540006003-1 นาย อาทิตย์ คาคำดวล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003006-4 นางสาว ศศิกาญจน์ กรรณสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004023-2 นาย มงคลชัย ไชยขันธุ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003027-0 นางสาว สุทธิดา เรืองจรัส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671570005004-7 นาย สุริยา พ่อตาแสง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012007-0 นางสาว วิภาดา สกุลไทย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007013-3 นาย จักรพรรดิ์ มาลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003045-3 นางสาว นุชจรา สีลาคำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003018-9 นางสาว พัฒชรา ภูสมตา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003813-3 ลัดดาวัลย์ ศรีพอ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003001-5 นางสาว พรปวีณ์ ตุ่นลำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330012011-2 นางสาว ชุตินันท์ โพธิชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006005-6 นาย นราธิป เสาสุรินทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003031-3 นางสาว ปิยธิดา มังสุไร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671660008002-7 นางสาว พิมพกานต์ ภูนาวัน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005016-9 นาย ศราวุธ ณ พรานบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003806-7 นางสาว กิรณา แก้วกันยา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005006-0 นาย เมฆพัฒ การจักร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003003-2 นางสาว เกษราภรณ์ ครองแสนเมือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530008005-5 นาย ธนดล ศรีบัว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003014-9 นาย กิตติภูมิ สียูพิมพ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003811-7 นางสาว พิชญา ศิริเดช ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003803-4 นาย ขัตติยะ ขำคมเขต ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003026-2 นางสาว สมวจี ถินจำลอง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330012013-8 นาย นันทกรณ์ ภูมีนา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007017-4 นาย สหรัฐ สุวงศ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006004-9 นาย ณชานนท์ ปัญญา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005020-1 นางสาว สุชาดา คำยุธา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004006-7 นาย พิพัฒน์พงษ์ พาพุทธา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003017-2 นาย ธวัชชัย วงษาดี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540006015-5 นาย ชญานิน ฆารโสภณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003804-2 นางสาว กัญญารัตน์ มงคลศิริ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003013-0 นางสาว ณัฐริกา ในยวัตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003019-7 นางสาว อัญญาดา สีดาบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003034-7 นาย สิรวิศ ปิ่นนิวงศ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003040-4 นาย คุณธรรม ใจสู้ศึก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004015-8 นางสาว ชัญญา ไกยวรรณ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003809-1 นางสาว จิดาภา ภูเนานิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005009-4 นางสาว เบญจกัลยา ทองคำห่อ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550003003-3 นาย วีรเชษฐ์ ทองพันธ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003030-5 นาย ณัฐวุฒิ พุธอุดร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540006007-2 นาย ภูมิพัฒน์ วังวัฒนา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003021-4 นาย ธนภัทร ศรีสถาน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007008-3 นาย ปฏิพัทธ์ ภูปัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004018-2 นาย ชัชวาลย์ เพ็งเเจ่ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003814-1 นางสาว เกตุนภา ทิพย์เอม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003033-9 นาย กฤษดา บุญศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003013-1 นาย ณัฐวุฒิ ออสวัสดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004012-5 นาย ณัฐวุฒิ วิชัยโย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007022-4 นาย ธาราดล จันทวิสา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003041-2 นาย ศรายุทธ จูมพิลา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007010-9 นาย บริพัฒน์ ชวนอาจ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007015-8 นาย ชัยอนันต์ ขวัญเต่า ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005003-7 นาย ชนะภัย ไชยขันธ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003015-5 นางสาว กมลชนก โชติรื่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003020-6 นาย ลักษมันต์ สันร้าย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671524007011-7 นาย วรายุทธ โพนศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330014007-8 นางสาว พรรณพิสา มาตเรียง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330012014-6 นางสาว วารัตดา พรหมราช ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671254005006-3 นางสาว วิภาวดี สุวรรณโมรา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540006017-1 นาย นพดนัย จุรัมย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008012-1 นาย เอกพงษ์ เพ็ชรพุทธ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006008-0 นางสาว พนิดา พันธวัฒน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007023-2 นาย อิศรา พัตภักดิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005005-2 นางสาว ปาลิดา แสงนิกุล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007014-1 นาย พรรษกร สิมสาร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006011-4 นาย นพรัตน์ สีลาจันทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012012-0 นางสาว พัชรินทร์ บุญรอด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004008-3 นาย อภิสิทธิ์ ระแพงสี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012009-6 นางสาว สิริพร กางอันเดช ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003807-5 นางสาว พนิดา ภูสมนึก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003024-8 นาย วัชรพล บุโพธิ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003029-7 นาย สหภาพ พนมภู ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003022-1 นางสาว ระเบียบรัตน์ พันโกฎิ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003031-2 นางสาว วริศรา ภูลาด ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003012-2 นางสาว กนกวรรณ นาถ้ำพลอย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003035-4 นาย อนันต์สิทธิ์ คะอังกุ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003016-4 นาย ภราดร ผลเรือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671254005003-0 นาย รัฐพงษ์ สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550003007-4 นาย กฤชณัท ธรรมรักษา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007003-4 นาย นฤพนธ์ ภูจอมคา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004019-0 นาย นรินทร์ อรรถประจง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671524007025-7 นาย กฤษฎา ทัพธานี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006002-3 นาย ศิวากร พิมพะนิตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003007-2 นางสาว ศรัญญา วงศ์สมศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007026-5 นาย ประวิทย์ ญานบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003812-5 นางสาว นวลนภา ศรีชมภู ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530008015-4 นาย ครรชิต สาระดี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005019-3 นาย ก้องนภา หาริกะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550003001-7 นาย หฤทัย บุญยะมาตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003032-0 นางสาว ศุภากร บันตะบอน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007019-0 นาย จีระศักดิ์ สมร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008001-4 นาย มณฑล จินดามาตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012003-9 นางสาว ปรียะฉัตร ฉายถวิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003034-6 นางสาว นภัสสรณ์ ปานทะผลิน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003805-9 นางสาว ศุภานัน ภูโคก ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003018-0 นางสาว กรพินธุ์ ปทุมวัน ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340005002-9 นางสาว พรวดี ฉายถวิล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530004010-9 นาย สุรสีห์ เกื้อกูล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008006-3 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์สาระ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006018-9 นาย ธิติวุฒิ จิตต์ใจมั่น ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003033-8 นางสาว วิชุดา อนุสรณ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003038-8 นางสาว ชลธิชา คุ้มแวง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004024-0 นาย ศศิศ ตู้จินดา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003002-3 นางสาว เพชรชมพู พิมมหา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550003008-2 นางสาว ชลลดา วิชาชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330014010-2 นางสาว จิราภรณ์ ชินวิ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003029-6 นางสาว สุกัญญา สำแดงเดช ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003021-3 นางสาว ธัญรดา มะลิรส ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003046-1 นาย เสฐียรพงศ์ กังแฮ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004009-1 นาย ธิติวัฒน์ แก้วบัวดี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671660008005-0 นางสาว กัญญา วิญญูวิสิทธิ์รักษ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005008-6 นางสาว สรัญญา บัวยัง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003012-3 นาย ไพบูรณ์วิทย์ แก้ววังชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004017-4 นาย ปราชญ์ คำฟูบุตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008011-3 นาย รัชชานนท์ บุญทานันท์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550003006-6 นาย วรวุฒิ ผลกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330014004-5 นางสาว ใบเตย จำเริญพัฒน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006016-3 นาย พสิษฐ์พล ระดาเขต ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530008003-0 นาย อนุพงษ์ ปรีวาสน์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012008-8 นางสาว แพรวา ฉายเพิ่ม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540006010-6 นาย ณัฐพงษ์ นันทวี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671254005005-5 นางสาว ชลภร รัตนวิชัย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003005-6 นางสาว กัญญาณัฐ หนูบ้านเกาะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003003-1 นางสาว ธวัลรัตน์ ทรัพย์ส่ง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003017-1 นาย จีระศักดิ์ ศรีพูล ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330014006-0 นาย สุทธิพงษ์ สันโดษ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330012006-2 นางสาว ภัคนันท์ พิจารย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007002-6 นาย ณัฐพล โพธิ์คำ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320003004-9 นางสาว ปาริชาติ วังหอม ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530008014-7 นาย ณรงค์ศักดิ์ ลัดลงเมือง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003001-6 นางสาว อภิญญา? โคราชแก้ว ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671320003030-4 นางสาว อภิญญา สารีบุญ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003043-8 นาย เจษฎา ใหญ่นามจันทร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530004014-1 นาย ธีระศักดิ์ ลุนลคะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530004003-4 นาย วาไท ปาปะไพ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330012801-6 นาย วัฒนชัย การนิตย์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320003802-6 นางสาว พิชชานันท์ นุ่มด้วง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524007012-5 นาย สุริยา วิชัยศร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006001-5 นาย ฤชากร โพธิบัติ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671340005803-0 นาย ปิยวัฒน์ ปราบสงบ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340005014-4 นางสาว มาลิดา ภูแล่นนา ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230003004-0 นาย สุภนัย เครือเนตร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671570005003-9 นางสาว ชื่นกมล ทุยไธสง ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003019-8 นาย อธิวัฒน์ เสนปอภาร ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230003023-0 นาย ชลชาติ โพธินะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671570005001-3 นาย อภิชา จันทรน้อย ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540006014-8 นาย คีตภัทร ภูบุตตะ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230003039-6 นางสาว ชลธิชา สุทธิวงศ์ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340005004-5 นาย เจตนิพัทธ์ ตรัสศรี ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001014-0 นาย พงศภัส รัดทำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002030-3 นางสาว ธัญวรัตน์ การประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002007-4 นางสาว สมานัตตา จำปาทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002009-0 นางสาว อังคนาง มูลแก่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002037-4 นาย ภูริภัทร์ สามารถ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006004-3 นางสาว วนิดา ด้วงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330011004-8 นาย นภดล ชมภูทีป ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001058-1 นางสาว สาธิตา มุ่งพึ่งกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002002-6 นาย ชาญวิทย์ พนมคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671644002010-0 นาย ฐรรณธรรศ เเก้วพัด ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001040-9 นางสาว ชยาภา ไกยสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010012-7 นางสาว อภิญญา ริมไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001039-1 นางสาว ชนิตรา ทีระฆัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001042-5 นางสาว ญานิกา เข็มเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002068-3 นางสาว อารดา ดานชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671354004011-2 นางสาว อรทัย จันทร์ศิริสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004017-4 นางสาว บงกช คนที ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007011-4 นางสาว ณัฐชนันท์พร พลวงษ์สา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002014-9 นาย บุญมี ดอกซ้อน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002056-1 นาย อัครพนธ์ แสงมหาไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671434003009-7 นางสาว กนกลักษณ์ ธิตะเชียง ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005018-0 นาย ชนาธิป เเก้วคำสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790009014-6 นางสาว ณัฐชา ป้านภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005013-2 นาย ภควัต ซามงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006013-4 นาย ภูริภัทร ทรัพย์สมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002081-9 นาย วิชญะ ศรีมะโรง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006046-1 นางสาว วิภาพร เพาะพืชดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680003010-3 นาย ณัฐภัทร การะภักดี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671644002007-6 นางสาว ศิริกร นันสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671454002004-7 นางสาว โยธิกามาศ เรืองโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671644002006-8 นางสาว ธัญธร ป้องแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002031-4 นาย กิตติศักดิ์ ไชยพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790010025-9 นางสาว พฤกษา สนั่นไพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002015-6 นาย กรวิชญ์ ฤทธิ์เพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012029-9 นาย ภูวนัตต์ สิมสิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004059-6 นางสาว ศิรินภา โยธาธรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671454002001-3 นางสาว ปาลิดา ผึ่งวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003026-2 นาย วิวัฒน์ชัย โปสาวาท ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002017-6 นางสาว นลินรัตน์ โคสาสุ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002001-0 นางสาว ระพีภัทร ขาวสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002136-8 นางสาว จิดาภา จิตอามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671240001022-3 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีประไหม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264007003-7 นางสาว ชนกพร รัตนวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005028-0 นางสาว ณัฐธิดา กุลพินิจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011010-0 นาย อรรถสราพร พลเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004085-1 นางสาว กัณฑีรารัตน์ เคลือสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006074-3 นางสาว มัลลิกา ขนไทย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003015-9 นางสาว เสาวภา บำรุงรส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008074-1 นางสาว ปาลินี ชัยโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002115-2 นางสาว มินตรา คำคอน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012015-8 นางสาว อรพรรณ ผลเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007013-5 นาย ศราวุธ รัฐวร ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005024-8 นาย ธนวรรธน์ บุญรอด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790010037-4 นางสาว นภัทร ไฝทาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002022-6 นางสาว ฉายสุรีย์ สันหะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007005-6 นางสาว มุกชมพู ไพเราะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002024-6 นางสาว อภิญญา สิงห์รักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671570004001-4 นางสาว ธนวรรณ โคจร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002127-7 นางสาว นิรุชา บุญที ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671220002014-1 นางสาว ธันย์ชนก จุตาทิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004049-7 นางสาว ธัญทิศา สุดสนที่ระลึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002002-0 นาย เอกคเดชสุมณ ภูสกุลรุ่งวัฒนา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001035-5 นางสาว รุ่งทิวา สมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004048-9 นางสาว เบญจวรรณ บุญตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001006-6 นาย ปุญญพัฒน์ พุทธิมา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002026-1 นางสาว ปุณฑริกา พุทธรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007018-9 นางสาว กุลธิดา พระหันธงไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007015-5 นางสาว สุณัชฎา คนซื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008043-6 นางสาว ภาราภรณ์ บรรโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001001-1 นางสาว วรรนิสา ชาพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003006-8 นางสาว อุมากร จำปามูล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003007-6 นาย ทีปกร กิจจาอาภา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671699002007-0 นางสาว วราลี ศรีผาง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008018-8 นางสาว พิราวรรณ กล้าหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001013-6 นางสาว วีรินท์ กั้วนามน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001023-1 นางสาว จิรารัตน์ เขียงคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002053-5 นางสาว กมนดนัย เวียงทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671660007005-1 นาย อิทธิกรณ์ ชัยสมภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009001-3 นางสาว จีรนันท์ โสนายะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007012-7 นางสาว จิรภิญญา แสนสุข ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007006-4 นางสาว บัณฑิตา ศิลปชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002005-7 นางสาว วัชระกร ปังอุทา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006012-3 นางสาว อรทัย ศรีสร้อยพร้าว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002037-1 นาย พีรพัฒน์ บัวคำภู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671644002002-7 นางสาว พิมรัตน์ เขจรดวง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690002020-2 นาย ชลชิต ไชยชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006007-3 นางสาว ณัฐนิช ภูดอย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002003-3 นาย พุฒิเมธ กองทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012016-6 นางสาว ธัญกร ทัพภูเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011017-0 นาย อาชวิน อุบลเลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002078-5 นาย นิติภูมิ แกมนิรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330011024-6 นางสาว ปวิตรา ดอนสินพูล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002009-1 นางสาว วรนุช บุญไสย ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530003023-3 นาย วัทธิปกร ดลถวิล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002049-3 นางสาว พัชราภรณ์ ทองน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009031-0 นาย พัฒนากร ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002014-2 นาย ธนพัฒน์ ชะม้ายกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006042-0 นาย ชนินธร สุริยันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671284001009-8 นาย วิศรุต นามโส ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008012-1 นางสาว วนิดา พยัคเค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002132-7 นางสาว ยุพรัตน์ จ่าชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008055-0 นางสาว สุจิตรา ศรีวรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006072-7 นางสาว นูรไอนิง ดรอนิง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007004-4 นาย ธนบัตร บุญสา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008049-3 นางสาว ลักขณา สุวรรณ์อำไพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002004-7 นางสาว วรรณเรศ วงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002024-8 นางสาว กัญญารัตน์ ภูมิ่งใบ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330011023-8 นางสาว โสภารักษ์ คำกุณา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006073-5 นางสาว ปวีณา นามวงษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001026-4 นางสาว สุนิสา ทิพย์กองลาศ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005030-6 นางสาว วิไลวรรณ คงราศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002037-8 นางสาว สุพัตรา จันทร์ส่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002061-8 นางสาว วรกาญจน์ เเห่งสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002018-3 นางสาว จิรนันท์ ประเสริฐสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671660007002-8 นางสาว ณัฐติยา โพธิ์รัตน์โส ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002106-1 นาย ธนนนท์ สัทธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671684007009-3 นางสาว เจนจิรา ศรียะวงค์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002020-7 นาย พรประเสริฐ ลาอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671564002009-2 นางสาว ภาวิณีย์ น้อยเพิ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671354004004-7 นางสาว ปนัดดา อาจศึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002017-2 นางสาว พัชรินทร์ เงยไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008081-6 นางสาว สุดารัตน์ วงษาสินชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006003-2 นางสาว กิตติยา บุญอาษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008001-4 นางสาว ณิชาภรณ์ ชาญนรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002022-2 นางสาว อารียา พลทะยาน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009026-0 นาย ณเรนธรณ์ พรมชินวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003002-3 นาย มานิต เจริญดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002024-2 นางสาว เสาวนีย์ เรืองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002082-4 นางสาว ยุวดี สิมพลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001016-9 นางสาว ขนิษฐา นาแถมเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002015-8 นาย วรธน เหลื่อมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002064-8 นางสาว พิมพ์ลภัส เฉลิมสิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004084-4 นางสาว สุมินตรา ไชยยศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001011-2 นางสาว เมย์วดี จูมครอง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002050-4 นาย ภควัฒน เต็มลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008064-2 นางสาว วนิศรา เรือนเปาะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002008-9 นางสาว ณัฐสุดา เสนานุช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005003-2 นาย ศักยริกข์ กาญจันดา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008031-1 นางสาว วนิดา ปานณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002050-7 นางสาว ลิลดา ภารสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002019-8 นางสาว อัมภาภรณ์ คำมะนาง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005016-4 นาย วรวิทย์ กันหาโนน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008051-9 นางสาว พิรดา สารจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004031-5 นาย ทศธร ภูปานกลุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002040-8 นางสาว นฤมล เบือกขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003007-2 นาย วีรพงษ์ จันนามิตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007047-8 นาย ศิรชัช บุญศรไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002013-3 นางสาว ไหมแก้ว นนทะแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008034-5 นางสาว นฤมล บรรดาพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002011-3 นางสาว กมลพรรณ โคตรมา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671530003025-8 นาย เกียรติศักดิ์ เภาทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790001026-8 นางสาว ประวีณา หมื่นรักษาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011019-6 นางสาว วรรณษา สังรวมใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006069-3 นางสาว ปกิตตา คูณคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001008-2 นาย โฆษิตชาดก ภาชนะวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671460001002-9 นางสาว เกศรา แก้วนาเหนือ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004065-3 นางสาว วรดา ชัยชะนะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002039-7 นาย จิรายุทธ สมภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001030-0 นางสาว กมลชนก ชินภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009006-2 นางสาว ยลรดี โพธิ์รัตโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002072-8 นางสาว ธัญกมล จันคณา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330011021-2 นางสาว ชฎาพร ศรีจันทร์เติม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007004-9 นางสาว ศิริกาญ ไพบูลย์ชิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002039-4 นางสาว อินทิรา เกษมสินธ์ุ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002013-1 นางสาว พรรณษา ฉายอำไพ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002084-0 นางสาว ชนิตรา ติลาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671680003009-5 นางสาว ปริณดา แสงนวล ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264007009-4 นาย ธราวุธ ปรีผ่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540005004-0 นาย นที เถื่อนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004029-9 นาย เมธาสิทธิ์ คิดโสดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002057-6 นางสาว อะธีนา สีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002022-3 นาย โชคชัยโย สุขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002010-1 นางสาว อโณชา โมฆรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001010-2 นางสาว ธิติกาญณ์ ไกรยะวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004076-0 นางสาว ชนัญชิดา นามคันโท ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680003003-8 นางสาว ชนิดา เจริญขวัญ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003003-5 นางสาว พิมพ์พรรณ หวานจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008072-5 นางสาว กมรวรรณ คำมะลิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002042-4 นางสาว ลลิตา สิมมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002052-0 นาย ณัฎฐ์พลัช รับจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004047-1 นางสาว พิมพ์ชนก พระสุพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002047-3 นาย กิตติกร นาชัยเริ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002093-1 นางสาว สุทธาสินี พันธ์เลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006018-0 นางสาว กฤตชญา ทะสังขาร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002057-9 นางสาว อรชนกรณ์ ประทุมวัน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002100-4 นางสาว ธิดารัตน์ เทศที่อยู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002094-9 นางสาว เบญจมาภรณ์ จำรัสภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671340004004-6 นาย คณิน ชูกมล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330011020-4 นาย ทักษิณ บุญไสว ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002130-1 นางสาว ณัฐณิชา กั้วพิทักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671454002005-4 นาย พงศ์กรณ์ อาจวิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671330011022-0 นางสาว ปริชาติ ไชยคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002004-0 นางสาว ประณีรัตน์ ถิ่นหนองพัง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002005-9 นางสาว ภคพร โพสาฮาด ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002063-7 นาย ทวัชชัย โวหาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002063-0 นางสาว ฐิติวรดา ชนะดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004083-6 นางสาว ชลธิชา จงสมชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424005002-1 นางสาว ศิรินภา มุสิกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002006-3 นางสาว วิมลรัตน์ คำสี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001032-8 นาย วนิจชกรณ์ ศาสนะสุพินธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002001-8 นางสาว ธิดารัตน์ ชัยเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005012-4 นางสาว นันท์นภัส มณีใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002045-7 นางสาว ยศวดี ภูนาเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007024-7 นาย ณัฐกิตติ์ พรมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002012-7 นางสาว พรนิภา มหาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010027-5 นางสาว จีรารัตน์ ไชยสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002032-9 นางสาว ศศิวิมล ปีกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004086-9 นางสาว กัญฐิกา ศรีหาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002001-8 นางสาว ปัญจพร อ้วนเฮือง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002045-4 นาย กฤษฎา นาสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671340004002-0 นาย จีรพัฒน์ สิงห์เพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330013010-3 นางสาว ภัทรา นาใจนึก ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002053-1 นางสาว ประภาสิริ พิกุลหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003008-4 นาย นินนาท จิตอามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790001037-5 นางสาว อารยา จรรยากรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010023-4 นางสาว ปนัดดา รูปคม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013008-7 นางสาว สุดารัตน์ กมลไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008017-0 นางสาว กนกอร สมเป็ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002006-8 นาย กฤชณัท ศรีภาวินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320002009-9 นางสาว กมลทิพย์ ภูโทเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012027-3 นาย ธนายุทธ ศรีพวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002068-6 นางสาว พรรณิชา เถาวันดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671424005001-3 นางสาว ณัฐธิชานันท์ ลนขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671684007003-6 นางสาว ปัญฑิตา วรรณทอง ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001019-3 นางสาว คูนทรัพย์ ยะโสธร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002029-7 นางสาว วงศ์พระจันทร์ ถิ่นไผ่บูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006049-5 นางสาว จันทนา วัฒน์วงศา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004067-9 นางสาว กัญญาวีร์ แข็งฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002058-7 นาย ศราวุฒิ นามนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002054-3 นางสาว มริสา ไกรสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006002-4 นางสาว พิบูลรัตน์ บุตตะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002023-7 นางสาว ญาดา เทวิญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002057-2 นางสาว ประณยา จันดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007013-5 นางสาว วรนุช ศรีสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671254004001-5 นาย ภูริณัฐ เเม่นชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001053-2 นางสาว พิชญาภา อามาตย์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006028-9 นาย จิรศักดิ์ สังชาดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006050-3 นางสาว จีรนันท์ พันหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005021-5 นาย อนุชา แสนสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012004-2 นางสาว เกตุกนก ผิวขำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002114-5 นางสาว ธมลวรรณ แก้วสีขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002124-4 นางสาว วริศรา ทองไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790003021-7 นาย พงศภัค ประจำตน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001007-0 นางสาว สตรีรัตน์ คำทะเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007044-5 นาย เขมทัต เมืองแวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002075-1 นาย วิริทธิ์พล ภูสุจริต ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004030-7 นางสาว วรกานต์ สาธุชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671644002012-6 นางสาว กัญญวรี กว้างสวาสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005010-8 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณหาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002008-8 นางสาว กัญญาภัค การมนเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002140-0 นางสาว โสภิตา การินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002123-6 นางสาว กฤติยาภรณ์ สมโภชน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671434003003-0 นางสาว อมรทิพย์ ชาติวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008069-1 นางสาว วิลาสินี สันหนัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002005-7 นางสาว ธิติมา ชาติวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001021-9 นางสาว ชลธิชา ตรีประโคน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002011-7 นาย พัฒนกิจ บุไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006056-0 นาย ภัทรดนย์ ภูถาวร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001009-4 นางสาว ศิรประภา สุราฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004053-9 นาย อิสระ ตะโกสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007002-3 นางสาว อนัญตญา สีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002090-7 นางสาว สุวนันท์ มาตเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002010-8 นาย พิชัย อุทัยมาต ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006076-8 นาย ทรงศักดิ์ พิมพาเพียร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008041-0 นางสาว รัษฎากร สิงหาราโท ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005015-6 นาย ธรรมรัตน์ ไพลสาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790010015-0 นางสาว กมลวรรณ โชติประเดิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001011-0 นางสาว ปาริฉัตร อุคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007019-7 นางสาว อาทิตยา ชาญกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006063-6 นาย อธิชาติ ผดุงกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005020-7 นางสาว กานต์สินี ภารไสว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002011-1 นาย บุญช่วย บาลเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006060-2 นางสาว ฐิตารีย์ เสนาพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011012-6 นางสาว ธิระดา มั่งมูล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002002-7 นาย ทรงพล จิตติวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671680003008-7 นางสาว เพชรลดา แก้วอำไพพรรณ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006059-4 นางสาว อรวรรณ สังคะลุน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002074-4 นางสาว ธัญรดา สุระแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004010-9 นาย ดุลยวัต อุทัยศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008079-0 นางสาว ศิริญากรณ์ ชัยโยกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002018-7 นางสาว ดำรัสสิริ อามาตมนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004003-4 นางสาว วรวรรณ วงษ์อั๋น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001034-4 นางสาว วนิดา ฐาญารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003014-2 นางสาว นพรัตน์ ภูอิศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001038-3 นางสาว เจประณัฎฐี ทองไมล์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011008-4 นางสาว วริษฐา ชมนาวัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001005-4 นางสาว ธิติมา อินทร์วิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002013-3 นางสาว กัลยรัตน์ ใจทา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002044-0 นางสาว อรฤดี พิมพ์ดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003021-3 นาย ธีระพล ชนะอุดม ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010003-6 นาย ฉัตรมงคล สันประเภท ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002020-3 นางสาว มาริสา กลิ่นมะรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330011012-1 นาย วชิรวิทย์ นาไชยเงิน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012030-7 นางสาว ชญานิษฐ์ นนทะนำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002014-0 นาย ธีรชาติ พันธุ์วาสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690001018-7 นางสาว อรอนงค์ กล้าหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671434003012-1 นางสาว เบญญาภา เจริญสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671330011006-3 นาย จิรวัฒน์ บุตรสาพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002079-3 นางสาว ลลินทิพย์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690002006-1 นาย ศิริชัย ศรีหาตา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001049-6 นางสาว ธันญารัตน์ ศรีบุรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012009-1 นาย สิทธิชัย เวียงอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007010-1 นางสาว ธิยาดา ม้วนทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001033-4 นางสาว กุลธิดา มูลเกษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006009-9 นางสาว นัฐลิดา สังฆมะณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012013-3 นาย นราธิป พลตื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001016-5 นางสาว เบญจลักษณ์ ชนะกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002028-3 นางสาว วีรณัฐา เสนานิคม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002120-2 นางสาว ปาริชาติ สุบุญมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005012-3 นาย กิตติพัฒน์ ประชุมสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006021-4 นาย ณัฐวุฒิ แสงทวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002032-5 นางสาว อรัชพร โสภาที ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002060-3 นาย อภินันท์ อารพล ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004055-4 นางสาว นาริศา ชิมโพธิ์คลัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001030-6 นางสาว นิษิตา มูลจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690001026-0 นางสาว ศิรัญญา แก้วสนธิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008025-3 นางสาว สโรชา ปัดชา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010007-7 นางสาว พิมลพรรณ พลบำรุง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008028-7 นาย ศราวุธ ป้องสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002035-2 นางสาว ปานิตา ชูชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690002014-5 นาย จิรพงศ์ โสภาพล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002121-0 นางสาว เพชรลัดดา เสนาวัง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671354004015-3 นางสาว ฉัตรพร สีโกมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002118-6 นางสาว พัชราพร บุญไชยแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671699002009-6 นางสาว ปริสา วิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002006-7 นางสาว สุพรรณี ไชยหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671320002010-7 นางสาว พิมวิมล สุขาชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006024-8 นาย ธนวัฒน์ สีแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674006002-0 นาย ฐิติพงษ์ หนุนฐิติพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671674003001-5 นาย รัฐฤทธิ์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005006-5 นาย กฤตนัย ดอนแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004056-2 นาย ภาณุวัฒน์ เกิดนาน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002098-0 นางสาว นพัฒศิริ ศรีรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012034-9 นาย เจตน์สฤษฎิ์ นามวงษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004021-6 นางสาว แพรวา มะโนศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004034-4 นางสาว พิจักขณา โพนสนัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004022-4 นางสาว ปวีณ์ธิดา นันทกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002138-4 นางสาว ธันยพร เมืองโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790005026-4 นาย ชินดนัย สียาฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002025-6 นาย อภิศักดิ์ สิมมาหลวง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002049-6 นาย อนุวัทย์ จันทะขึ้น ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006014-9 นางสาว ทิพย์สุดา บุญชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003014-8 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรมดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671684006002-9 นาย ภูรี ศรีประดิษฐ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001045-4 นางสาว วิชุดา พานโมก ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671254004002-3 นางสาว อรทัย ไชยมะณี ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008005-5 นางสาว จิตรลดา สารทะนง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005021-4 นางสาว ณัฐกฤตา นิคมภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002035-5 นาย อรรถชัย อาษาภา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004023-2 นางสาว กุลณัฎฐ์ มาตวังแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004026-0 นาย เกียรติศักดิ์ บุญเกตุ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002018-1 นางสาว ธนัฐชา ภูเเล่นนา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002042-8 นางสาว วรัญญา ภูผาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002010-0 นาย จันทลักษณ์ พรมลี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671240001036-3 นางสาว บุญทิตา กองพล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790009016-1 นางสาว อรนรินทร์ หมื่นศร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003009-8 นาย กิตติภูมิ บุญเลิศลภ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002044-7 นาย เลิศวรฤทธิ์ ทุงจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002101-2 นางสาว ธนัฏฐ์ภรณ์ ไชยผา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004044-8 นางสาว ประกายฟ้า โมธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002015-9 นางสาว กิตติยากร แก้วกุดเลาะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002073-6 นางสาว นิชากร แซ่เจี่ย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330013014-5 นาย รัฐภูมิ พิลาวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001011-6 นางสาว นุชจรี บ่อแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671354004013-8 นางสาว ธนิษฐา ศรีรัตนาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001034-2 นางสาว ชาลิสา คำทองสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002006-7 นางสาว วราพร แสนบุดดี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671264007004-5 นางสาว วิชุดา แก้วสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008048-5 นางสาว มัณฑนา เจินทำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001047-0 นางสาว ธัญญารัตน์ นิโรรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671220002012-5 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ รอดสุด ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005027-2 นางสาว ฟ้าประธาน ผ่านจังหาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001022-9 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไชยหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002003-0 นางสาว ณัฐณิชา บุรานเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001035-9 นางสาว สุวดี ศรีปลัดกอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002004-2 นาย ชิษณุพงศ์ โชคบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530003016-7 นาย รวิพล เปาวะนา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671650002006-5 นางสาว สายธาร ดอกสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002017-3 นาย อธิป ภูบัวคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690001014-6 นาย สุระนันท์ บรรลือเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007016-3 นางสาว หนึ่งฤทัย บริเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008078-2 นางสาว ธิดารัตน์ นนบรรดิษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671284001010-6 นาย ธิติวุฒิ ช่างสกล ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671564002013-4 นางสาว จุฑารัตน์ ดวงปินตา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671650002011-5 นางสาว ณัฐชยา สุวรรณประทีป ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002009-9 นางสาว วิลาพร มุกโส ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002046-5 นางสาว ลลิตา ไชยสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007011-9 นางสาว มธุรดา มูลลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006067-7 นางสาว สิริกร แก้วโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001044-1 นางสาว ณัฐชา ลับภู ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010016-8 นางสาว จิราภา หาระสาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002056-8 นางสาว เนตรอัปสร ปาจี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671524006008-4 นาย ชนกนันทน์ โยคะสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002055-6 นางสาว พลอยชมพู พรหมพิงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009022-9 นาย นันธวัช สีไตรลืม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002015-2 นางสาว ลิลวนันท์ วรรณพราหมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340004009-5 นาย ธันญ์ธกรณ์ ภูงามแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002033-7 นางสาว ชนิกานต์ ทิพย์สันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008056-8 นางสาว อมรรักษ์ ชาดงบัง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007007-7 นาย ธราเทพ มาตรา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002056-4 นาย ธนกุล สีดาอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007014-8 นางสาว เพชรรัตน์ ไผ่ฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011003-5 นางสาว ชนนิภา ยะระพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007040-3 นาย กนิษฐ์ บัวพา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002004-3 นาย พีรณัฐ พุดด้วง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002077-4 นางสาว วนิดา ยวนหมื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002020-0 นางสาว กนกพร โคตรวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002027-9 นางสาว อรัญญา วิเชียร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005026-3 นางสาว มณีรัตน์ ศิริกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671434003010-5 นางสาว อรุณลักษณ์ แก้วอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002036-3 นางสาว วนัชพร ทิวาพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002052-3 นางสาว กุลณัฐ มูลเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007010-2 นางสาว พริมรตา จงเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002041-6 นางสาว ปภาวรินทร์ สันทาลุนัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002034-1 นาย ธีร์พิทยุตม์ โพธิอำพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004092-7 นาย อานนท์ ดารา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007008-6 นางสาว กัลยา ดูระภัก ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008062-6 นางสาว สุทธิดา ภูธาตุงา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002026-3 นางสาว รุ่งนภา กล้าขยัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008077-4 นางสาว อรพิมล แก่นณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002066-3 นางสาว เกวลิน ภูกองเมฆ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002007-3 นางสาว กวิสรา ขันนามล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004032-3 นางสาว บุษกร บุญยะบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002046-9 นางสาว สุชานันท์ โมธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671699002001-3 นาย กิตติทัต สุบรรทม ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009025-2 นาย กฤษนัย ทองเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003015-5 นาย เฉลิมชัย อินภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002006-5 นางสาว สิริวรรณ ไชยปัญหา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005008-1 นาย พงศกร เเก้วจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530003005-0 นางสาว มณฑิรา วิเศษวิสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007013-0 นางสาว ชมภูนุช รจพจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004002-6 นางสาว อาจรีย์ สนิทไทย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006009-2 นาย นนทพัทธ์ ศรีหาตา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006070-1 นางสาว รุ่งนภา สุขนิลทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004008-3 นาย ธีรเมธ ศรีสมศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002110-3 นางสาว กวินทิพย์ ไชยรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001063-1 นางสาว อรกัญญา พระสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680001007-1 นาย อติกรณ์ พาโฮม ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010019-2 นางสาว มิ่งขวัญ บุตรแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003015-4 นาย ธีระศักดิ์ เพ็งลุน ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001041-7 นางสาว ชุลีภรณ์ ป้องทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013013-7 นาย กนกศักดิ์ สีหามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002080-1 นาย ชายลือชา วรบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002075-4 นางสาว สุทิตา ชุยรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002012-4 นางสาว ไอรดา ผลเลขา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671454002002-1 นางสาว พจรินทร์ เปียสง ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004072-9 นาย นราธิป พิมพ์จตุรัส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008023-8 นางสาว นภัสพรรณ ทองปาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003026-6 นาย ภูมิมงคล แสวงสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006064-4 นางสาว เบญญาภา นิลผาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007037-9 นางสาว ชนาภา ลีลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001048-2 นาย นัฐภูมิ โพธิ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004054-7 นางสาว ศศิธร ไพศาล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002041-3 นางสาว พินทอง แสนบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004080-2 นางสาว กรนิภา สิมมาสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005003-3 นาย รัฐพงศ์ สาระทักษิณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004019-0 นางสาว เพชรลดา วีสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012007-5 นางสาว ชลนิกา พ่อโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001012-8 นางสาว ชลธิชา นันรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004008-8 นางสาว อรพิน ฤทธิคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006035-4 นางสาว กัญญาณัฐ เจริญวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004075-2 นางสาว ณัฐญาดา หล้าเพชร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011013-9 นางสาว ฑิคัมพร ยุระพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002004-0 นางสาว สุดาพร สันโดษ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002005-4 นางสาว กัญญารัตน์ แก่นจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002028-9 นางสาว วรรญาดา กุลผึ้ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004037-2 นาย ศุภกันต์ บุตรสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002083-2 นางสาว ดวงฤดี พวงแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001017-9 นางสาว ฐิติมา ทรงคะรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671624006002-5 นาย ศิริพงษ์ บรรดาศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004052-1 นางสาว อรอุมา จันทคาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002096-4 นางสาว ฟาริดา เรียงสา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002001-4 นางสาว ปรียานุช คำผิว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671524006007-6 นางสาว ปนัดดา พลเยี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007041-1 นาย อิทธิพัทธ์ ริกำแง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001024-5 นาย ชัยวัฒน์ จันทร์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002062-9 นางสาว ฐิตามร จันทร์บุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540005007-3 นาย ดุลยฤทธิ์ บุญเรือน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530007002-3 นางสาว ณัฎชา ภูยางตูม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671690001029-4 นาย จักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002002-4 นางสาว ศศิวิมล ผ่านแสนเสาร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008003-0 นางสาว เรวดี เชียงแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007039-5 นาย ครรชิต หระมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004087-7 นางสาว พีระดา วงษาสินชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002025-5 นางสาว รุ่งทิวา รักชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424005006-2 นางสาว สุพัตรา อุ่นไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006026-3 นางสาว ปัณฑิตา ดาบพิมพ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008022-0 นาย คมสัน ด่านลำมะจาก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002070-5 นาย กฤษติยะ ชะนะมาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002078-2 นางสาว ชนาพร วงศ์เเก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002019-2 นางสาว จิรัชญา ศรีบุดสะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003004-3 นางสาว ฌิณนิชา โททำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671650002021-4 นาย ศิวศิษย์ สมอนา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002004-8 นางสาว วรรณนิภา ทองสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004088-5 นางสาว วิภาดา หงษ์ลอยลม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007005-2 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์ชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002059-2 นางสาว ชนันท์ธร ทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003011-4 นาย ธนโชติ สันประภา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002063-4 นางสาว สุทธิดา คร่ำกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002034-5 นางสาว ฑิชาดา วิเศษศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002003-6 นางสาว ภัทรธิดา ภูคงยอด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002135-0 นางสาว ภูภริดา รอดอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671434003017-0 นางสาว ชลิตา กุลมี ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002011-5 นางสาว ศิริภัสสร ประดับศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690002017-8 นางสาว ศิรภัสสร แก้วภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005033-0 นาย แทนคุณ สุวรรณพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002008-3 นางสาว อัมพกา ศรีประดู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671284001003-1 นางสาว ณัฐฐิดา ป่าครอง ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002112-9 นาย ทิณพัฒน์ ก้องเกตุ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005025-5 นางสาว พัฒน์นรี เรืองดิษฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008070-9 นางสาว กัลยกร เอมอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002126-9 นางสาว รัตนาภรณ์ เผียนสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002023-0 นางสาว พรมพร พันภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002025-5 นางสาว มัณฑิรา พุทธษาระวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424004002-2 นาย โชคชัย พิมเพราะ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690001019-5 นางสาว ปนัดดา ธารจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004079-4 นางสาว แก้ววดี กองแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007008-0 นางสาว สโรชา ม่วงศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004078-6 นางสาว พันทิภา ภารสำราญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001051-6 นางสาว ประฏิญาภร สัมมาสโก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005019-8 นางสาว ภัทรประภา วงศ์เมืองกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790010008-5 นางสาว อรวรรณ วันชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010001-0 นางสาว ปริณดา พรมแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008068-3 นางสาว ชลลดา สมีดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004016-6 นางสาว พรปวีณ์ พรมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008050-1 นางสาว นราพร พลชำนาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002011-7 นาย ธนวัฒน์ กั้วมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671254004003-1 นางสาว กัญญาวีย์ อุคำพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012038-0 นาย จักรินทร์ ชาภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002030-5 นางสาว กานต์สินี หนองหาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009015-3 นางสาว นิรชา ทับศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009023-7 นาย เดชาวัต มหาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010010-1 นางสาว พัชรีรัตน์ สุขบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001024-3 นางสาว ภัทรวดี ไชยเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007006-9 นาย ชานนท์ เเน่นอุดร ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001061-5 นางสาว อรปรียา กุมชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001015-1 นางสาว กชกร บุญเจือ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002139-2 นางสาว ชุติกาญจน์ หาวบัวทา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790003018-3 นางสาว ศศิธร ดีจันทร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003003-5 นาย วุฒินันท์ คงสบาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790009002-1 นาย ภาณุวิชญ์ มานะพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004082-8 นางสาว อารี มั่นคง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011011-3 นางสาว อรวรรณ จอมทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002047-7 นางสาว ทิพยาภรณ์ สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007036-1 นางสาว จตุพร ราชสีห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003025-4 นางสาว มธุรดา โถนารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006016-4 นางสาว เพชรลดา แพงเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002089-9 นางสาว พิมพ์พิกา พลแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002087-3 นางสาว สุวิตา ละครพล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004027-3 นางสาว กัญญาณัฐ ใจบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008058-4 นางสาว ชยาภา อินเสมียน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009032-8 นางสาว กุลณัฐ ซิงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001033-6 นาย เมฆสิทธิ์ การจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002030-6 นางสาว วิราศินี เขียนแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004033-1 นางสาว ชุติกาญจน์ โพธิหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001032-6 นางสาว กิติญารัตน์ ทาต้อง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011015-4 นางสาว วรรณลดา เสนาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004009-6 นางสาว พิชญ์สินี ร่มแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002099-8 นางสาว กัญญานัฐ กลางจันทา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002069-7 นาย ทนงศักดิ์ ศรีลาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002020-6 นางสาว ณัฎฐธิดา คูณเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690002016-0 นาย ธราธร พานา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004021-1 นาย ทวีศักดิ์ ศรีพลลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005036-3 นางสาว อัจฉรา ค้อมสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002009-7 นางสาว ฐิติมา อามาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003008-0 นางสาว อมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008076-6 นางสาว ปาลิกา ชัยโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674006006-1 นาย ชริต จำนงนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007035-3 นาย ณัชพล นนท์คำวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007030-4 นางสาว มัลลิกา ประครองญาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004024-5 นางสาว เกวรินทร์ แซ่ลิ้ม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006065-1 นางสาว อภิสรา ผิวเหลือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671274003001-4 นางสาว อรดา พันธุ์การ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001018-1 นางสาว ณัฐณิชา วงษ์สกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002006-9 นางสาว ศิริวรรณ สีสัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002013-8 นางสาว กชมน บูชาพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001021-1 นางสาว ลลิตา มะลิพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008082-4 นางสาว ประภัสสร โคตรพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006079-2 นาย สุทธิราช หอมกลิ่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001055-7 นาย ศราวุธ สีวงษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012020-8 นาย ธนภัทร ธิวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006040-4 นางสาว ดมิศรา อันพาพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012006-7 นาย ไกรศิริ ไกรรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008042-8 นางสาว พรญาณี หาริตะวัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001048-8 นางสาว ณัฐชา เหลาสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671354004031-0 นาย ธนวัฒน์ นามวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002022-0 นางสาว สุดารัตน์ ทองเฟื้อง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002021-5 นาย ยุทธนา เยาวพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671650002016-4 นางสาว ปิยาพร พนมยงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001035-1 นาย ชัยพร สีชมไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005019-9 นาย กรวิชญ์ พลข่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002007-6 นางสาว กัญญาณัฐ แสนคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671660007008-5 นาย รัฐภูมิ ศรีชัยมูล ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001031-4 นางสาว นางสาวชมพูนุท กุลมาศ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002011-6 นาย สิรวิชญ์ เจริญพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001003-3 นางสาว ขวัญจิรา สุดใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790012032-3 นางสาว ขนิษฐา ดีดวงพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004029-4 นางสาว ปิยะรัตน์ มูลรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330011018-8 นางสาว กัญญาณัฐ สุมนาพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002016-4 นางสาว สุทธิดา ทองเฟื่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002001-6 นางสาว ชนัฐปภา เทพศรีหา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002014-9 นางสาว วรนุช พันบุญมี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264007012-8 นางสาว ชลดา โคตรพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001024-9 นางสาว บัญฑิตา ปัญญาเครือ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002054-6 นางสาว กัญญาณัฐ นุ่มสวน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671354004025-2 นาย สุรเชษฐ์ นันอำไพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671674003003-1 นาย พงษ์ไทย ภารสำราญ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008045-1 นางสาว ปนัดดา กุลวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002028-0 นาย เจษฎา เย็นใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008008-9 นางสาว ชนิกานต์ แสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002119-4 นางสาว สัณห์ฤทัย เจริญผล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671354004002-1 นางสาว จิรัชญา บุญไม่ละ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008010-5 นางสาว วรัญญา ก้านมะลิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012031-5 นาย กฤษดากร ติวทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002005-8 นางสาว จิดาภา หนึ่งคำมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002023-8 นางสาว ณัฐณิชา ถานาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671699002016-1 นาย กีรติภูมิ ทิพย์โคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006017-2 นางสาว นพธีรา เหล่านายอ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007006-0 นางสาว มณีรัตน์ นิลประพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671684007002-8 นางสาว กันติยา ชาเศรษฐ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671220002004-2 นางสาว พรนภา ภูชมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006068-5 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002076-9 นางสาว สุภรตา กันไชยา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008024-6 นางสาว จารุวรรณ ผานาค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009019-5 นาย สันติพงษ์ ปัตถาวโร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013015-2 นาย ศรัณย์ธรรศ ไวพจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671434003008-9 นางสาว ฐารดา ศรีคัฒนพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008057-6 นาย มิณฑ์ธาดา จำกัดสิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006023-0 นางสาว อรลิตา อ่อนตาเเสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012025-7 นางสาว สิริกานต์ ทิพวัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002011-8 นางสาว พัชรา ภูประวิง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008009-7 นางสาว ณัฐธยาน์ นามเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006066-9 นางสาว นันท์นภัส บุตรวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009036-9 นาย กิตติพัฒน์ ภวะภูตานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671340004010-3 นาย ถิรวิชญ์ หล่อวงศ์ตระกูล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002007-5 นางสาว กัญญาวีร์ สีวงอร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004007-5 นาย ปวริศร์ มงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671564002001-9 นาย สิริศักดิ์ พันผาด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671690002010-3 นาย เกษมโชค มะลิขจร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004022-9 นางสาว อารยา ทองเล็ก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005039-7 นาย ศุภวิชญ์ โพธาราม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002103-8 นางสาว กานต์ธิดา ขำดวง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671624006001-7 นาย อิทธิศักดิ์ ศรแม้น ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002041-0 นางสาว ชลธิดา ขันนาเรา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002074-7 นางสาว กนกวรรณ สิงห์ศร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006011-8 นางสาว ชนิสรา โกติรัม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671680003007-9 นางสาว ธัญธร นิสัยพรามณ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012033-1 นางสาว จิตรา ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002015-3 นาย เด่นภูมิ วรพันธ์ุ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002067-1 นางสาว สุจิตรา ภูทองโปร่ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003011-3 นางสาว ภคพร อำนักขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671650002012-3 นาย ธันยธร ประทีปเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008046-9 นางสาว วริสา ดีลุนชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013005-3 นางสาว ปทิตตา จันทะคัด ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002024-8 นางสาว ปนัสยา ราชชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001027-6 นางสาว พรปวีณ์ กั้วพิสมั้ย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002085-7 นางสาว ธัญชนก ภูสมพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002010-5 นางสาว ชลลดา อุ่นบุรมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001023-5 นางสาว นันทนา รัตนอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002097-2 นางสาว ธนพร ฉายจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790010029-1 นาย อิทธิพัทธ์ คิดเห็น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010024-2 นางสาว ณัฐชนัน อารีญาติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684006001-1 นาย สุขสวัสดิ์ ประชาราษฎร์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530003006-8 นางสาว ปฎิภรณ์ ไชยะมะณี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006041-2 นาย นพวิทย์ ไชยสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002008-2 นาย ธนวัฒน์ เปาป่า ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002038-9 นาย เดชา พิลาภ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330013004-6 นางสาว กมลลักษณ์ ภูวงแหวน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003007-6 นาย ศิรสิทธิ์ สุดแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001015-7 นางสาว ประภัสสร ถิ่นมีผล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001018-5 นางสาว อริษา ทองจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007002-9 นาย ธนทัต เรียบผา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001062-3 นางสาว อาภรณ์ สว่างศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006043-8 นาย สาริน ภารบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002079-0 นางสาว ฉัตรษุดา สีมันตะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001069-8 นางสาว สาวิตรี พึ่งป่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671284001007-2 นางสาว ดวงพร เหมี่ยงสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001057-3 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674004001-4 นาย ภัทรวัฒน์ อาชีวะ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006015-6 นางสาว สุชานาถ จิตภาค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002011-9 นาย ชิษณุพงษ์ ธัญพิสิษฐ์กุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004081-0 นางสาว ธัญกร พรฤาชา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002043-9 นางสาว ลัดดาวัลย์ กูดทองดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008029-5 นาย ณัฐพงษ์ มิยะกร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011014-7 นาย ศิรสิทธิ์ ประทุมเหง้า ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002008-3 นางสาว วิภาวรรณ บัวผาย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004038-0 นางสาว ชนัญชิดา บุพศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010026-7 นางสาว เกศราภรณ์ คะมุง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003013-4 นางสาว สุภัสสรา ผลาเสพ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004025-7 นางสาว กรกนก นิลจำเริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005038-9 นางสาว วนัทปรียา สิมงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001031-8 นางสาว ฐิติพร บุญแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004043-0 นางสาว ศริษา ตินะโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671274003002-2 นางสาว ทิพยาดา ระยับศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790010014-3 นางสาว เกวลิน ผาริการ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002016-8 นางสาว พลอย ดำสง่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001008-8 นางสาว เพชรลดา วรรณรส ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004064-6 นางสาว สุภาพร วันเพ็ญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010013-5 นางสาว ศศิวิมล วงษ์มาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003014-7 นางสาว ธินัตินันท์ จันทะคัด ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005020-6 นางสาว กาญจนสุดา โยธพล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671699002021-1 นาย ณัฐวัตร พิลาธร ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001037-1 นางสาว ชลนิสา คำพิศมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008060-0 นาย ภาณุวัฒน์ คำภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002035-8 นางสาว อรอุมา ภักดีสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330011002-2 นางสาว ปานระวี มาตสรรพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002022-9 นาย แผ่นดิน ทองโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005002-5 นาย นิพล ภูกมล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012014-1 นาย ลิขิต ศิริระ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001028-0 นาย เจษฎา แพงวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002038-2 นางสาว ปฐมาวดี แท้สูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009013-8 นาย พันธ์วริศ ด้วงกอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004045-5 นางสาว วิภากาญจน์ ม่วงมิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002002-2 นางสาว สุชาวดี สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671330011001-4 นางสาว ศุภสุตา สุยคำไฮ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007021-3 นางสาว นิรดา นาเมืองรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002008-1 นางสาว ภัคนันท์ ปราถนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012036-4 นาย ธีรเดช ศรีสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001013-8 นาย กฤชเพชร เพ็ชร์ประยูร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002019-6 นางสาว พัชราภา กัลปพฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790003012-6 นาย ฐิติพงศ์ ไชยา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002071-7 นางสาว ปลายฝน แม่นเหมือน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003012-2 นาย อชิตพล คาดสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524006003-5 นางสาว อรัญยา ศรีทน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330013011-1 นางสาว นุชสรา ภูพันนา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002018-0 นางสาว วนิษา นามปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012018-2 นางสาว จันทร์จิรา มั่นยืน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011007-6 นาย พีรพงษ์ ละม่อม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002009-1 นาย นพพล นันสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004089-3 นางสาว วันวา แสวงสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006006-8 นาย สิงหา วงกรด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671240001044-7 นางสาว ขวัญจิรา วิชัยปะ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330011008-9 นางสาว นันทิพร โนนปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008083-2 นางสาว ปภัสสร บุญขัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007004-4 นาง มณีรัตน์ ดวงวิสุ่ย ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002129-3 นางสาว สุธิตา ทะนาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671424004004-8 นางสาว พิมชนก หวันชิตนาย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671240001039-7 นางสาว เยาวมาลย์ อุนารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790007026-2 นาย กันตพงษ์ ศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001007-4 นางสาว สุภัสสรา มูลไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671699002012-0 นางสาว ชัชฎาภรณ์ คำนวนสินธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002024-9 นางสาว เกวลิน จำเริญสัตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001043-9 นางสาว วีธรา แก้วทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671674003018-9 นางสาว กัณฐิกา เชื้อคนเเข็ง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424005003-9 นาย ธนดล ศรีปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002066-7 นาย พิชญาภัค ภูจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002034-8 นางสาว ผการัช ผลจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001010-8 นาย ธนกฤต วงษ์ชาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002075-8 นาย พุฒิเมธ เอกตาแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671220002010-9 นาย พชรพล เพิ่มขึ้น ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790010017-6 นางสาว อนัญญา นามพรม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002050-1 นางสาว บุษกร พึ่งสลุด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790010009-3 นางสาว ชยาภรณ์ เชาว์นามน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002031-7 นางสาว วรกมล เจริญมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002036-6 นางสาว กมลณัฐ สร้างนอก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007007-2 นางสาว สุทธิดา ยางหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680001005-5 นาย สุรเกียรติ ยอดกุล ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005004-1 นางสาว พรทิภา ยันตบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002054-9 นางสาว กัญฑิตา ปิดตะการ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012008-3 นาย วรเมธ ตะคร้อสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006038-8 นางสาว จรรยา กลิ่นหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001017-7 นางสาว พัชราพร มาจิตรตรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010021-8 นางสาว ปาลิดา มาลาสาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002025-9 นางสาว ศิริรัตน์ สมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001040-5 นางสาว เสาวลักษณ์ โคตรพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790005032-2 นาย พชรพล ผาจ้ำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009003-9 นางสาว รตนภร คนคล่อง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001017-3 นางสาว อทิตยา ฝันนิมิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002058-0 นางสาว นริสรา ตรีเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004023-7 นาย กิตติศักดิ์ ถาวรเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007045-2 นาย ภาณุพงษ์ มูลสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006013-1 นาย วินัย ไชยดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001025-0 นางสาว วิรัลยา ชินมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009034-4 นาย อชิรวัชณ์ ยี่วาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007003-6 นาย ภานุพงษ์ ดวงคำเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012022-4 นาย อนุชิต ภูเกิดพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003005-0 นางสาว ธิลาวรรณ์ จันแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005017-2 นาย วิทวัส บุญแสนยศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530003017-5 นาย สมศักดิ์ เพ็ชรกาญจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540005001-6 นาย อัธฑสัณ เอาะตะเมาะ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006030-5 นางสาว เบญจรัตน์ ว่องไว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006051-1 นางสาว พรพิมล จอมทรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002005-1 นางสาว ถนอมพร สำราญใจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424005005-4 นางสาว กรภัทร์ พันสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690002009-5 นาย ทยุติธร วิชัยผิน ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002020-4 นางสาว ศิริรัตน์ วงษาราช ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002017-2 นางสาว กาญจนา ผันศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009029-4 นางสาว สุวิมล สิงห์รักษา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004062-0 นางสาว เจตสุภา สิงหาอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002091-5 นางสาว กมลทิพย์ พานุวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002017-5 นางสาว นลินี แท่นประทุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002107-9 นางสาว กุลปริยา ดาวเศรษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004071-1 นางสาว อรัญญา โถนวาสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002102-0 นางสาว อุมากร โทแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009010-4 นางสาว ฉันชนก สิงหาราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002030-9 นาย ธนกฤต ยุบลพาศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010031-7 นางสาว พิชญาภา พิมพระลับ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005037-1 นาย ณัฐพันธุ์ ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008044-4 นางสาว ชนิสรา ศรีทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002033-3 นางสาว ประภาดา ดินดอนหวาย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001016-1 นางสาว ปิยะธิดา พลเยี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010004-4 นางสาว โสภิดา ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002005-5 นางสาว พิมพ์ลภัส บุ่งนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006045-3 นาย วิชยุตม์ สมสนุก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002026-7 นางสาว ณัฐชา ศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001067-2 นาย ณัฐพงษ์ บรรยงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003013-4 นาย ณัฐนันท์ ไชยพร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002018-8 นางสาว สุปรีญา ใจถวิล ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006022-2 นางสาว ชญาภา หมั่นเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007007-7 นางสาว ประกายมณี โสเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004073-7 นางสาว ภิญญาดา พันธ์มะณี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010002-8 นางสาว ธีรพร อุทพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003001-9 นาย ฤทธิเดช เชื้อคำฮด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002018-4 นางสาว กุลณัฐ แสงเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005002-4 นางสาว สุพิชชา กิ่งกาง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671354004017-9 นางสาว ธนัญญา มรกฏจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002069-1 นางสาว กนกวรรณ จองระหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790005014-0 นางสาว ฐิติวรดา วงศ์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671284001001-5 นาย สันติ มาตรักชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790009020-3 นาย ธนพงศ์ สอนสา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002067-5 นางสาว ขวัญฤดี หวยสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671354004033-6 นางสาว ยุภาวรรณ ขันธะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006019-8 นางสาว กุลธิดา สุกทน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004004-2 นางสาว ภาวินี จิตจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006075-0 นางสาว ธารทิพย์ ทองละมุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008047-7 นาย พุทธิพงษ์ บุญเจิม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007031-2 นางสาว อุบลวรรณ ธรรมคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012024-0 นาย ธนภัทร ค้าเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002013-2 นางสาว ไพลิน วัฒโน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671284001004-9 นาย สรยุทธ สมคะเณย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002002-5 นาย นพรชัย ปะติตัง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002048-1 นางสาว ยุวธิดา จันจิต ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007020-5 นางสาว พิมชนก พรมเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001052-4 นางสาว พัชราภา นามวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005006-6 นางสาว ธัญญาภรณ์ แดมชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008066-7 นางสาว สุนิสา บุตรอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680002003-9 นาย พิชชากร โคตะวี ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002023-0 นางสาว ณัฐธิดา มานะวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004035-6 นางสาว ไปรยา คุณกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012005-9 นางสาว ณัฐริกา จันทรคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002059-8 นางสาว อินทิรา แก้วชารี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003010-0 นาย พีรพัฒน์ บรรณารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002007-7 นางสาว วริศรา นิลสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003004-9 นางสาว วิไลวรรณ ไชยบรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001027-2 นาย เอกรัฐ ปรีจำรัส ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671570004002-2 นาย นพณัฐ ถาจันราช ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008014-7 นางสาว ภัทรศยา ศรีสุโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013006-1 นางสาว วิภาวดี มีอุเทน ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012037-2 นาย คณาธิป นามณทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002004-6 นาย อภิชน นาชัยฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001071-4 นางสาว ปพิชญา วงค์ชาชม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009004-7 นางสาว ปนัดดา สีต่างคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671624006003-3 นางสาว ศุภรัตน์ แพงหอม ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002040-5 นางสาว ขวัญดาว ดีดวงพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008015-4 นางสาว มินตรา โสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013003-8 นางสาว กุสุมา เหลือผล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671674006007-9 นาย ฑีฆายุ ญาณกาย ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008013-9 นางสาว ประภัสสร สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007014-3 นาย พรหมมา ท้าวเอ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340004005-3 นาย ร่มธรรม ติสามัด ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005016-5 นางสาว ธิญาดา โยธารส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001009-0 นาย ภูมิชนะพระเมือง หงษ์โต ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671674003022-1 นางสาว กิตติยา องคะกาศ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008054-3 นางสาว สุภาวดี อามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002068-9 นางสาว กันติชา พึ่งจัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002053-8 นาย วงศ์วรัณ สุกุ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001064-9 นางสาว กมลกานต์ ดารารัก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002015-7 นางสาว เกสรา ยิ่งใจกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006008-1 นางสาว อภิญญา การสันทัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001001-3 นางสาว ฐิตาพร ศรีภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002122-8 นางสาว พัตรพิมล มังคละ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671540005022-2 นาย ปรเมษฐ์ สัตยบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790003010-0 นาย ธนัทพล นามศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001005-2 นางสาว ปานตะวัน นาอิสาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011004-3 นางสาว นฤมล เพ็ญชารี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001023-7 นางสาว อริศรา ชัยมาตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008071-7 นางสาว ยุพาภรณ์ เติมหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006077-6 นาย สิรวิทย์ หมั่นการ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002007-1 นาย พงศธร ลอยดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671650002008-1 นางสาว สุธิดา วงศรีชา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001038-9 นางสาว ธัญญภรณ์ ไหลงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002051-2 นางสาว สุนิสา อรรคพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002065-5 นาย ภัทรพล อินโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001013-2 นางสาว ณัฐธิดา เหล่าใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790003019-1 นางสาว ธันยพร จ้อยนุแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002007-5 นาย พีรพล สมสาย ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690001010-4 นางสาว พรชิตา พันสี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671674006003-8 นาย วรวิทย์ เพิ่มขึ้น ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004018-2 นางสาว รัตนาวดี ศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009018-7 นางสาว จุติพร สารวิวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006002-7 นางสาว ชญาณี นิลนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007010-6 นางสาว จิรัชญา หัสขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680001006-3 นาย ศิรวิทย์ เพชรราชา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004028-1 นาย สิรวิชญ์ พรมแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006057-8 นางสาว ดารันต์ วัฒยุ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674006004-6 นางสาว วรรณพร เผือกกล่อม ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002026-4 นาย อนุชิต กุสุริ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671240001042-1 นางสาว ณัฐกานต์ นุชทิม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002069-4 นาย โทมัส รอย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002036-0 นางสาว สิตานัน ตามสระน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001029-2 นางสาว กมลชนก ศรีประภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008038-6 นางสาว ชัญญานุช อุนทุไร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003016-2 นางสาว ธันญาพร หอมพันนา ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006020-6 นางสาว กษิรา อุตวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004036-4 นางสาว ภาสินี แสงจรัสเดช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671340004008-7 นาย นฤพนธิ์ ผลาเหิม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008016-2 นาย สหกิจ นนธิบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424004001-4 นางสาว ศรัญญา ล้ำลือ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671674003010-6 นางสาว นภัสสร ไชยนิจ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008052-7 นางสาว ขวัญกมล สมตน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002060-0 นางสาว นภาพร ช่วยรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002133-5 นาย อลงกรณ์ ไผ่ผาด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002023-4 นางสาว ปภาวรินทร์ ปัททุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008063-4 นางสาว นิฏฐิตา นามพิมล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003007-1 นาย ณัฐพงษ์ อินทร์สะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671644002001-9 นาย อนุชา บุบผารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004011-7 นางสาว รุจิรา นาสูงชน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004035-1 นางสาว บุษบา แท่นจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006031-3 นางสาว วัลยา ใจคุ้มเก่า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671264007011-0 นางสาว ศุภัสสรณ์ ภูอาจดั้น ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002033-0 นางสาว สุธาสินี ดวงดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006033-9 นางสาว ลดามาส สามศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002021-2 นางสาว ณัฏฐนิชา แก้ววังปา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690002007-9 นาย พิทยา วรรณพราหมณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671454002003-9 นางสาว เบญญาภา ธานีวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004074-5 นางสาว รวินันท์ วัลอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002061-1 นาย คุรุเดช ภูชำนิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790009007-0 นางสาว นิภาพร ตาลโหยง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013007-9 นาย ศุภกร สุภารีย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001009-6 นาย บุญพิทักษ์ สุระเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001004-7 นางสาว ชลธิชา เรืองเเสน ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002051-9 นางสาว สุพรรษา เเก้วศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002016-7 นางสาว อาทิตยา กิ่งมะนาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790006058-6 นางสาว ตมิสา บรรเจิด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004061-2 นางสาว พัณณิตา จันทวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002027-5 นางสาว พรประภา วระยศ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011009-2 นางสาว ณัฐพร นิลหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004012-5 นางสาว ดลนภา ปิ่นเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010035-8 นางสาว ณัฐธิดา คะพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002022-8 นาย สุขสันต์ จุทารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002014-6 นาย ณภัค ทิพย์โคกกรวด ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006004-0 นางสาว อังสนา โยธากุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003014-2 นาย คฑากร วรชิน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671550002002-6 นางสาว นันทพร มาเคลา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008059-2 นางสาว ขวัญชนก เครือแวงมน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001002-1 นางสาว ณัฐนรินทร์ พิมพ์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671434003006-3 นางสาว จุฑาลักษณ์ จันทรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002023-1 นาย เจษฎา การถาง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530003024-1 นาย ปัณณวัฒน์ ดวงจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004091-9 นางสาว ณัฐมน มาตมุงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002013-5 นางสาว กนกพร จันทร์ขันตี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009008-8 นางสาว อรีรัตน์ จุมพลขัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004070-3 นางสาว กิตติมา อุคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004063-8 นาย ชัพวิชญ์ บุญพบ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002061-4 นางสาว สุพัตรา หนูวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004068-7 นางสาว ศศิภา ศรีประจำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002046-2 นาย จุติพงษ์ หงส์ผาแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330011007-1 นางสาว กนกรัตน์ กั้วพิศมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530003015-9 นาย ไกรภพ ละราคี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008033-7 นางสาว คณิศร ผลบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002117-8 นางสาว ณิชา กร่ำมะเริง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671650002019-8 นางสาว ขวัญฤทัย วงศ์ยะมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004009-1 นางสาว ชนรดี ถานะบำรุง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007011-9 นาย สุทธิเกียรติ สกลนุรักษ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008075-8 นางสาว มัณฑิรา เครือคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005011-6 นางสาว กชกร ยาวะระ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002074-1 นางสาว นลินี ขาวรอด ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002044-4 นางสาว อาทิตยา สมชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671690002024-4 นาง จินตนา เสาวลักษณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002002-1 นางสาว ชนกนันท์ นันภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007028-8 นางสาว นันทิกานต์ ทองย่อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002055-0 นางสาว ประภาวรินทร์ หล้าโน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002008-4 นางสาว สุณิศา ขลุ่ยทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008004-8 นางสาว มิ่งกมล สงมา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530007001-5 นาย ชุติวัต สำราญรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671674003006-4 นางสาว อลิสา อินทร์เมือง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012023-2 นาย ธนวัฒน์ แก้วคำสอน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003004-3 นาย โตมร นันสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002134-3 นางสาว ปาลิตา จันทรัสสะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790005034-8 นางสาว วริสรา ผาสุข ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680002002-1 นาย วรากร นวลกัลยา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424004003-0 นางสาว วรินทราย สมมาตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004001-8 นางสาว อภัสรา ปาระคะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671340004006-1 นาง เมทินี เสริฐผาด ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004012-0 นางสาว กมลรัตน์ จันทร์มา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012017-4 นาย ศุภรากร ประจักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003004-8 นางสาว สุพัตรา โบหะพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790008080-8 นางสาว ขนิษฐา พรมทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002007-3 นางสาว อนัญพร นาชัยนาค ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671674003005-6 นาย วรากร เครือสิง ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001025-6 นางสาว ธิดา ถาวรเจริญสุโข ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002065-9 นางสาว ธาสินี วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671699002019-5 นาย ธนทัต แท่นทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790012035-6 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์หนองแวง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002013-7 นางสาว ยิ่งสิริลักษณ์ มิทำมา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001066-4 นางสาว จุฑามาศ คำคนชื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005015-7 นาย ธนดล ชราโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013012-9 นาย พงศธร อุปนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671530003009-2 นาย เดชดำรงค์ วงศ์ตาขี่ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790012002-6 นาย วีรยุทธ ชัยมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671550002003-4 นางสาว อรอุมา เขียวเพ็ชร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671354004001-3 นางสาว สุภาวดี โคตรุชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004028-6 นาย อภินันท์ เกิดศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001028-6 นางสาว พิยดา ยินดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002043-2 นางสาว รวิสรา สุวรรณรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009030-2 นาย นครินท์ มูลตรีสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002070-9 นางสาว รัตนา จิตรักญาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790003002-7 นางสาว ศิริวรรณ แวงโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001006-0 นางสาว สุชานันท์ นาดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002008-7 นาย มนตรี จันทวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003011-8 นางสาว อรอุมา จุรุทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003005-5 นางสาว อัมพิชญา บุ่งนาเเซง ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002055-3 นางสาว วรัทยา อุทภู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671540005009-9 นางสาว พริมา จันทมาศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671674003023-9 นาย ธนวัฒน์ บงแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671284001008-0 นาย พิศุทธิพงศ์ ภูการุณย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006054-5 นาย ธนพล วงษ์ภูธรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671644002003-5 นางสาว กนกรัตน์ พันทะว้า ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006071-9 นาย ประดิษฐ์ แสไพศาล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001049-0 นางสาว เนตรนภา พิมพ์ชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001060-7 นางสาว สุวนันท์ ผุยผล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002043-6 นางสาว อพัสสร วงษาหลง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006037-0 นาย ณัฐพล สุบิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004034-9 นางสาว สุพรรณญา พรมมากุล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002088-1 นางสาว กัลยาณี โสกสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671240001029-8 นางสาว พัณณ์ชิตา ขาวมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006039-6 นางสาว ขวัญนภัช ชาญหัตถศิลป์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012028-1 นางสาว ณัฐณิชา ธรรมรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671524006001-9 นางสาว ปฏิภรณ์ พฤฒิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671330011009-7 นางสาว สิริวรรณ คำแนบ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001047-4 นาย นราศักดิ์ สุขชาลี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004051-3 นางสาว สุภาพร กองทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009005-4 นาย อภิรักษ์ อุ้ยโหมด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006006-5 นางสาว ตีรณา น้อยศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671650002020-6 นางสาว ปุนณภัทร ศรีสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008006-3 นางสาว ชนาภัทร พลสงคราม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011002-7 นาย ประกาสิทธิ์ กาบกลอน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003002-7 นางสาว อาคิรา เบ้าทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671660007001-0 นางสาว พัชราภรณ์ วิจารณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005013-1 นางสาว วรัญญา วิรัญ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790005009-0 นาย ุยทธเกียรติ ถามุลตรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002018-6 นางสาว อริศรา จันทร์แก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002109-5 นางสาว ณัฐธยาน์ จิตรักสินธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002048-5 นางสาว รุจิวรรณ สนโต ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790005022-3 นางสาว ศิริรัตน์ ปัจฉา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013009-5 นางสาว นิชญา น้อยหลุมเหลา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002073-9 นางสาว ประภาสิริ ชื่นชม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002005-3 นาย สมโภชน์ นันบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005035-5 นางสาว ปวีณ์ธิดา ศรีสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002019-4 นาย ธนากร บัวใหญ่ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671284001002-3 นาย สิรวิชญ์ แก้วเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002125-1 นางสาว นิชนันท์ ปาลี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790002039-0 นางสาว จตุพร สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790011011-8 นางสาว นัทธิยา ปัญญายงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008065-9 นางสาว ศิมาภรณ์ พันบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001003-7 นางสาว ศิรินดา ประภาสะโนบล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012011-7 นาย กิตติศักดิ์ ประวิโน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002076-2 นางสาว ทิราภรณ์ บุญหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004060-4 นาย ธีระนัย ใจหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005008-2 นางสาว แอมมี่ จิตจักร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671424005008-8 นางสาว ลักษมีวัณย์ กลึงกลางดอน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671550002010-9 นางสาว เนตรชนก ศรีมันตะ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002051-5 นางสาว กรกนก คงคะดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671540005010-7 นาย ทินกฤต ทิพยรัตน์สุนทร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540005005-7 นาย ทวีวัฒน์ พิมพะนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671530007003-1 นาย ศุภกร รัตนสิริศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671540005023-0 นาย สิทธเนศ สัตยบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007009-8 นางสาว วรกานต์ บังสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001014-4 นางสาว ศิริวรรณ เพชรก้อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004026-5 นางสาว ธนากร เภาโพธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005024-9 นางสาว กนกรดา โกมาลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001005-8 นางสาว อาทิตยา เจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002076-6 นางสาว ปนัสนัน เกิดเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671530007004-9 นาย ฐิติพงษ์ เจตวัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002008-5 นางสาว กมลพรรณ พิลาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006036-2 นางสาว กัญญาภัค ภูบัวเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002016-2 นางสาว สุทธิดา ภูละคร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671660007009-3 นางสาว ศิริพร ไกรเกริกเกียรติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002013-1 นางสาว วราภรณ์ เซ็นเมืองปัก ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001007-8 นางสาว กมลรัตน์ หอมอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012001-8 นาย จุลจักร จันทะงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001003-9 นางสาว ศิริลักษณ์ โกฏิรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001001-7 นางสาว ธัญญลักษณ์ เเก้ววันทา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671460001001-1 นางสาว คุณิตาฉัตรชญา สังข์ทองวิสิฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002012-6 นางสาว อภิญญา พิมพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790001036-7 นางสาว ชนัญชิดา ภาไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671660007012-7 นางสาว ณัฐพร พิกุลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671680002001-3 นาย อธิวัฒณ์ นามปัญหา ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006001-6 นางสาว มนัชนันฎา ละดาดาษ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007008-5 นาย สุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002028-7 นางสาว สิรีธร นัดทะยาย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671354004003-9 นางสาว นีรภา มิ่งคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002012-3 นางสาว ชลธิชา ถาวรเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002006-2 นางสาว ทรัพย์ศิริ ภูมิดอนใส ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002027-1 นางสาว ณปภา มั่งมา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008019-6 นาย ธนชัย สิงห์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008037-8 นางสาว ปริญญาพร มุลตะกร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002111-1 นางสาว นิภาวรรณ เนาวรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671564002003-5 นางสาว ภัสสร บัวสะบาน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004069-5 นาย พงษ์สวัสดิ์ พันศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006053-7 นางสาว อรนลิน โชติบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004030-2 นาย พีระพัฒน์ ภูชัยแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671340004007-9 นาย วงศธร ทั่งทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671524006010-0 นางสาว มุทิตา รัตนโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002064-5 นาย ธนกฤต โคตะวินนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002131-9 นางสาว นริศรา ทาบัญฑิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002013-9 นางสาว ชลนา แก้วยก ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006032-1 นางสาว พรรณปพร บุญศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010006-9 นางสาว ณัฐกมล แดงบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006034-7 นางสาว สุภัสสร จันทร์ดอกรัก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671254004005-6 นาย เรืองศักดิ์ ภูลมผา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002092-3 นางสาว อริสา จอมทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671330011010-5 นางสาว ฐิติยา วรรณสัมผัส ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004040-6 นางสาว วิภาวดี หาระทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002073-3 นางสาว ศุภสุตา อุตมะญาน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007017-1 นาย นรภัทร จำปาทอง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002066-0 นางสาว จุรีภรณ์ สีนาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690001025-2 นาย รเณศ แสนวันดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330013002-0 นางสาว แพรวา แว่นสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671680001002-2 นางสาว อนุธิดา โฆษาจารย์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001065-6 นาย จักรพงค์ ขันอาสา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001034-8 นางสาว จิตราภา ไกรโคกสูง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671254004004-9 นาย ศิริมงคล นันทสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008053-5 นาย พงศธร รัตน์รองใต้ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004046-3 นาย ธรรมศาสตร์? รัตนพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004027-8 นาย ณัฐวัฒน์ ภูกาบขาว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790011005-0 นาย เกรียงไกร ภาดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790012010-9 นางสาว อรัญญา ศิริสุรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004016-1 นาย พงศธร โคตรศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009027-8 นางสาว ปิยะดา กลับกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010011-9 นาย ธนชัย มูลกระโทก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671220002003-4 นาย อภิชัย ชาลีเปรี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002040-2 นางสาว ศิโรธร แสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002015-6 นางสาว จันทร์ประภา ภูสีดาว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671264007007-8 นาย รัชชานนท์ รินสันเทียะ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790006061-0 นางสาว สุทธิดา ศรีชัย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002049-9 นางสาว ยลดา ภูทองคำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003018-3 นาย ภาณุวัฒน์ พานิชดี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790007042-9 นางสาว กชภา ศรีบัวระบาล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007001-0 นาย ชวภณ ณกิตบริบูรณ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001033-0 นาย ธนัชชา เริงสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530003021-7 นางสาว ธัญญภรณ์ บุญเบ้า ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671454002006-2 นาย นวพล สมวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790012026-5 นางสาว กนกวรรณ ศรฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002012-1 นางสาว สุทธาศิณี กมลภพ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671284001006-4 นาย เนติพงษ์ ดีดวงพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671424005004-7 นางสาว จิราวรรณ ศรีพลไพร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790010032-5 นางสาว ทิพย์วรรณ เครือวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004014-6 นางสาว อภิรดา ศรีพล ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002003-2 นางสาว นิรภรณ์ ประหยัด ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002009-3 นางสาว นภัสสร เรืองแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006078-4 นางสาว มุกดาพร พิลาแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007023-9 นางสาว ธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีจักร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007038-7 นาย คฑาวุฒิ พิมพ์เพ็ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003022-5 นาย สหรัฐ ศรีมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671444002014-7 นางสาว ไอลดา กําหลง ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004015-8 นาย ธีรยุทธ ชัยโนนทัน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002065-2 นางสาว ณัฎฐมล แดนวงศ์ล้อม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002072-1 นางสาว วรรษพร พิจารณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002011-2 นาย อภิวัฒน์ ทุมอนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002113-7 นางสาว บัณฑิตา มั่งมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004042-2 นาย ธนภัทร ตางจงราช ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010033-3 นางสาว นันทิยา สิงห์ศาลาแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005031-4 นาย ภูเมือง เมืองชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004005-4 นางสาว สุปรียา ตันโตพฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671540005014-9 นาย ธีรเทพ พันธ์ประดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790003009-2 นางสาว สรินทร์ภรณ์ ภูวันนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002128-5 นาย พงษ์อมร สุรภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007001-5 นาย โชคสุวรรณ์ ศรีโททุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003019-7 นาย พงษ์สิรี แลศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002045-1 นาย ยุทธศิลป์ จำเริญสัตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671320002003-2 นางสาว สิรินทร โพธิรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002095-6 นางสาว นิธิศา เวฬุวนารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002029-8 นางสาว ศุภิสรา โตค้างพลู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790003022-5 นางสาว ฑิฐิวรดา ดอกไม้ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003016-7 นางสาว สุนิษา บุษบารัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003008-4 นาย พัชรพล สุนิติโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001020-7 นางสาว ศศิวรรณ วุฒิสารคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790004039-8 นาย วันจักรี พะโยโค ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006025-5 นางสาว ปฐมาพัฒน์ บุญชาญ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002002-8 นาย รัฐภูมิ ทีทา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008027-9 นางสาว กรรริญา โมระพัด ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671699002003-9 นางสาว ปณิดา ประจิริโย ปริญญาตรี สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790009017-9 นางสาว หยกผกา แสนโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002080-8 นางสาว จิตราภา วงศ์อนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671230002070-2 นาย พีรภัทร์ อ่อนชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671680003001-2 นางสาว ณัฐธิดา แขมเกษม ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007029-6 นาย ภาณุวิชญ์ จันทะแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002023-6 นางสาว กัลยาณี พนมภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790005018-1 นาย สุริยภัทร เเสนสี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003017-1 นาย ชยางกูร สิงห์ภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001045-8 นาย ธนกฤต คำงาม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007003-1 นาย เชิดสกุล ประชุมแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002017-0 นางสาว ดวงกมล ภูเด่น ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790007033-8 นางสาว อาทิติพร มีอำนาจ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004077-8 นางสาว เนตรนภา พูนสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010018-4 นาย ภูริภัทร แก่นท้าว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006047-9 นางสาว วรัญญา อารมณ์สวะ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002071-0 นางสาว กมนมณี ปูนาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671550002005-9 นางสาว ฐิตาภรณ์ นาแถมพลอย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671230002077-7 นางสาว ปลื้มจิตร น้ำใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002014-3 นางสาว ธิดารัตน์ ขันโอฬาร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001012-0 นางสาว วริทธิ์นันท์ วโรดมพสุกุล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002015-4 นางสาว ธนันพร หวายพิมาย ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790009028-6 นาย ชิษณุพงษ์ เตจ๊ะสุภา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671674003013-0 นาย พงศกร วิชาระโภช ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671650002022-2 นางสาว ลลิตา สิงทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790006029-7 นางสาว จิรัฐติกาล อักษรพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671680001004-8 นางสาว ยุภาพร การคาน ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671330013017-8 นางสาว ทาริกา ปรีพูล ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671690001006-2 นางสาว ปวรรัตน์ แสงสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790010030-9 นางสาว ปนิดา แซ่ตั้ง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001068-0 นาย วุฒิชัย สระแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003017-5 นางสาว วรรณษา เสคำพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002006-6 นางสาว อัยลดา เหลาทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671644002004-3 นางสาว อิไลชา จิเซล เทรอล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790007022-1 นางสาว วิพาพร บุญทรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006027-1 นางสาว กัลย์สุดา วรกฎ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001022-7 นางสาว นันธิดา สิงห์กันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005025-6 นางสาว สุชาวดี ล้านพลแสน ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671330013001-2 นางสาว มนัสนันท์ ตาลเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004010-4 นางสาว ปฏิญญา สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002017-4 นางสาว ศิริวรรณ บุญลุมา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004057-0 นางสาว ณัจฉรียา งาหอม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671530003011-8 นางสาว สายธาร จันทสังข์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790004014-1 นางสาว จันทนิภา โกจารย์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671684007006-9 นาย อานนท์ ศรีบัณฑิต ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671240001019-9 นางสาว ภรณีนิภา ภูมิชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790008035-2 นางสาว สุธารัตน์ โพธิ์ศรีคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690002012-9 นาย นนธวัช โวหาญกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001046-6 นางสาว ธมนวรรณ เลื่อนไชย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001030-2 นางสาว อัญมณี วรรณศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790003020-9 นางสาว ธมลวรรณ จ้อยนุแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009011-2 นางสาว กฤตภัค บุญยอ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002104-6 นางสาว กิติยา พลกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006011-5 นางสาว ณิฌาภรณ์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790005005-8 นาย เจษฎา เทพวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004020-8 นางสาว ปิยรัตน์ คำศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002019-9 นางสาว สุชานาถ อามาตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671230002016-5 นาย ดนัย อ่อนศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671530003012-6 นาย วศิน นิถาเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790008026-1 นางสาว จุฬาลักษณ์ นวมจิตต์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009033-6 นาย กฤษฎา เมาท่าซวย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001043-3 นางสาว ฐิติญา สมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671690001031-0 นางสาว ชุติมา เสียงหวาน ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790002060-6 นางสาว ปรมาภรณ์ มาตรวังแสง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008020-4 นางสาว ฐิติพร พรมมานันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671434003013-9 นางสาว สุนิตา ภารสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671240001012-4 นางสาว กฤติญา ระงับพิษ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790010022-6 นางสาว มนสิชา บุญมี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002059-5 นางสาว เกศสุดาพร คำนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790007043-7 นางสาว ปพิชญา ทุวิลา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002105-3 นางสาว วราภรณ์ นันทะเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790011001-9 นาย ชิษณุพงษ์ ภูจารึก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790007046-0 นาย กันติภัทร คำแดง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004019-5 นาย นาคินทร์ งามศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790001056-5 นางสาว ศิริรัตน์ คำภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002067-8 นางสาว กชพร นาควารี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671674006001-2 นาง วรรณพา หนุนฐิติพันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671230002004-1 นาย รัฐวีพงษ์ ภูครองทุ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671434003002-2 นางสาว ภัทรธิดา วงค์สมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790004013-3 นางสาว กุสุมา พุทธวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002058-4 นางสาว อริสตา สีดา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671524006005-0 นางสาว ชุติกาญจน์ สมนึก ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790002021-8 นางสาว จีรวรรณ โพธิ์แป้น ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002032-2 นาย เฉลิมพร อุทัยเฉลิม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671674003027-0 นาย อุทยาน น้อยสารบรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671550002016-6 นางสาว บุศรินทร์ คำไสย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระเงินแล้ว
671790012021-6 นาย ดนุสรณ์ อุณาธิเนย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006010-7 นางสาว ศิริมา เวียงแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790009021-1 นางสาว นัทธยากร อินทะสร้อย ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006044-6 นางสาว สินาภรณ์ ระนา ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790010036-6 นางสาว รุ่งทิวา อุตรโส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001004-1 นาย ทักษ์ดนัย ราชพิทักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671444002052-7 นางสาว อาทิตยา รัตนแสงศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671684006003-7 นางสาว มณีวรรณ แก่นพุฒ ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008061-8 นางสาว นภสร กิจบรรจง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671644002009-2 นางสาว ณัฐธยาน์ สุวรรณเรืองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008067-5 นางสาว หทัยชนก ภูคงน้ำ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006005-7 นางสาว กรรวี พันธฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004058-8 นางสาว จีระพร ไชยรบ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004020-3 นาย ไกรวิชญ์ ไชยวะแลง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671680003002-0 นางสาว นารีรัตน์ บุญตวง ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671320002018-0 นางสาว ชุติมณฑน์ กล้าขยัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671354004018-7 นางสาว อัญชลี ราชดู ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004066-1 นางสาว สุกัญญา ศรีวิไลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790002062-2 นาย ปฏิมากร เศษสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790001070-6 นางสาว สุวรรณา บุญเจือ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001021-5 นางสาว กัญญาวีร์ จินารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790001004-5 นางสาว กุลลาวดี น้อยทรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004024-0 นางสาว วรดา ดีปะวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004005-9 นางสาว ภัทราวดี สุเทวี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002042-1 นาย รัตนจักร ภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671690002001-2 นาย สุรวิชญ์ ยี่สารพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671424005007-0 นาย โชคทวี อาจเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671684007015-0 นางสาว สุภาภรณ์ สิงห์ทอง ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกเวลาราชการ คณะศิลปศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671444002081-6 นางสาว นรีกานต์ สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671240001041-3 นางสาว อัจฉรา จิตรจักร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002004-4 นางสาว เยาวมน หอมทรง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790003001-9 นางสาว สุธิตา สรประสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002062-6 นางสาว วีรปรียา บัวหงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671444002086-5 นางสาว ภัชริดา พิญญารักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790006052-9 นางสาว เวสารัช พันธ์วงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671240001032-2 นางสาว จุฑามาศ สมพบ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671330011016-2 นางสาว ณัฐวรรณ กระบิลครบุรี ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790008040-2 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีบุญฮุง ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790004090-1 นางสาว รัตติยา ดวงประทุม ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671230002027-2 นางสาว เกวลิน บุญเอก ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชำระเงินแล้ว
671790002029-1 นางสาว กมลพรรณ สิงห์เส ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790008032-9 นางสาว จิดาภา อภัยศรี ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671354004006-2 นาย พุทธิพงษ์ โพธิโสภณ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671790004050-5 นาย อนุวัตร ภูโคก ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671444002029-5 นางสาว อัครมณี บุญเกื้อ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
671790001059-9 นางสาว สุกัญญา สุขโขรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671790006048-7 นางสาว วิยาดา ทุมวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ชำระเงินแล้ว
671320002021-4 นางสาว ศุภากร ไตรแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
671699002010-4 นางสาว วีริศรา จันทาทุม